Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 02. 16

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.16.

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére a következő rendelet alkotja:

1. § A Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételét 312 834 822 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 155 934 455 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 112 981 047Ft

ab) közhatalmi bevétel 6 400 000 Ft

ac) működési bevételek 33 053 408 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 3 500 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 7 114 975 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 464 975 Ft

bb) felhalmozási bevételek 2 650 000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 149 785 392 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 312 834 822 Ft melyből

a) működési költségvetési kiadás: 176 651 659 Ft

aa) személyi juttatások 93 207 778 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 908 414 Ft

ac) dologi kiadások 49 339 222 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 19 196 245 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 41 306 741 Ft

ba) beruházások 6 421 898 Ft

bb) felújítások 34 276 617 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 608 226 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 94 876 422 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 94 876 422 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban

(5) A finanszírozási műveletek kiadásait 91 198 422 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 91 198 422 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban”

2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba és 2022. február 17-én hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

101 089 987

110 207 460

57 378 667

43 711 320

-

112 981 047

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

100 368 118

100 368 118

56 656 798

43 711 320

-

100 419 723

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 859 159

11 902 295

11 859 159

-

-

11 902 295

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 859 159

11 902 295

11 859 159

-

-

11 902 295

Polgármesteri illetmény támogatása

-

-

-

-

-

-

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

13 102 650

12 008 100

13 102 650

-

-

12 524 880

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 031 250

11 034 100

12 031 250

-

-

11 580 100

Óvodaműködtetés támogatása

1 071 400

974 000

1 071 400

-

-

944 780

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

-

-

-

-

-

-

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

59 672 965

68 527 310

15 961 645

43 711 320

-

69 197 342

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 764 480

4 764 480

4 764 480

-

-

4 764 480

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 679 000

9 921 508

8 679 000

-

-

9 778 204

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

43 711 320

50 831 556

-

43 711 320

-

51 425 442

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 137 405

2 623 306

2 137 405

-

-

2 623 306

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

380 760

386 460

380 760

-

-

605 910

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

13 463 344

5 660 413

13 463 344

-

-

4 525 206

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

721 869

9 839 342

721 869

-

-

12 561 324

Intézménytől átvett pénzeszköz

-

4 691 000

-

-

-

6 991 000

Közfoglalkoztatás támogatása

721 869

5 148 342

721 869

-

-

5 570 324

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

4 464 975

-

-

-

4 464 975

B3

Közhatalmi bevételek

5 625 000

6 325 000

5 625 000

-

-

6 400 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 025 000

építményadó

-

-

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 025 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

