Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 21- 2022. 09. 21

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.21.

Tiszainoka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyévi módosított költségvetési bevételét 307 136 930 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 162 859 002 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 121 400 002 Ft

ab) közhatalmi bevétel 8 600 000 Ft

ac) működési bevételek 31 459 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 400 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 21 216 545 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21 216 545 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

c) Finanszírozási bevételek 123 061 383 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 307 136 930 Ft melyből

a) működési költségvetési kiadás: 174 209 324 Ft

aa) személyi juttatások 104 279 794 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 746 529 Ft

ac) dologi kiadások 41 350 836 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 13 832 165 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 27 520 307 Ft

ba) beruházások 5 603 573 Ft

bb) felújítások 21 916 734 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 105 407 299 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 105 407 299 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 120 450 383 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 116 353 610 Ft-ban,

aa) melyből maradvány 13 557 311 Ft

ab) áh-n belüli megelőlegezés 33 347 722 Ft

ac) intézmények finanszírozása 99 448 577 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 4 096 773 Ft-ban

maradvány 4 096 773 Ft állapítja meg.”

2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 21-én lép hatályba, és 2022. szeptember 22-én hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. I. mód.

ebből

2022. II. mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

118 387 638

119 077 638

71 041 338

47 346 300

-

121 400 002

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

116 402 297

116 402 297

69 055 997

47 346 300

-

116 402 297

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

-

-

-

-

-

-

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

14 386 240

14 386 240

14 386 240

-

-

14 386 240

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

11 246 060

11 246 060

11 246 060

-

-

11 246 060

Óvodaműködtetés támogatása

1 170 000

1 170 000

1 170 000

-

-

1 170 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

-

-

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

65 636 925

65 636 925

18 290 625

47 346 300

-

65 636 925

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 772 487

4 772 487

4 772 487

-

-

4 772 487

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 081 840

10 081 840

10 081 840

-

-

10 081 840

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

47 346 300

47 346 300

-

47 346 300

-

47 346 300

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 964 758

2 964 758

2 964 758

-

-

2 964 758

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

471 540

471 540

471 540

-

-

471 540

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

21 278 317

21 278 317

21 278 317

-

-

21 278 317

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 985 341

2 675 341

1 985 341

-

-

4 997 705

OEP támogatás

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

1 985 341

2 675 341

1 985 341

-

-

4 997 705

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

-

-

-

-

21 216 545

B3

Közhatalmi bevételek

8 600 000

8 600 000

8 600 000

-

-

8 600 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

építményadó

-

-

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

6 500 000

6 500 000

6 500 000

-

-

6 500 000

iparűzési adó

6 500 000

6 500 000

6 500 000

-

-

6 500 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

31 459 000

31 459 000

4 459 000

27 000 000

-

31 459 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

B404. Tulajdonosi bevételek

659 000

659 000

659 000

-

-

659 000

B405. Ellátási díj

30 800 000

30 800 000

3 800 000

27 000 000

-

30 800 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

-

1 400 000

-

1 400 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

159 846 638

160 536 638

84 100 338

75 746 300

-

184 075 547

B8

Finanszírozási bevételek

120 450 383

121 481 383

59 100 814

61 349 569

-

123 061 383

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

280 297 021

282 018 021

143 201 152

137 095 869

-

307 136 930

K1

Személyi juttatatások

103 621 142

103 621 142

43 715 838

59 905 304

-

104 279 794

K2

Munkaadót terhelő járulék

13 662 817

13 662 817

5 772 032

7 890 785

-

13 746 529

K3

Dologi kiadások

41 682 836

41 874 836

18 814 156

22 868 680

-

41 350 836

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 599 216

13 097 216

12 599 216

-

-

13 832 165

K6

Beruházások

337 938

337 938

337 938

-

-

5 603 573

K7

Felújítások

4 596 773

4 596 773

4 596 773

-

-

21 916 734

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

177 500 722

178 190 722

86 835 953

90 664 769

-

201 729 631

-

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

102 796 299

103 827 299

102 796 299

-

-

105 407 299

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 347 722

3 347 722

3 347 722

-

-

3 347 722

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

99 448 577

100 479 577

99 448 577

-

-

102 059 577

KIADÁSOK ÖSSZESEN

280 297 021

282 018 021

189 632 252

90 664 769

-

307 136 930

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 17 654 084

- 17 654 084

- 2 735 615

- 14 918 469

-

- 17 654 084

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 46 431 100

46 431 100

-

-”

2. melléklet

2. melléklet
Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. I. mód.

