Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2023. 10. 01

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének jogkövetkezményeiről

2023.10.01.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

1. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, a tevékenységre vagy mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság kiszabását nem rendeli, és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősíti.

2. § (1) A rendelet hatálya a település közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra terjed ki.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt – amennyiben az nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek – a 14. életévét betöltött természetes személy, valamint jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonható felelősségre.

(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben eljáró hatóság megteszi a büntető- vagy szabálysértési feljelentést, illetve kezdeményezi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál az eljárás megindítását.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. fiatalkorú: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C törvény 105. § (1) bekezdésében meghatározott életkorú személy;

2. haszonállat: a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. § a) pontja szerinti fogalom;

3. mozgóbolt: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Ker. tv.) 2. § 11. pontja szerinti fogalom;

4. üzleten kívüli kereskedés: a Ker. tv. 2. § 28. pontja szerinti fogalom;

5. zöldterület kaszálása: olyan tevékenység, melynek eredményeképpen az ingatlanon lévő növények területileg egybefüggő magassága a 25 cm-t nem haladja meg;

6. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontja szerinti fogalom;

7. műtárgy: az Étv. 2. § 15. pontjában foglalt fogalom

8. útburkolat: az úttestnek a közúti járművek közlekedésére szolgáló szilárd felülete (kavics, murva, mart aszfalt, melegen hengerelt aszfalt és más hasonló szilárd felület)

9. járdaburkolat: a járdának gyalogos közlekedésre szolgáló szilárd felülete (kavics, murva, mart aszfalt, járdakő és más hasonló szilárd felület)

10. település közigazgatási területe: Tiszainoka közigazgatási területe

3. Eljárási szabályok

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására a jegyző jogosult.

(3) A közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől,

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől

számított 6 hónapon belül indítható meg.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során ezen rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (továbbiakban: Ákr.) foglaltak, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben (továbbiakban: Szankció törvény) foglaltak az irányadók.

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén az elkövető ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál – a Szankció törvényben foglaltakon túl – figyelembe kell venni

a) közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás súlyát,

b) amennyiben ismert, az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén a cselekmény összes körülményeinek mérlegelése alapján – különös tekintettel a cselekmény súlyára, a megvalósító személyi körülményeire – figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől a jövőre nézve kellő visszatartó erő várható.

(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy megfelelő vagyona van.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül készpénzátutalási megbízáson vagy banki utalással Tiszainoka Község Önkormányzat részére kell megfizetni. A bírság részletekben való megfizetését külön kérelem alapján a jegyző külön végzésben engedélyezheti.

II. Fejezet

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások

4. Tiszainoka Községi jelképek használatával összefüggő közösségi együttélést sértő magatartások

6. § Aki a település jelképeit (címer, zászló) engedély nélkül vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

5. Utca- és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások

7. § (1) Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy használó, aki az utcanév-tábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat akadályozza, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki az elhelyezett névtáblákat, házszámtáblákat megrongálja, beszennyezi, olvashatatlanná teszi, szövegét megváltoztatja vagy azt engedély nélkül eltávolítja, illetve jogszerűtlenül helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

6. Állattartással kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások

8. § (1) Az a tulajdonos, aki az elhullott állatok tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről saját költségén nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki haszonállatot közterületen, játszótéren legeltet közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

7. Közrend elleni közösségi együttélést sértő magatartások

9. § Aki életvitelszerű lakhatás céljára használt ingóságait közterületen tárolja vagy helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

8. A kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltató egységek és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettségeivel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások

10. § Az a kereskedő, aki mozgóárusítás és mozgóbolti, vagy egyéb kereskedelmi tevékenység folytatása során Tiszainoka közigazgatási területén az árusításkor engedély nélküli hangjelzéssel (pl. duda, dallamkürt stb.), valamint hangosítással, hangos reklámmal hívja fel az árusításra a figyelmet, továbbá hangos szöveges hirdetéssel felvásárlásra, vagy eladásra vonatkozó felhívást folytat, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

