Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 06. 27

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.17.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

II. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak

a) Tiszainoka Község Önkormányzat

b) Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

c) Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

III. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 280 297 021 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 159 846 638 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 118 387 638 Ft

ab) közhatalmi bevétel 8 600 000 Ft

ac) működési bevételek 31 459 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 400 000Ft

b) felhalmozási bevétel 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 280 297 021 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 172 566 011 Ft

aa) személyi juttatások 103 621 142 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 662 817 Ft

ac) dologi kiadások 41 682 836 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 12 599 216 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 4 934 711 Ft

ba) beruházások 337 938 Ft

bb) felújítások 4 596 773 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 102 796 299 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 102 796 299 Ft -ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 120 450 383 Ft-ban

a)a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 116 353 610 Ft-ban,
aa)melyből maradvány 13 557 311 Ft
ab)áh-n belüli megelőlegezés 33 347 722 Ft
ac)intézmények finanszírozása 99 448 577 Ft
b)a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 4 096 773 Ft-ban
maradvány 4 096 773 Ft állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartalékkal nem számol

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–9. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11–12. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10–11. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2022. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2022. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2022.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 62. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2022. évben 46 380,- Ft. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2022. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

V. A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

VI. Záró rendelkezések

33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 387 638

71 041 338

47 346 300

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

116 402 297

69 055 997

47 346 300

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 830 815

12 830 815

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

-

-

Polgármesteri illetmény támogatása

-

-

-

-

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

14 386 240

14 386 240

-

-

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

11 246 060

11 246 060

-

-

Óvodaműködtetés támogatása

1 170 000

1 170 000

-

-

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

-

-

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

65 636 925

18 290 625

47 346 300

-

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 772 487

4 772 487

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 081 840

10 081 840

-

-

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

47 346 300

-

47 346 300

-

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 964 758

2 964 758

-

-

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

471 540

471 540

-

-

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

-

-

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

-

-

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

21 278 317

21 278 317

-

-

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 985 341

1 985 341

-

-

OEP támogatás

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

1 985 341

1 985 341

-

-

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

-

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

8 600 000

8 600 000

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

-

-

építményadó

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

6 500 000

6 500 000

-

-

iparűzési adó

6 500 000

6 500 000

-

-

gépjárműadó

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

-

-

talajterhelési díj

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

31 459 000

4 459 000

27 000 000

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

-

-

-

B404. Tulajdonosi bevételek

659 000

659 000

-

-

B405. Ellátási díj

30 800 000

3 800 000

27 000 000

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

-

1 400 000

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

159 846 638

84 100 338

75 746 300

-

B8

Finanszírozási bevételek

120 450 383

59 100 814

61 349 569

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

280 297 021

143 201 152

137 095 869

-

K1

Személyi juttatatások

103 621 142

43 715 838

59 905 304

-

K2

Munkaadót terhelő járulék

13 662 817

5 772 032

7 890 785

-

K3

Dologi kiadások

41 682 836

18 814 156

22 868 680

-

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

-

-

Bursa támogatás

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 599 216

12 599 216

-

-

K6

Beruházások

337 938

337 938

-

-

K7

Felújítások

4 596 773

4 596 773

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

177 500 722

86 835 953

90 664 769

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

102 796 299

102 796 299

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 347 722

3 347 722

-

-

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

99 448 577

99 448 577

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

280 297 021

189 632 252

90 664 769

-

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 17 654 084

- 2 735 615

- 14 918 469

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

- 46 431 100

46 431 100

-

68%

32%

2. melléklet

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

117 148 263

69 801 963

47 346 300

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

116 402 297

69 055 997

47 346 300

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 830 815

12 830 815

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

14 386 240

14 386 240

-

-

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

11 246 060

11 246 060

Óvodaműködtetés támogatása

1 170 000

