Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 30

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.30.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 20211. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tiszainoka Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

2. A költségvetés végrehajtása

2. § (1) Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 308 189 ezer Ft bevételi és 287 188 ezer Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 114 401 e Ft.

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 4 465 e Ft.

c) Közhatalmi bevételek: 2 432 e Ft

d) Működési bevételek: 33 353 e Ft

e) Felhalmozási bevételek: 2 650 e Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz: 4 467 e Ft.

g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.

h) finanszírozás bevételei: 146 421 e Ft.

fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2021. évi teljesített működési kiadását 287 188 e Ft-tal fogadja el. Ebből:

a) személyi juttatások: 91 216 e Ft

b) munkaadót terhelő járulékok: 13 585 e Ft

c) dologi kiadások: 41 185 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 615 e Ft

e) egyéb működési célú kiadás: 13 626 e Ft

f) beruházások: 4 661 e Ft

g) felújítások: 30 180 e Ft

h) felhalmozási célú kiadások: 608 e Ft

i) finanszírozás kiadásai: 91 512 e Ft

3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–4. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 6–8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2010. évi maradvány kimutatását a 9. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2021. évi maradványát, mely összesen 21 002 e Ft, a maradványról a polgármester külön döntést hoz.

(5) Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 10–11. melléklet alapján fogadja el.

(6) A 202. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

(7) A 2021. évi záró létszám adatokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

(9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 15. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 16. melléklet alapján hagyja jóvá.

(11) A 2021. évben teljesült beruházások, felújítások összegeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(12) Az Önkormányzat részesedését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat és intézményeinek 2021. évi eredménykimutatását a 17. melléklet szerint fogadja el.

(14) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 19. melléklet szerint tudomásul veszi a Képviselő-testület.

3. Záró rendelkezés

4. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi IV. módosított előirányzat

