Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének a módosításról

Hatályos: 2023. 05. 30- 2023. 05. 30

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének a módosításról

2023.05.30.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el.

1. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(rendkívüli települési támogatásban részesíthető különösen:)

„a) az a kérelmező, és akinek az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át,
b) kérelemre az a személy, aki hosszantartó betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul és az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 250%-át.”

(2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Egy naptári éven belül ugyanaz a család, vagy egyedül élő személy rendkívüli települési támogatásban részesíthető alkalmanként, vagy havi rendszerességgel, melynek legkisebb összege 1.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet, de legfeljebb a szociális vetítési alap összegének ötszöröse.”

2. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg:)

„a) családjában a szociális vetítési alap összegének 250%-át,
b) egyedül élő vagy egyedülálló személy esetén a szociális vetítési alap összegének 300 %-át.”

3. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti gyógyszer hozzájárulás állapítható meg annak, akinek gyógyszerköltsége illetve gyógyászati segédeszköz költsége – a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve – létfenntartását veszélyezteti, és)

„a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap összegének 200%-a vagy
b) egyedülálló személy esetén jövedelme a szociális vetítési alap összegének legfeljebb 250%-a.”

(2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseti hozzájárulás együttes mértéke egy családnak, illetve egyedülállónak egy naptári éven belül nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át.”

(3) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza, Tiszainoka tiszainokai telephelyén az idősek otthonában ellátott bentlakásos gondozottak esetén, ha a havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400 %-át, havi rendszeres gyógyszertámogatás állapítható meg tárgy év december 31. napjáig.”

4. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy,)

„a) akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 150 %-át, egyedülélő esetén 200 %-át, és”

5. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kölcsön összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének ötszörösét. A kölcsön futamideje maximum 3 év, ebben a visszafizetés kezdetére legfeljebb 6 hónapos türelmi időt lehet biztosítani.”

6. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatást a gyermek születését követő 180 napon belül a gyermek törvényes képviselője igényelheti, ha családjában az egy főre jutó jövedelem legfeljebb a szociális vetítési alap összegének az ötszörösét vagy egyedülálló esetén jövedelme a szociális vetítési alap összegének a hétszeresét.”

7. § A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A köztemetés költségeinek megtérítése alól mentesíthető azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 100 %-át, egyedülélő esetében 150 %-át. A költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni.

(2) A köztemetés költségeinek legfeljebb 6 havi részletben történő megfizetése engedélyezhető, ha az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 150%-át, egyedülélő személy esetében a szociális vetítési alap 200%-át nem haladja meg.”

8. § Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba, és 2023. május 31-én hatályát veszti.