1 170 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

65 636 925

18 290 625

47 346 300

-

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 772 487

4 772 487

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 081 840

10 081 840

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

47 346 300

47 346 300

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 964 758

2 964 758

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

471 540

471 540

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

-

-

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

21 278 317

21 278 317

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

745 966

745 966

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

745 966

745 966

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

8 600 000

8 600 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

6 500 000

6 500 000

iparűzési adó

6 500 000

6 500 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

659 000

659 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

659 000

659 000

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

126 407 263

79 060 963

47 346 300

-

B8

Finanszírozási bevételek

20 560 659

20 560 659

-

-

B813 Maradvány igénybevétele

20 560 659

20 560 659

-

-

Forgótőke-Kincstár

297 000

297 000

Falunapok támogatasa 2021

1 000 000

1 000 000

MFP program keretében elnyert pályázatok

4 096 773

4 096 773

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

4 811 516

4 811 516

TOP Konzorcium

1 455 538

1 455 538

Szabad pénzmaradvány

5 552 110

5 552 110

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 347 722

3 347 722

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

146 967 922

99 621 622

47 346 300

-

K1

Személyi juttatatások

12 561 945

12 561 945

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 660 487

1 660 487

K3

Dologi kiadások

11 415 264

11 415 264

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 599 216

12 599 216

K6

Beruházások

337 938

337 938

K7

Felújítások

4 596 773

4 596 773

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 171 623

44 171 623

K9

Finanszírozási kiadások

102 796 299

102 796 299

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 347 722

3 347 722

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

99 448 577

99 448 577

KIADÁSOK ÖSSZESEN

146 967 922

146 967 922

-

-

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

82 235 640

34 889 340

47 346 300

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

- 47 346 300

47 346 300

-

3. melléklet

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

B8

Finanszírozási bevételek

20 535 353

20 535 353

Feladatmutató támogatás

14 386 240

14 386 240

Saját forrás

5 787 509

5 787 509

Maradvány

361 604

361 604

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 535 353

20 535 353

-

-

K1

Személyi juttatatások

16 946 397

16 946 397

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 237 296

2 237 296

K3

Dologi kiadások

1 351 660

1 351 660

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 535 353

20 535 353

K9

Finanszírozási kiadások

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 535 353

20 535 353

-

-

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 20 535 353

- 20 535 353

-

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

4. melléklet

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 239 375

1 239 375

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 239 375

1 239 375

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 239 375

1 239 375

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

30 800 000

3 800 000

27 000 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

30 800 000

3 800 000

27 000 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 439 375

5 039 375

28 400 000

B8

Finanszírozási bevételek

79 354 371

18 004 802

61 349 569

Feladatmutató támogatás

71051333

14869850

56181483

Saját forrás

8223495

3055409

5168086

Maradvány

79543

79543

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

112 793 746

23 044 177

89 749 569

-

K1

Személyi juttatatások

74 112 800

14 207 496

59 905 304

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 765 034

1 874 249

7 890 785

K3

Dologi kiadások

28 915 912

6 047 232

22 868 680

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 793 746

22 128 977

90 664 769

-

K9

Finanszírozási kiadások

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 793 746

22 128 977

90 664 769

0

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 79 354 371

- 17 089 602

-62264769

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

915200

-915200

0

5. melléklet

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege

Bevételek

2022. évi terv

Kiadások

2022. évi terv

A

B

C

D

1.

Általános működési és ágazati támogatás

116 402 297

1.

Személyi juttatások

103 621 142

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 985 341

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 662 817

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

3.

Dologi kiadások

41 682 836

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

8 600 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

5.

Működési bevételek

31 459 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

12 599 216

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

7.

Felhalmozási bevételek

0

7.

Beruházások

337 938

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

8.

Felújítások

4 596 773

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

9.

Tartalékok

10.

Bevételek összesen

159 846 638

10.

Kiadások összesen

177 500 722

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

3 347 722

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás

120 450 383

12.

99 448 577

13.

Finanszírozási bevételek összesen

120 450 383

13.

Finanszírozási kiadások összesen

102 796 299

14.

14.

15.

15.

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

280 297 021

16.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

280 297 021

6. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Bevételek

2022. évi terv

Kiadások

2022. évi terv

A

B

C

D

1

Önkormányzatok működési támogatása

116 402 297

1.

Személyi juttatások

103 621 142

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 985 341

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó

13 662 817

3

Közhatalmi bevételek

8 600 000

3.

