Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

Hatályos: 2023. 11. 01- 2024. 05. 30

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről

2023.11.01.

Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva és Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletének 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert vissza nem térítendő támogatás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. § A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására a Belügyminisztérium a miniszteri döntésnek megfelelően vissza nem térítendő támogatást biztosított Tiszainoka Községi Önkormányzat számára.

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tüzelőanyagot elsősorban annak a személynek biztosít, aki

a) aktív korúak ellátására, vagy

b) időskorúak járadékára, vagy

c) rendszeres lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra, vagy

d) ápolási díjra, vagy

e) közgyógyellátásra, vagy

f) fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy

g) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy

h) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére.

(2) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak legfeljebb 10 q állapítható meg, a fűtési idényben egy alkalommal kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállásának esetét.

(3) Kihűlés vagy fagyhalál veszélyének észlelése esetén a családgondozó javaslata alapján tüzelőanyag juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.

3. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelem nyomtatvány kitöltésével indul.

(2) A kérelmeket 2023. november 2. naptól 2023. november 30. napig lehet benyújtani, a Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal Tiszainokai Kirendeltségén. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálását Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe ruházza át, aki a támogatásról a kérelem benyújtási határidő lejártát követő rendes ülésén, de legkésőbb 2024. január 31. napjáig dönt.

(4) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 506 730 Ft egyszeri támogatás, valamint az Önkormányzat által pályázati kiírás szerint vállalt 1000 Ft/mázsa + általános forgalmi adó önerő, a barnaszén beszerzési költség különbözete, valamint a szállítási költségek. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmet – függetlenül attól, hogy az a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek és a 4. § (2) bekezdésben meghatározott határidőben került benyújtásra, el kell utasítani.

(5) Az Önkormányzat

a) a kérelemben feltüntetett adatok valódiságának, valamint

b) a tüzelőanyag juttatás felhasználásának

ellenőrzése céljából környezettanulmányt készíthet.

(6) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.