ebből

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

101 089 987

112 981 047

68 683 488

43 711 320

-

114 400 730

101%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

100 368 118

100 419 723

56 122 164

43 711 320

-

100 419 723

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 859 159

11 902 295

11 902 295

-

-

11 902 295

100%

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

0%

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

0%

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 859 159

11 902 295

11 902 295

-

-

11 902 295

100%

Polgármesteri illetmény támogatása

-

-

-

-

-

-

0%

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

0%

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

13 102 650

12 524 880

12 524 880

-

-

12 524 880

100%

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 031 250

11 580 100

11 580 100

-

-

11 580 100

100%

Óvodaműködtetés támogatása

1 071 400

944 780

944 780

-

-

944 780

100%

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

-

-

-

-

-

-

0%

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

59 672 965

69 197 342

15 961 645

43 711 320

-

69 197 342

100%

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 764 480

4 764 480

4 764 480

-

-

4 764 480

100%

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 679 000

9 778 204

8 679 000

-

-

9 778 204

100%

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

43 711 320

51 425 442

-

43 711 320

-

51 425 442

100%

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 137 405

2 623 306

2 137 405

-

-

2 623 306

100%

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

380 760

605 910

380 760

-

-

605 910

100%

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

0%

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

100%

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

100%

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

13 463 344

4 525 206

13 463 344

-

-

4 525 206

100%

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

0%

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

721 869

12 561 324

12 561 324

-

-

13 981 007

213%

Intézménytől átvett pénzeszköz

-

6 991 000

6 991 000

-

-

6 991 000

100%

Közfoglalkoztatás támogatása

721 869

5 570 324

5 570 324

-

-

6 990 007

233%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

4 464 975

-

-

-

4 464 975

100%

B3

Közhatalmi bevételek

5 625 000

6 400 000

5 625 000

-

-

2 432 253

38%

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 025 000

2 025 000

-

-

2 061 577

102%

építményadó

-

-

-

-

-

-

0%

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 025 000

2 025 000

-

-

2 061 577

102%

B35. Termékek és szolgáltatások adói

3 600 000

4 300 000

4 300 000

-

-

279 787

7%

iparűzési adó

3 600 000

4 300 000

4 300 000

-

-

279 787

7%

gépjárműadó

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

25 000

75 000

75 000

-

-

90 889

121%

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

25 000

75 000

75 000

-

-

90 889

121%

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

0%

B4

Működési bevételek

31 833 569

33 053 408

3 833 569

28 000 000

-

33 353 131

101%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

0%

B402. Szolgátatások ellenértéke

284 569

730 408

284 569

-

-

840 236

115%

B404. Tulajdonosi bevételek

599 000

1 073 000

599 000

-

-

1 380 115

129%

B405. Ellátási díj

30 950 000

31 250 000

2 950 000

28 000 000

-

31 132 780

100%

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

0%

B5

Felhalmozási bevételek

150 000

2 650 000

150 000

-

-

2 650 000

0%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

3 500 000

-

3 500 000

-

4 467 157

100%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

140 198 556

163 049 430

78 292 057

75 211 320

-

161 768 246

99%

B8

Finanszírozási bevételek

138 738 110

149 785 392

89 082 442

48 207 898

-

146 421 135

98%

B813 Maradvány igénybevétele

55 037 439

55 037 439

55 037 439

-

-

Gépjárműadó záró egyenlege

31 060

31 060

31 060

-

-

REKI

5 873 778

5 873 778

5 873 778

-

-

MFP program keretében elnyert pályázatok

35 609 110

35 609 110

35 609 110

-

-

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

4 281 048

4 281 048

4 281 048

-

-

EFOP-Humánerőforrás kapacitás

3 088 580

3 088 580

3 088 580

-

-

Szabad pénzmaradvány

2 176 231

2 176 231

2 176 231

-

-

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 476 191

3 476 191

3 476 191

-

-

3 347 722

3 347 722

-

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

278 936 666

312 834 822

167 374 499

123 419 218

-

308 189 381

99%

K1

Személyi juttatatások

87 699 730

93 207 778

41 040 819

50 296 189

-

91 216 143

98%

K2

Munkaadót terhelő járulék

13 562 403

13 908 414

6 112 505

7 795 909

-

13 585 257

98%

K3

Dologi kiadások

42 959 929

49 339 222

27 461 422

21 615 800

-

41 184 712

83%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

614 910

61%

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 456 692

19 196 245

19 279 245

-

-

13 625 910

71%

K6

Beruházások

7 821 937

6 421 898

6 421 898

-

-

4 660 408

73%

K7

Felújítások

31 259 113

34 276 617

34 276 617

-

-

30 179 844

88%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

608 226

608 226

-

-

608 226

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

191 759 804

217 958 400

128 803 172

79 707 898

-

195 675 410

90%

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

87 176 862

94 876 422

87 176 862

-

-

91 512 165

96%

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 476 191

3 476 191

3 476 191

-

-

3 476 191

100%

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

83 700 671

91 400 231

83 700 671

-

-

88 035 974

96%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

278 936 666

312 834 822

215 980 034

79 707 898

-

287 187 575

92%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 51 561 248

- 54 908 970

- 50 511 115

- 4 496 578

-

-

0%

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 48 605 535

43 711 320

-

-

-

77%

29%

2. melléklet

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi IV. módosított előirányzat