3 600 000

4 300 000

3 600 000

-

-

4 300 000

iparűzési adó

3 600 000

4 300 000

3 600 000

-

-

4 300 000

gépjárműadó

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

25 000

25 000

25 000

-

-

75 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

25 000

25 000

25 000

-

-

75 000

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

31 833 569

32 109 693

3 833 569

28 000 000

-

33 053 408

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

284 569

560 693

284 569

-

-

730 408

B404. Tulajdonosi bevételek

599 000

599 000

599 000

-

-

1 073 000

B405. Ellátási díj

30 950 000

30 950 000

2 950 000

28 000 000

-

31 250 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

150 000

2 650 000

150 000

-

-

2 650 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

1 940 000

-

1 500 000

-

3 500 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

140 198 556

157 697 128

66 987 236

73 211 320

-

163 049 430

B8

Finanszírozási bevételek

138 738 110

143 573 670

88 530 212

50 207 898

-

149 785 392

B813 Maradvány igénybevétele

55 037 439

55 037 439

55 037 439

-

-

55 037 439

Gépjárműadó záró egyenlege

31 060

75 284 260

31 060

-

-

31 060

REKI

5 873 778

19 156 809

5 873 778

-

-

5 873 778

MFP program keretében elnyert pályázatok

35 609 110

35 609 110

35 609 110

-

-

35 609 110

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

4 281 048

4 281 048

4 281 048

-

-

4 281 048

EFOP-Humánerőforrás kapacitás

3 088 580

3 088 580

3 088 580

-

-

3 088 580

Szabad pénzmaradvány

2 176 231

2 176 231

2 176 231

-

-

2 176 231

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 476 191

3 476 191

3 476 191

-

-

3 476 191

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

278 936 666

301 270 798

155 517 448

123 419 218

-

312 834 822

K1

Személyi juttatatások

87 699 730

90 949 432

37 403 541

50 296 189

-

93 207 778

K2

Munkaadót terhelő járulék

13 562 403

13 770 664

5 766 494

7 795 909

-

13 908 414

K3

Dologi kiadások

42 959 929

48 514 237

21 498 129

21 615 800

-

49 339 222

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 456 692

13 486 918

7 456 692

-

-

19 196 245

K6

Beruházások

7 821 937

6 652 282

7 821 937

-

-

6 421 898

K7

Felújítások

31 259 113

34 276 617

31 259 113

-

-

34 276 617

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

608 226

-

-

-

608 226

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

191 759 804

209 258 376

112 205 906

79 707 898

-

217 958 400

-

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

87 176 862

92 012 422

87 176 862

-

-

94 876 422

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 476 191

3 476 191

3 476 191

-

-

3 476 191

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

83 700 671

88 536 231

83 700 671

-

-

91 400 231

KIADÁSOK ÖSSZESEN

278 936 666

301 270 798

199 382 768

79 707 898

-

312 834 822

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 51 561 248

- 51 561 248

- 45 218 670

- 6 496 578

-

- 54 908 970

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 43 865 320

43 711 320

-

-

71%

29%

2. melléklet

2. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 802 594

109 129 430

57 091 274

43 711 320

-

111 903 017

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

100 368 118

100 368 118

56 656 798

43 711 320

-

100 419 723

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 859 159

11 902 295

11 859 159

-

-

11 902 295

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 859 159

11 902 295

11 859 159

11 902 295

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

13 102 650

12 008 100

13 102 650

-

-

12 524 880

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 031 250

11 034 100

12 031 250

11 580 100

Óvodaműködtetés támogatása

1 071 400

974 000

1 071 400

944 780

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

59 672 965

68 527 310

15 961 645

43 711 320

-

69 197 342

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 764 480

4 764 480

4 764 480

4 764 480

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 679 000

9 921 508

8 679 000

9 778 204

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

43 711 320

50 831 556

43 711 320

51 425 442

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 137 405

2 623 306

2 137 405

2 623 306

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

380 760

386 460

380 760

605 910

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

13 463 344

5 660 413

13 463 344

4 525 206

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

434 476

8 761 312

434 476

11 483 294

Intézménytől átvett pénzeszköz

4 691 000

6 991 000

Közfoglalkoztatás támogatása+EFOP

434 476

4 070 312

434 476

4 492 294

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

4 464 975

4 464 975

B3

Közhatalmi bevételek

5 625 000

6 325 000

5 625 000

6 400 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 025 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 025 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

