Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről és a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról

2023.01.01.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) - (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében 151. § (2f) bekezdésében, a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) Tiszainoka község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.

b) Tiszainoka Község Önkormányzat által fenntartott intézményekre.

(2) A rendelet hatálya – a gyermekétkeztetés kivételével – nem terjed ki az óvodai nevelésre.

(3) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a község közigazgatási területén tartózkodó, nem magyar állampolgárságú gyermekek esetében is, ha az ideiglenes intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

2. § (1) Tiszainoka Község Önkormányzat biztosítja a Gyvt.-ben meghatározott

a) személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást,

b) természetbeni ellátásként a gyermekétkeztetést,

(2) Tiszainoka Község Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátást Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat által működtetett Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. A szolgáltatást a Gyvt. 39. §, 39/A. § és a 40. §-ai alapján nyújtja.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt ellátást a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által üzemeletetett konyha biztosítja.

3. § (1) Tiszainoka Község Önkormányzat által fenntartott Tiszavirág Óvodában a gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekek esetében és a szünidei gyermekétkeztetésben részesülők esetében a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Gyvt. 21/B., és 21/C. §-ában foglalt kedvezményeken túl kedvezményt, mentességet nem állapít meg.

(3) A térítési díjakat a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapjáig kell megfizetni, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló okiratot bemutatni.

4. § (1) Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 1/2017. (II. 6.) önkormányzati rendelete