ebből

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

100 802 594

111 903 017

67 605 458

43 711 320

-

113 309 967

101%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

100 368 118

100 419 723

56 122 164

43 711 320

-

100 419 723

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 859 159

11 902 295

11 902 295

-

-

11 902 295

100%

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 859 159

11 902 295

11 902 295

11 902 295

100%

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

13 102 650

12 524 880

12 524 880

-

-

12 524 880

100%

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

12 031 250

11 580 100

11 580 100

11 580 100

100%

Óvodaműködtetés támogatása

1 071 400

944 780

944 780

944 780

100%

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

59 672 965

69 197 342

15 961 645

43 711 320

-

69 197 342

100%

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 764 480

4 764 480

4 764 480

4 764 480

100%

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8 679 000

9 778 204

8 679 000

9 778 204

100%

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

43 711 320

51 425 442

43 711 320

51 425 442

100%

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 137 405

2 623 306

2 137 405

2 623 306

100%

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

380 760

605 910

380 760

605 910

100%

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

100%

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

13 463 344

4 525 206

13 463 344

4 525 206

100%

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

434 476

11 483 294

11 483 294

12 890 244

112%

Intézménytől átvett pénzeszköz

6 991 000

6 991 000

6 991 000

100%

Közfoglalkoztatás támogatása

434 476

4 492 294

4 492 294

5 899 244

131%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

4 464 975

4 464 975

100%

B3

Közhatalmi bevételek

5 625 000

6 400 000

5 625 000

2 432 253

38%

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 025 000

2 025 000

2 061 577

102%

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 025 000

2 025 000

2 061 577

102%

B35. Termékek és szolgáltatások adói

3 600 000

4 300 000

4 300 000

279 787

7%

iparűzési adó

3 600 000

4 300 000

4 300 000

279 787

7%

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

25 000

75 000

75 000

90 889

121%

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

25 000

75 000

75 000

90 889

121%

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

883 569

1 803 408

883 569

2 220 351

123%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

284 569

730 408

284 569

840 236

115%

B404. Tulajdonosi bevételek

599 000

1 073 000

599 000

1 380 115

129%

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

150 000

2 650 000

150 000

2 650 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

967 157

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

107 461 163

127 221 400

74 264 027

43 711 320

-

126 044 703

99%

B8

Finanszírozási bevételek

54 535 998

57 883 720

54 535 998

-

-

57 883 720

100%

B813 Maradvány igénybevétele

54 535 998

54 535 998

54 535 998

-

-

54 535 998

100%

Gépjárműadó záró egyenlege

31 060

31 060

31 060

31 060

100%

REKI

5 873 778

5 873 778

5 873 778

5 873 778

100%

MFP program keretében elnyert pályázatok

35 609 110

35 609 110

35 609 110

35 609 110

100%

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

4 281 048

4 281 048

4 281 048

4 281 048

100%

EFOP-Humánerőforrás kapacitás

3 088 580

3 088 580

3 088 580

3 088 580

100%

Szabad pénzmaradvány

2 176 231

2 176 231

2 176 231

2 176 231

100%

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 476 191

3 476 191

3 476 191

3 476 191

100%

3 347 722

3 347 722

100%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

161 997 161

185 105 120

128 800 025

43 711 320

-

183 928 423

99%

K1

Személyi juttatatások

11 436 030

15 073 308

15 073 308

14 946 720

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 736 640

1 973 784

1 973 784

1 822 396

92%

K3

Dologi kiadások

14 493 087

19 376 380

19 376 380

12 794 025

66%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

614 910

61%

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 073 492

11 549 485

11 549 485

6 279 350

54%

K6

Beruházások

7 821 937

6 370 898

6 370 898

4 610 128

72%

K7

Felújítások

31 259 113

34 276 617

34 276 617

30 179 844

88%

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

608 226

608 226

608 226

100%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 820 299

90 228 698

90 228 698

71 855 599

80%

K9

Finanszírozási kiadások

87 176 862

94 876 422

87 176 862

91 512 165

96%

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 476 191

3 476 191

3 476 191

3 476 191

100%

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

83 700 671

91 400 231

83 700 671

88 035 974

96%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

161 997 161

185 105 120

177 405 560

-

-

163 367 764

88%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

32 640 864

36 992 702

- 15 964 671

43 711 320

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 48 605 535

43 711 320

-

3. melléklet

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi IV. módosított előirányzat