Dologi kiadások

41 682 836

4

Működési bevételek

31 459 000

4.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

6

Működési célú bevételek összesen

159 846 638

6.

Egyéb működési célú támogatások

12 599 216

7

Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )

7.

Tartalékok (általános és cél tartalék)

0

8

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )

16 067 095

8.

Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)

12 599 216

9

9.

Kiadások összesen

172 566 011

10

Intézmények finanszírozása

99 448 577

10.

Elszámolás központi költségvetéssel

3 347 722

11

11.

Intézmények finanszírozása

99 448 577

12

Finanszírozási bevételek összesen

115 515 672

12.

Finanszírozási kiadások összesen

102 796 299

13

13.

14

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

275 362 310

14.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

275 362 310

7. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása

Bevételek

2022. évi terv

Kiadások

2022. évi terv

A

B

C

D

15.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

15.

Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt

4 596 773

16.

Felhalmozási bevételek

0

16.

Immateriális javak vásárlása

17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

17.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

18.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

18.

Tárgyi eszközök beszerzése

19.

Átvett pénzeszközök összesen

0

19.

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

337 938

20.

Felhalmozási célú áfa vissztérítés

20.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre

21.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre

22.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )

4 934 711

22.

Felhalmozási céltartalék

23.

Fejlesztési célú hitel igénybevétele

23.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

24.

Finanszírozási bevételek összesen

4 934 711

24.

Felhalmozási kiadások összesen

4 934 711

25.

25.

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

26.

26.

Finanszírozási kiadások összesen

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 934 711

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 934 711

28.

Költségvetési bevételek összesen:

280 297 021

28.

Költségvetési kiadások összesen:

280 297 021

29.

Költségvetési működési hiány mértéke :

0

29.

30.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

0

30.

31.

Költségvetési hiány mértéke :

0

31.

8. melléklet

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Szervezeti egységek megnevezése

Álláshelyek száma

Álláshelyek száma

2022. január 1.

2022. december 31.

fõfogl.

rész.f

Mtv. Közfogl.

fõfogl.

rész.f

Mtv

Tiszainoka Község Önkormányzat

1

1

1

1

1

1

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

3

3

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

20

1

20

1

Összesen

24

1

2

24

1

2

9. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Bevételei előirányzatok

Önkormányzat működési támogatása

9 700 191

9 700 191

9 700 191

9 700 191

9 700 191

9 700 191

9 700 191

9 700 191

9 700 191

9 700 191

9 700 191

9 700 191

116 402 297

Működési célú támogatások

165 445

165 445

165 445

165 445

165 445

165 445

165 445

165 445

165 445

165 445

165 445

165 445

1 985 341

Felhalmozási célú támogatások

Közhatalmi bevételek

2 500 000

400 000

100 000

100 000

100 000

1 350 000

1 075 000

8 600 000

Működési bevételek

2 621 583

2 621 583

2 621 583

2 621 583

2 621 583

2 621 583

2 621 583

2 621 583

2 621 583

2 621 583

2 621 583

2 621 583

31 459 000

Felhalmozási bevételek

150 000

0

Működési célú átvett pénzeszközök

250 000

250 000

250 000

250 000

300 000

200 000

1 400 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Hitel felvétel

0

Előző évi maradvány igénybevétele

8 679 406

8 579 406

9 315 022

8 679 406

28 479 406

10 405 519

16 633 935

8 529 406

7 479 406

9 557 877

7 754 406

8 829 406

120 450 383

Bevételek összesen ( 2+3...+11)

21 316 626

21 316 626

24 302 242

21 816 626

41 316 626

23 142 739

29 521 155

21 316 626

21 316 626

22 045 097

21 316 626

21 316 626

280 297 021

Kiadási előirányzatok

Személyi juttatások

8 635 095

8 635 095

8 635 095

8 635 095

8 635 095

8 635 095

8 635 095

8 635 095

8 635 095

8 635 095

8 635 095

8 635 095

103 621 142

Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.

