Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 29- 2020. 09. 29

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) Tiszainoka Község Önkormányzatának az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 2.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése az alábbira változik:


„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételét 306 614 716 Ft-ban  

a) működési költségvetési bevétel                                                                         135 369 008 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      91 455 008 Ft

ab) közhatalmi bevétel                                                                                               9 933 000 Ft

ac) működési bevételek                                                                                           32 481 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök                                                                    1 500 000 Ft

b) felhalmozási bevétel                                                                                           44 718 170 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                 44 718 170 Ft

bb) felhalmozási bevételek                                                                                                     0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                              0 Ft

c) Finanszírozási bevételek                                                                                    126 527 538 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása                                                                       306 614 716 Ft

melyből

a) működési költségvetési kiadás:                                                                         146 294 119 Ft

aa) személyi juttatások                                                                                             80 327 714 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                              13 307 338 Ft

ac) dologi kiadások                                                                                                  35 708 870 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások                                                                          15 950 197 Ft

af) általános céltartalék                                                                                                            0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait                                                                    78 236 486 Ft

ba) beruházások                                                                                                       24 770 216 Ft

bb) felújítások                                                                                                          52 953 047 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                                  513 223 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen                                                                                         0 Ft

a) működési költségvetés hiánya                                                                                             0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya                                                                                        0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait                                                          82 084 111 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                              82 084 111 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását                                      0 e Ft-ban

állapítja meg.”


  1. A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
  2. A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
  3. A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
  4. A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
  5. A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. Záró és vegyes rendelkezések


2.§ Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.