ebből

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

16 747 957

16 926 957

16 747 957

15 743 885

93%

B813 Maradvány igénybevétele

477 899

477 899

477 899

477 899

100%

12 524 880

12 524 880

12 524 880

12 524 880

100%

3 924 178

3 924 178

3 924 178

2 741 106

70%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 747 957

16 926 957

16 747 957

-

-

15 743 885

K1

Személyi juttatatások

13 230 690

13 230 690

13 230 690

12 127 890

92%

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 050 757

2 050 757

2 050 757

1 967 506

96%

K3

Dologi kiadások

1 083 310

1 345 310

1 083 310

1 286 885

96%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

383 200

300 200

383 200

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 747 957

16 926 957

16 747 957

15 382 281

91%

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

16 747 957

16 926 957

16 747 957

-

-

15 382 281

91%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 16 747 957

- 16 926 957

- 16 747 957

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

4. melléklet

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi IV. módosított előirányzat

ebből

2021. évi teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

287 393

1 078 030

1 078 030

1 090 763

101%

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

287 393

1 078 030

1 078 030

1 090 763

101%

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

287 393

1 078 030

1 078 030

1 090 763

101%

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

30 950 000

31 250 000

2 950 000

28 000 000

31 132 780

100%

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

30 950 000

31 250 000

2 950 000

28 000 000

31 132 780

100%

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

100%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 737 393

35 828 030

4 028 030

31 500 000

35 723 543

100%

B8

Finanszírozási bevételek

67 454 155

74 974 715

17 798 487

48 207 898

72 793 530

97%

B813 Maradvány igénybevétele

23542

23 542

23 542

23 542

100%

64 432 862

64 432 862

61 203 646

95%

TOP pályázatok

10 518 311

10 518 311

11 566 342

110%

Szociális tüzifa pályázat

Kistelepülések alacsony összegű támogatásai

Szabad pénzmaradvány

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

100 191 548

110 802 745

21 826 517

79 707 898

-

108 517 073

98%

K1

Személyi juttatatások

63 033 010

64 903 780

12 736 821

50 296 189

64 141 533

99%

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 775 006

9 883 873

2 087 964

7 795 909

9 795 355

99%

K3

Dologi kiadások

27 383 532

28 617 532

7 001 732

21 615 800

27 103 802

95%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 346 560

7 346 560

7 346 560

100%

K6

Beruházások

51 000

51 000

50 280

99%

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

100 191 548

110 802 745

21 826 517

79 707 898

-

108 437 530

98%

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

100 191 548

110 802 745

21 826 517

79 707 898

0

108 437 530

98%

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 67 454 155

- 74 974 715

- 17 798 487

-48207898

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

5. melléklet

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése 2021. év

ezer Ft

Megnevezés

2021. évi teljesítés

A

B

1.

települési támogatás lakhatási

615

2.

köztemetés

-

Összesen:

615

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2021. év

Bevételek

2021. évi terv

2021. évi módosított ei.

2021. évi teljesítés

2021. évi teljesítés %-a

Kiadások

2021. évi terv

2021. évi módosított ei.

2021. évi teljesítés

2021. évi teljesítés %-a

1.

Általános működési és ágazati támogatás

100 368 118

100 419 723

100 419 723

100%

1.

Személyi juttatások

87 699 730

93 207 778

91 216 143

98%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

721 869

12 561 324

13 981 007

111%

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 562 403

13 908 414

13 585 257

98%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

4 464 975

4 464 975

100%

3.

Dologi kiadások

42 959 929

49 339 222

41 184 712

83%

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

5 625 000

6 400 000

2 432 253

38%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

614 910

61%

5.

Működési bevételek

31 833 569

33 053 408

33 353 131

101%

5.

Egyéb működési célú kiadások

7 456 692

19 196 245

13 625 910

71%

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

608 226

608 226

7.

Felhalmozási bevételek

150 000

2 650 000

2 650 000

100%

7.

Beruházások

7 821 937

6 421 898

4 660 408

73%

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

3 500 000

4 467 157

128%

8.

Felújítások

31 259 113

34 276 617

30 179 844

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

10.

Bevételek összesen

140 198 556

163 049 430

161 768 246

99%

10.

Kiadások összesen

191 759 804

217 958 400

195 675 410

90%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

138 738 110

149 785 392

146 421 135

98%

12.

Intézményi finanszírozás

87 176 862

94 876 422

91 512 165

96%

13.