9. Temetkezéssel és a köztemető használatával kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások

11. § (1) A köztemető használatával összefüggő közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a temetőben nem a hely csendjének, kegyeletnek megfelelő magaviseletet tanúsít,

b) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét megzavarja, a látogatók kegyeleti érzéseit megsérti,

c) temetőbe gépjárművel indokolatlanul, kizárólag saját kényelmi szempontjainak érvényesítése céljából behajt (indokolt behajtásnak minősül pl.: gyalogosan nem vagy nehezen szállítható anyagok, eszközök, növények, továbbá mozgásában korlátozott idős vagy beteg emberek szállítása céljából történő behajtás),

d) a temetőbe kutyát visz (kivételt képez a vakvezető-, a rendőr-, a halőr- és a polgárőrkutya),

e) hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerak, elhagy,

f) a köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat megrongálja, beszennyezi, áthelyezi,

g) sírboltot vagy sírt a szükséges hatósági engedélyek nélkül felnyit.

(2) Aki az üzemeltető engedélye nélkül síremléket áthelyez, vagy eltávolít, illetve a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek nem jelenti be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Aki a Tiszainokai köztemető területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjénél történt előzetes bejelentés nélkül kivisz, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) Aki az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött temetői építési, felújítási, bontási munkálatok elvégzése során keletkező hulladék, törmelék, visszamaradt sírkő, síremlék eltávolításáról nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

10. Helyi hirdetményekkel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások

12. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja,

b) az aktualitását vesztett hirdetményt 30 napon belül nem távolítja el,

c) közterületi út, járda, gyalogút, kerékpárút szilárd burkolatára festett kivitelben hirdetményt (ábrát vagy feliratot) helyez el,

d) közparkban, közterületen álló fákon, emlékműveken, szobrokon, közösségi közlekedési eszközök megállóiban hirdető berendezést vagy hirdetményt helyez el,

e) a reklám, illetve tájékoztató táblát megrongálja.

11. Burkolt közterület felbontására, használatára vonatkozó közösségi együttélést sértő magatartások

13. § Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki az önkormányzat tulajdonában álló burkolt közterületeken

a) engedély, hozzájárulás nélkül vagy engedélytől eltérő módon felbont vagy elfoglal, felületén deformációt okoz, illetve állapotát nem rendeltetésszerű használat során egyéb módon megváltoztatja

b) a közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásban foglalt előírásokat nem tartja be, vagy burkolatbontási engedély nélkül munkálatot végez,

c) rendkívüli igénybevételként, hibaelhárításként bejelentett munka helyett más jellegű munkát végez.

12. Köztisztasággal, köz - és magánterületek rendezettségével kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások

14. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

a) ingatlanát oly mértékben elhanyagolja, hogy

aa) a növényzet kaszálásáról nem gondoskodik,

ab) az balesetveszélyessé és tűzveszélyessé válik, vagy

ac) a közegészséget veszélyeztető állapot lép fel, vagy

ad) a szomszédos ingatlan megközelítését, vagy

ae) más ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozza.

b) közterületen

ba) építési anyagot, törmeléket vagy hulladékot engedély nélkül tárol,

bb) építési anyagot, tűzifát a kihelyezéstől számított 72 órán belül nem szállítja vagy szállíttatja el, illetve nem helyezi át a közterület-használati engedélyben foglalt területre

13. Hó - és síkosságmentesítéssel kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások

15. § (1) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlana előtti járdaszakaszon az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolat napi rendszerességgel környezetkímélő módon történő síkosság-mentesítéséről, a hó eltakarításáról nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki a hóeltakarítást úgy végzi, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalmat akadályozza, hórakást buszmegállóban, kapu- és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben helyez el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