ebből

2022. II. mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

117 148 263

117 838 263

69 801 963

47 346 300

-

120 160 627

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

116 402 297

116 402 297

69 055 997

47 346 300

-

116 402 297

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

-

-

12 830 815

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

12 830 815

12 830 815

12 830 815

12 830 815

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

14 386 240

14 386 240

14 386 240

-

-

14 386 240

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

11 246 060

11 246 060

11 246 060

11 246 060

Óvodaműködtetés támogatása

1 170 000

1 170 000

1 170 000

1 170 000

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

1 970 180

1 970 180

1 970 180

1 970 180

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

65 636 925

65 636 925

18 290 625

47 346 300

-

65 636 925

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

4 772 487

4 772 487

4 772 487

4 772 487

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 081 840

10 081 840

10 081 840

10 081 840

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

47 346 300

47 346 300

47 346 300

47 346 300

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

2 964 758

2 964 758

2 964 758

2 964 758

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

471 540

471 540

471 540

471 540

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

21 278 317

21 278 317

21 278 317

21 278 317

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

745 966

1 435 966

745 966

3 758 330

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

745 966

1 435 966

745 966

3 758 330

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

21 216 545

B3

Közhatalmi bevételek

8 600 000

8 600 000

8 600 000

8 600 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

iparűzési adó

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

100 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

659 000

659 000

659 000

659 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

659 000

659 000

659 000

659 000

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

126 407 263

127 097 263

79 060 963

47 346 300

-

150 636 172

B8

Finanszírozási bevételek

20 560 659

20 560 659

20 560 659

-

-

20 560 659

B813 Maradvány igénybevétele

20 560 659

20 560 659

20 560 659

-

-

20 560 659

Forgótőke-Kincstár

297 000

297 000

297 000

297 000

Falunapok támogatasa 2021

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

MFP program keretében elnyert pályázatok

4 096 773

4 096 773

4 096 773

4 096 773

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

4 811 516

4 811 516

4 811 516

4 811 516

TOP Konzorcium

1 455 538

1 455 538

1 455 538

1 455 538

Szabad pénzmaradvány

5 552 110

5 552 110

5 552 110

5 552 110

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 347 722

3 347 722

3 347 722

3 347 722

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

146 967 922

147 657 922

99 621 622

47 346 300

-

171 196 831

K1

Személyi juttatatások

12 561 945

12 561 945

12 561 945

13 220 597

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 660 487

1 660 487

1 660 487

1 744 199

K3

Dologi kiadások

11 415 264

11 607 264

11 415 264

11 157 264

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 599 216

12 066 216

12 599 216

11 221 165

K6

Beruházások

337 938

337 938

337 938

5 529 573

K7

Felújítások

4 596 773

4 596 773

4 596 773

21 916 734

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 171 623

43 830 623

44 171 623

65 789 532

K9

Finanszírozási kiadások

102 796 299

103 827 299

102 796 299

105 407 299

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

3 347 722

3 347 722

3 347 722

3 347 722

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

99 448 577

100 479 577

99 448 577

102 059 577

KIADÁSOK ÖSSZESEN

146 967 922

147 657 922

146 967 922

-

-

171 196 831

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

82 235 640

83 266 640

34 889 340

47 346 300

-

84 846 640

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 47 346 300

47 346 300

-

-”

3. melléklet

3. melléklet
Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. I. mód.

ebből

2022. II. mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

20 535 353

20 535 353

20 535 353

20 535 353

Feladatmutató támogatás

14 386 240

14 386 240

14 386 240

14 386 240

Saját forrás

5 787 509

5 787 509

5 787 509

5 787 509

Maradvány

361 604

361 604

361 604

361 604

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 535 353

20 535 353

20 535 353

-

-

20 535 353

K1

Személyi juttatatások

16 946 397

16 946 397

16 946 397

16 946 397

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 237 296

2 237 296

2 237 296

2 237 296

K3

Dologi kiadások

1 351 660

1 351 660

1 351 660

1 351 660

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 535 353

20 535 353

20 535 353

20 535 353

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 535 353

20 535 353

20 535 353

-

-

20 535 353

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 20 535 353

- 20 535 353

- 20 535 353

-

-

- 20 535 353

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-”

4. melléklet

4. melléklet
Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. I. mód.

ebből

2022. II. mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 239 375

1 239 375

1 239 375

1 239 375

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 239 375

1 239 375

1 239 375

1 239 375

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 239 375

1 239 375

1 239 375

1 239 375

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

30 800 000

30 800 000

3 800 000

27 000 000

30 800 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

30 800 000

30 800 000

3 800 000

27 000 000

30 800 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 439 375

33 439 375

5 039 375

28 400 000

33 439 375

B8

Finanszírozási bevételek

79 354 371

80 385 371

18 004 802

61 349 569

81 965 371

Feladatmutató támogatás

71051333

71051333

14869850

56181483

71051333

Saját forrás

8223495

9254495

3055409

5168086

10834495

Maradvány

79543

79543

79543

79543

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

112 793 746

113 824 746

23 044 177

89 749 569

-

115 404 746

K1

Személyi juttatatások

74 112 800

74 112 800

14 207 496

59 905 304

74 112 800

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 765 034

9 765 034

1 874 249

7 890 785

9 765 034

K3

Dologi kiadások

28 915 912

28 915 912

6 047 232

22 868 680

28 841 912

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 031 000

2 611 000

K6

Beruházások

74 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 793 746

113 824 746

22 128 977

90 664 769

-

115 404 746

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

112 793 746

113 824 746

22 128 977

90 664 769

0

115 404 746

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 79 354 371

- 80 385 371

- 17 089 602

-62264769

0

- 81 965 371

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

915200

-915200

0

0”