Finanszírozási bevételek összesen

138 738 110

149 785 392

146 421 135

98%

13.

Finanszírozási kiadások összesen

87 176 862

94 876 422

91 512 165

96%

16.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

278 936 666

312 834 822

308 189 381

99%

16.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

278 936 666

312 834 822

287 187 575

92%

7. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Bevételek

2021. évi terv

2021. évi módosított ei.

2021. évi teljesítés

2021. évi teljesítés %-a

Kiadások

2021. évi terv

2021. évi módosított ei.

2021. évi teljesítés

2021. évi teljesítés %-a

1.

Általános működési és ágazati támogatás

100 368 118

100 419 723

100 419 723

100%

1.

Személyi juttatások

87 699 730

93 207 778

91 216 143

98%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

721 869

12 561 324

13 981 007

111%

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 562 403

13 908 414

13 585 257

98%

3.

Dologi kiadások

42 959 929

49 339 222

41 184 712

83%

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

5 625 000

6 400 000

2 432 253

38%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

614 910

61%

5.

Működési bevételek

31 833 569

33 053 408

33 353 131

101%

5.

Egyéb működési célú kiadások

7 456 692

19 196 245

13 625 910

71%

6.

0

0

0

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

7.

Felhalmozási bevételek

150 000

2 650 000

2 650 000

7.

Beruházások

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 500 000

3 500 000

4 467 157

8.

Felújítások

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Tartalékok

0

0

0

10.

Bevételek összesen

140 198 556

158 584 455

157 303 271

99%

10.

Kiadások összesen

152 678 754

176 651 659

160 226 932

91%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

78 756 715

113 721 250

93 635 510

82%

12.

Intézményi finanszírozás

87 176 862

94 876 422

91 512 165

96%

13.

Finanszírozási bevételek összesen

78 756 715

113 721 250

93 635 510

82%

13.

Finanszírozási kiadások összesen

87 176 862

94 876 422

91 512 165

96%

14.

0

0

14.

-

-

15.

0

0

15.

-

-

16.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

218 955 271

272 305 705

250 938 781

92%

16.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

239 855 616

271 528 081

251 739 097

93%

8. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2021. év

Bevételek

2021. évi terv

2021. évi módosított ei.

2021. évi teljesítés

2021. évi teljesítés %-a

Kiadások

2021. évi terv

2021. évi módosított ei.

2021. évi teljesítés

2021. évi teljesítés %-a

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

4 464 975

4 464 975

100%

1.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

608 226

608 226

100%

7.

Felhalmozási bevételek

150 000

2 650 000

2 650 000

2.

Beruházások

7 821 937

6 421 898

4 660 408

73%

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

3.

Felújítások

31 259 113

34 276 617

30 179 844

88%

10.

Bevételek összesen

150 000

7 114 975

7 114 975

100%

4.

Kiadások összesen

39 081 050

41 306 741

35 448 478

86%

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

5.

-

-

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

6.

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

13.

Finanszírozási bevételek összesen

59 981 395

36 064 142

52 785 625

146%

7.

14.

8.

-

-

15.

0

0

9.

-

-

16.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 131 395

43 179 117

59 900 600

139%

10.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

39 081 050

41 306 741

35 448 478

86%

29.

Költségvetési működési hiány mértéke :

30.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

31.

Költségvetési hiány mértéke :

9. melléklet

Tiszainoka Község Önkormányzata maradvány kimutatás

Megnevezés

ÖSSZESEN

Önkormányzat

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

Tiszainoka Szociális Gond.KP.