14. Települési hulladék gyűjtésével kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások

16. § (1) Aki helyi közszolgáltatással ellátott területen a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező közszolgáltatásra nem köt szerződést, vagy azt nem szerződés szerint veszi igénybe, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki a lakossági és közületi szervezett hulladékgyűjtést, tárolást nem a települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendeletben szereplő szabványos és a használónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényzettel vagy nem az erre rendszeresített zsákkal végzi, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) A települési szilárd hulladék kezelésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki építési törmeléket, zöldhulladékot, háztartásban keletkező kommunális hulladékot közterületi szemétgyűjtőedényben helyezi el,

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

a) kommunális, szelektíven gyűjtött hulladék, vagy zöldhulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edénybe, vagy tárolóba nem megfelelő hulladékot helyez el;

b) kazánban, kályhában vagy szabadtéren gumi, műanyag, műanyagpalack, kezelt (lakkozott, festett) faanyag, egyéb veszélyes hulladék égetését végzi,

c) a gyűjtőedényzetbe olyan hulladékot helyez el, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét, egészségét veszélyezteti (különösen tégla, beton, vas, folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyag, állati tetem, környezetet veszélyeztető veszélyes anyag).

17. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki az élővízfolyásokba, belvízelvezető árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet vagy környezetszennyező anyagot vezet, vagy önt.

15. Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások

18. § Aki az avar és egyéb kerti hulladék égetésére vonatkozó tilalmat megszegi, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

16. Környezet, illetve zöldfelületek védelmével kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások

19. § (1) Aki az erdőkben építményt – kivéve a tulajdonos (amennyiben az nem azonos az üzemeltetővel, akkor az üzemeltetővel együttes) engedélyével –, valamint jogszabály alapján építhető építményeket jogszabályi felhatalmazás nélkül létesít, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Aki helyi természetvédelmi területen, gyalogúton, kerékpárúton, erdei úton, ösvényen gépjárművel közlekedik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Aki a közhasználatú zöldterületeket, zöldfelületeket, valamint a rajtuk lévő növényzetet (fák, cserjék, virágok, gyep) megcsonkítja, elpusztítja, padokat, berendezéseket és egyéb felszerelési tárgyakat rongálja, a közhasználatú zöldfelületeket tiltott módon vagy célra, illetve engedély nélkül rendeltetéstől eltérően használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(4) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán a zöldfelület kialakítására, valamint az ott található fás szárú növények megőrzésére, kivágására, pótlására, védelmére vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseit megszegve, növényvédelmi kötelezettségének nem vagy nem az előírásoknak megfelelően tesz eleget, illetve az előírások megszegésével járó munkát végez (pl.: engedély nélküli fakivágás) vagy annak elvégzésére megbízást ad, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

17. Közterület használatával kapcsolatos közösségi együttélést sértő magatartások

20. § Közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki

a) a közterületet a rendeltetésétől eltérő módon használja,

b) a közterületen a közhasználatú létesítményeket rendeltetéstől eltérő módon használja, vagy szennyezi, rongálja,

c) a közterületen zaklató, másokat zavaró módon árusít, nyújt szolgáltatást,

d) a közút területének járműközlekedésre szolgáló részén kereskedelmi tevékenységet folytat, kivéve engedélyezett mozgóbolt üzemeltetését,

e) a külön jogszabályok által a közterületen az árusításra megengedett termékeken kívül eső terméket értékesít,

f) a közterületen (beleértve a parkolót is) sátorozik, kempingezik, parkoló gépjárműben lakókocsiban tölt éjszakát,

g) a gépjárművet járó motor mellett 15 percen túl várakoztat,

h) a közterületet engedély nélkül vagy attól eltérően lekerít, a közhasználat elől elzár (beleértve a közterület ingatlan előtti és a közúttal vagy járdával határos gondozott részének védelmére kihelyezett kő, fém, karó huzal vagy bármely anyag, amely a közforgalmi terület használata során balesetveszélyt idézhet elő)

i) a közterület jogszerű használatára való felszólítást figyelmen kívül hagy vagy arra vonatkozó intézkedést akadályoz,

j) a közterületen lévő műtárgyak felületét vagy falfelület látható módon megváltoztatja (megrongálja, összefestékezi, összefirkálja, szennyezi),

18. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni..