Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(VIII.17.) önkormányzati rendelete

a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások 2019. évi térítési díjairól 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01- 2020. 09. 01

Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontja 92/B. § (1) bekezdés a) pontja, 132. § (4) bekezdés d) pontjába kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §  Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások 2019. évi térítési díjairól szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 


„(3) Az egyszeri belépési hozzájárulás mértéke az idősek otthonában az emeleti elhelyezést biztosító férőhelyek és a földszinti elhelyezés biztosító férőhelyek esetén az intézmény 26 férőhelyére, férőhelyenként 350 000,- Ft/fő.” 


  1. § (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.