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

161 768 246

126 044 703

-

35 723 543

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

195 675 410

71 855 599

15 382 281

108 437 530

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

- 33 907 164

54 189 104

- 15 382 281

- 72 713 987

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

146 421 135

57 883 720

15 743 885

72 793 530

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

91 512 165

91 512 165

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

54 908 970

- 33 628 445

15 743 885

72 793 530

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

21 001 806

20 560 659

361 604

79 543

15

C) Összes maradvány (=A+B)

21 001 806

20 560 659

361 604

79 543

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

6 552 311

6 552 311

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

14 449 495

14 008 348

361 604

79 543

10. melléklet

Tiszainoka Község Önkormányzat 2021. évi mérlege

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

547 475 651

0

549 826 228

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 411 355

0

14 200 437

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 928 981

0

2 953 390

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

564 815 987

0

566 980 055

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

67 000

0

67 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

67 000

0

67 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

67 000

0

67 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

564 882 987

0

567 047 055

50

C/II/1 Forintpénztár

0

0

245 560

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

0

0

245 560

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

52 712 839

0

19 278 601

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 853 520

0

1 455 538

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

54 566 359

0

20 734 139

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

54 566 359

0

20 979 699

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 900 497

0

500 256

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

659 454

0

314 628

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 040 472

0

98 588

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

200 571

0

87 040

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

329 127

0

429 778

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

259 127

0

142 763

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

70 000

0

160 000

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

127 015

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 229 624

0

930 034

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

5 079 006

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

5 079 006

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

5 079 006

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

116 640

0

0

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

116 640

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

291 000

0

297 000

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

94 500

0

143 327

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

502 140

0

440 327

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 731 764

0

6 449 367

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

623 181 110

0

594 476 121

183

G/IV Felhalmozott eredmény

383 287 126

0

415 563 135

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

32 276 009

0

6 685 671

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

415 563 135

0

422 248 806

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

8 280

0

62 000

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

1 845 051

0

1 345 051

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 853 331

0

1 407 051

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

924 066

0

1 130 043

221

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

450 000

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 476 191

0

3 347 722

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 476 191

0

3 347 722

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 400 257

0

4 927 765

237

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

418 220

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

31 060

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

31 060

0

418 220

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

6 284 648

0

6 753 036

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

8 322 358

0

8 859 408

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

193 010 969

0

156 614 871

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

201 333 327

0

165 474 279

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

623 181 110

0

594 476 121

11. melléklet

Vagyonkimutatás - 2021

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

564 882 987

567 047 055

100,38

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

564 815 987

566 980 055

100,38

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

547 475 651

549 826 228

100,43

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

218 732 909

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

547 475 651

285 982 122

52,24

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

45 111 197

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

14 411 355

14 200 437

98,54

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

85 861

112 168

130,64

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

14 325 494

14 088 269

98,34

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

2 928 981

2 953 390

100,83

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

2 928 981

2 953 390

100,83

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

67 000

67 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

67 000

67 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

67 000

67 000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

54 566 359

20 979 699

38,45

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

245 560

III. Forintszámlák

C/III

54 566 359

20 734 139

38,00

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

3 731 764

6 449 367

172,82

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3 229 624

930 034

28,80

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

5 079 006

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

502 140

440 327

87,69

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

623 181 110

594 476 121

95,39

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

415 563 135

422 248 806

101,61

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

383 287 126

415 563 135

108,42

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

32 276 009

6 685 671

20,71

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

6 284 648

6 753 036

107,45

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 853 331

1 407 051

75,92

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

4 400 257

4 927 765

111,99

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

31 060

418 220

1 346,49

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

201 333 327

165 474 279

82,19

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

623 181 110

594 476 121

95,39

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

45 643 505

32 344 557

70,86

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

2 295 874

2 555 418

111,30

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

768 898

-505 706

-65,77

Függő kötelezettségek

L/7

117 724

128 759

109,37

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

12. melléklet

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése 2021. évi teljesítés

A

B

Jogcím

2021. évi teljesítés

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

5 902 295

I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 809 360

I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 368 000

I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

457 815

I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása

1 267 120

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

Kiegészítés 1.1. jogcímhez

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

12 524 880

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

10 124 100

II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

II.2. Óvoda működtetési támogatás

944 780

II.5.(1) Pedagógus II. katgóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

1 456 000

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

61 426 576

III.2. A települési Ömkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.