3 600 000

4 300 000

3 600 000

4 300 000

iparűzési adó

3 600 000

4 300 000

3 600 000

4 300 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

25 000

25 000

25 000

75 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

25 000

25 000

25 000

75 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

883 569

1 159 693

883 569

1 803 408

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

284 569

560 693

284 569

730 408

B404. Tulajdonosi bevételek

599 000

599 000

599 000

1 073 000

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

150 000

2 650 000

150 000

2 650 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

107 461 163

123 729 098

63 749 843

43 711 320

-

127 221 400

B8

Finanszírozási bevételek

54 535 998

54 535 998

54 535 998

-

-

57 883 720

B813 Maradvány igénybevétele

54 535 998

54 535 998

54 535 998

-

-

54 535 998

Gépjárműadó záró egyenlege

31 060

31 060

31 060

31 060

REKI

5 873 778

5 873 778

5 873 778

5 873 778

MFP program keretében elnyert pályázatok

35 609 110

35 609 110

35 609 110

35 609 110

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

4 281 048

4 281 048

4 281 048

4 281 048

EFOP-Humánerőforrás kapacitás

3 088 580

3 088 580

3 088 580

3 088 580

Szabad pénzmaradvány

2 176 231

2 176 231

2 176 231

2 176 231

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 476 191

3 476 191

3 476 191

3 476 191

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 347 722

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

161 997 161

178 265 096

118 285 841

43 711 320

-

185 105 120

K1

Személyi juttatatások

11 436 030

13 951 962

11 436 030

15 073 308

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 736 640

1 888 034

1 736 640

1 973 784

K3

Dologi kiadások

14 493 087

19 806 395

14 493 087

19 376 380

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 073 492

8 120 158

7 073 492

11 549 485

K6

Beruházások

7 821 937

6 601 282

7 821 937

6 370 898

K7

Felújítások

31 259 113

34 276 617

31 259 113

34 276 617

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

608 226

608 226

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 820 299

86 252 674

74 820 299

90 228 698

K9

Finanszírozási kiadások

87 176 862

92 012 422

87 176 862

94 876 422

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 476 191

3 476 191

3 476 191

3 476 191

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

83 700 671

88 536 231

83 700 671

91 400 231

KIADÁSOK ÖSSZESEN

161 997 161

178 265 096

161 997 161

-

-

185 105 120

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

32 640 864

37 476 424

- 11 070 456

43 711 320

-

36 992 702

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 43 711 320

43 711 320

-

-”

3. melléklet

3. melléklet
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

16 747 957

16 901 957

16 747 957

16 926 957

Maradvány igénybevétele

477 899

477 899

477 899

477 899

Feladatmutató támogatás

12 008 100

12 524 880

Önkormányzati támogatás

4 415 958

3 924 178

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 747 957

16 901 957

16 747 957

-

-

16 926 957

K1

Személyi juttatatások

13 230 690

13 230 690

13 230 690

13 230 690

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 050 757

2 050 757

2 050 757

2 050 757

K3

Dologi kiadások

1 083 310

1 300 310

1 237 310

1 345 310

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

383 200

320 200

383 200

300 200

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 747 957

16 901 957

16 901 957

16 926 957

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 747 957

16 901 957

16 901 957

-

-

16 926 957

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 16 747 957

- 16 901 957

- 16 901 957

-

-

- 16 926 957

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 154 000

-

-

-”

4. melléklet

4. melléklet
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi III. módosított előirányzat

ebből

2021. évi IV. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

287 393

1 078 030

287 393

1 078 030

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

287 393

1 078 030

287 393

1 078 030

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

287 393

1 078 030

287 393

1 078 030

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

30 950 000

30 950 000

2 950 000

28 000 000

31 250 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

30 950 000

30 950 000

2 950 000

28 000 000

31 250 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

1 940 000

1 500 000

3 500 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 737 393

33 968 030

3 237 393

29 500 000

35 828 030

B8

Finanszírozási bevételek

67 454 155

72 135 715

17 246 257

50 207 898

74 974 715

Maradvány igénybevétele

23542

23 542

23542

23 542

Feladatmutató támogatás

63 245 100

64 432 862

Önkormányzati támogatás

8 867 073

10 518 311

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100 191 548

106 103 745

20 483 650

79 707 898

-

110 802 745

K1

Személyi juttatatások

63 033 010

63 766 780

12 736 821

50 296 189

64 903 780

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 775 006

9 831 873

1 979 097

7 795 909

9 883 873

K3

Dologi kiadások

27 383 532

27 407 532

5 767 732

21 615 800

28 617 532

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 046 560

7 346 560

K6

Beruházások

51 000

51 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

100 191 548

106 103 745

20 483 650

79 707 898

-

110 802 745

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

100 191 548

106 103 745

20 483 650

79 707 898

0

110 802 745

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 67 454 155

- 72 135 715

- 17 246 257

-50207898

0

- 74 974 715

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0”