Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(I.11.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás rászorultság szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló 10/2020. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 11- 2021. 01. 11

Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvényt 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvényt 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § (1) A szociális célú tüzelőanyag támogatás rászorultság szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló 10/2020. (X. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 4. § (2) és (3) bekezdése a következő rendelkezés lép:


„4. § (2) A kérelmeket 2020. november 2. naptól 2021. január 15. napig lehet benyújtani, a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszainokai Kirendeltségén. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

(3) A kérelmek elbírálását Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe ruházza át, aki a támogatásról a kérelem benyújtási határidő lejártát követő rendes ülésén, de legkésőbb 2021. január 31. napjáig dönt.


2. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésének napjától kell alkalmazni a folyamatban lévő ügyekre is.