4 764 480

III.3.c Szociális étkeztetés

1 554 110

III.3. da házi segítségnyújtás szociális segítés

III.3. db házi segítségnyújtás-személyi gondozás

2 646 770

III.e Falugondnoki szolgáltatás

4 572 000

III. 3. Család és gyerekjólléti szolgálat

III.3. f időskorúak nappali intézményi ellátása

III. 3.g. Demens személyek nappali ellátása

III,3.j Gyerekek napközbeni ellátása

III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

44 660 000

III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás

35 536 000

III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás

9 124 000

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

2 623 306

III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása

1 360 800

III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

1 262 506

III. 6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

605 910

III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatottak béréhez

IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KŐZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

ÖSSZESEN:

13. melléklet

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2021. év

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Szervezeti egységek megnevezése

Álláshelyek száma

Álláshelyek száma

2021. január 1.

2021. december 31.

fõfogl.

rész.f

Mtv. Közfogl.

fõfogl.

rész.f

Mtv

Tiszainoka Község Önkormányzata

1

1

1

1

1

1

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

3

3

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

19

1

19

1

Összesen

23

1

2

23

1

2

14. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

Sor sz.

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elért bevétel

Kedvezmények összege

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

1.

Ellátottak térítési díja

31 123

0

0

0

2.

Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz

0

0

0

0

3.

Helyiségek és eszközök hasznosítása

0

0

0

0

4.

Egyéb kedvezmény, kölcsön

0

0

0

0

5.

Helyi adók összesen

2 433

0

0

0

Ebből:

Magánszemélyek kommunális adója

2 062

0

0

0

Építményadó

0

0

0

Egyéb adók

91

0

0

0

Iparűzési adó

280

0

0

0

6.

Gépjárműadó

0

0

0

ÖSSZESEN:

33 556

0

0

0

15. melléklet

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2021. év

Sor-szám

Kötelezettség jogcíme

Tárgyévi teljesítés

2022. év

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

Összesen

1.

0

2.

0

3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

5.

Felújítás célonként

0

0

0

0

0

0

7.

Beruházás feladatonként

0

0

0

0

8.

Egyéb kötelezettség

0

9.

0

10.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2021. év

sor szám

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés

2021. év teljesítés

2022. év

2023.év

2024. év

1.

Helyi adóból származó bevétel

2 432

10 000

10 300

10 609

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

1 380

1 421

1 464

1 508

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

91

30

40

50

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések

6.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

8.

Saját bevétel összesen

3 903

11 451

11 804

12 167

ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

sor szám

Megnevezés

1.

0

2.

0

3.

Összesen 0

17. melléklet

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

11 051 651

0

7 469 186

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

31 934 875

0

31 872 505

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 377 749

0

1 470 115

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

44 364 275

0

40 811 806

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

186 370 212

0

188 455 697

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14 668 601

0

17 748 164

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

49 671 531

0

35 977 312

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

27 171 879

0

13 097 440

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

277 882 223

0

255 278 613

13

10 Anyagköltség

15 835 709

0

16 776 816

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

17 085 488

0

17 802 428

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

84 809

0

15 318

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

33 006 006

0

34 594 562

18

14 Bérköltség

75 516 466

0

77 663 641

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

13 918 285

0

13 988 707

20

16 Bérjárulékok

14 360 609

0

13 686 102

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

103 795 360

0

105 338 450

22

VI Értékcsökkenési leírás

19 291 303

0

20 366 149

23

VII Egyéb ráfordítások

133 876 943

0

129 103 850

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

32 276 886

0

6 687 408

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

877

0

1 737

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

877

0

1 737

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-877

0

-1 737

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

32 276 009

0

6 685 671

18. melléklet

Az önkormányzat részesedésének bemutatása a gazdasági társaságokban a 2011. évi CXCV. törvény - ÁHT - 91.§. (2). bekezdése d. pont alapján

Megnevezés

Részesedés összege

Tulajdoni részarány

Kötelezettség

A

B

C

D

BÁCSVÍZ Zrt.

67

0

Összesen:

67

0