1 138 568

1 138 568

1 138 568

1 138 568

1 138 568

1 138 568

1 138 568

1 138 568

1 138 568

1 138 568

1 138 568

1 138 568

13 662 817

Dologi jellegű kiadások

3 473 570

3 473 570

3 473 570

3 473 570

3 473 570

3 473 570

3 473 570

3 473 570

3 473 570

3 473 570

3 473 570

3 473 570

41 682 836

Ellátottak pénzbeli juttatásai

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

1 000 000

Egyéb működési célú támogatások

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

539 792

12 599 216

Beruházások

2 985 616

337 938

Felújítások

500 000

20 000 000

1 826 113

8 204 529

728 471

4 596 773

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

Tartalékok

0

Hitel törlesztés

0

Finanszírozási kiadások

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

7 264 739

102 796 299

Kiadások összesen ( 14+15+….24)

21 135 097

21 135 096

24 120 712

21 635 096

41 135 096

22 961 209

29 339 625

21 135 096

21 135 096

21 863 567

21 135 096

21 135 096

280 297 021

Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)

181 529

181 529

181 529

181 529

181 529

181 529

181 529

181 529

181 529

181 529

181 529

181 529

0

10. melléklet

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei

Sor-szám

Kötelezettség jogcíme

Tárgyévi terv

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Összesen

1

Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 )

1.

0

2.

0

3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

5.

Beruházás célonként

0

6.

0

7.

Felújítás feladatonként

0

8.

Egyéb kötelezettség

0

9.

0

10.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

11. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei

SAJÁT BEVÉTELEK

2021. évben tervezett saját bevételek

sor szám

Megnevezés

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

1.

Helyi adóból származó bevétel

8 600 000

8 000 000

7 500 000

7 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

,

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések

6.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

8.

Saját bevétel összesen

8 600 000

8 000 000

7 500 000

7 000 000

ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

sor szám

Megnevezés

1.

0

2.

0

3.

Összesen 0

12. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

Sor sz.

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

1.

Ellátottak térítési díja

30 800 000

0

0

0

2.

Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz

0

0

0

0

3.

Helyiségek és eszközök hasznosítása

0

0

0

0

4.

Egyéb kedvezmény, kölcsön

0

0

0

0

5.

Helyi adók összesen

8 600 000

0

0

0

Ebből:

Magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

0

0

0

Pótlék,bírság

100 000

0

0

0

Építményadó

0

0

0

Egyéb adók

0

0

0

Iparűzési adó

6 500 000

0

0

0

6.

Gépjárműadó

0

0

0

ÖSSZESEN:

39 400 000

0

0

0

13. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

1.

MFP-UHK/2021 Rákóczi út hrsz. 217

4 096 773

4.

TOP pályázat Kunszentmártonnal konzorciumban

1 455 538

Összesen

5 552 311

14. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások

15. melléklet

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022.

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 387 638

121 939 267

125 597 445

129 365 369

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Közhatalmi bevételek

8 600 000

8 858 000

9 123 740

9 397 452

4.

Működési bevételek

31 459 000

32 402 770

33 374 853

34 376 099

5.

Felhalmozási bevételek

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 442 000

1 485 260

1 529 818

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

159 846 638

164 642 037

169 581 298

174 668 737

9.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

120 450 383

124 063 894

127 785 811

131 619 386

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

280 297 021

288 705 932

297 367 110

306 288 123

KIADÁSOK

FT

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022.

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

172 566 011

177 742 991

183 075 281

188 567 540

1.1

Személyi juttatások összesen

103 621 142

106 729 776

109 931 670

113 229 620

1.2

Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO

13 662 817

14 072 702

14 494 883

14 929 729

1.3

Dologi Kiadások

41 682 836

42 933 321

44 221 321

45 547 960

1.4

Egyéb működési célú kiadások

13 599 216

14 007 192

14 427 408

14 860 231

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

4 934 711

1 348 076

1 388 518

1 430 174

2.1.

Beruházások

337 938

348 076

358 518

369 274

2.2.

Felújítások

4 596 773

1 000 000

1 030 000

1 060 900

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

177 500 722

179 091 067

184 463 799

189 997 713

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

102 796 299

105 880 188

109 056 594

112 328 291

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

280 297 021

284 971 255

293 520 393

302 326 005