Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 17- 2024. 05. 28

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.17.

Tiszainoka Község Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Tiszainoka Község Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

(2) Az önkormányzat által ellátott feladatok önálló címet alkotnak

a) Tiszainoka Község Önkormányzat,

b) Tiszainokai Tiszavirág Óvoda,

c) Tiszainokai Szociális Gondozási Központ.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 394 299 989 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 206 858 655 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 145 265 655 Ft

ab) közhatalmi bevétel 17 100 000 Ft

ac) működési bevételek 41 993 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 500 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 394 299 989 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 242 783 813 Ft

aa) személyi juttatások 135 564 626 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 467 323 Ft

ac) dologi kiadások 69 857 413 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 18 894 451 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 755 650 Ft

ba) beruházások 755 650 Ft

bb) felújítások 0 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiánya összesen 0 Ft

a) működési költségvetés hiánya 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 150 760 526 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 150 760 526 Ft -ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 187 441 334 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 186 685 684 Ft-ban, melyből

aa) maradvány 35 925 158 Ft

ab) áh-n belüli megelőlegezés 4 851 130 Ft

ac) intézmények finanszírozása 145 909 396 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 755 650 Ft-ban, maradvány 755 650 Ft állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület hitel felvételét nem tervezi.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A költségvetés általános tartalékkal nem számol

5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.

6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2–4. mellékletek részletezi.

8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 6–7. mellékletek szerint fogadja el.

9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.

10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 13. melléklet szerint fogadja el.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 5–6. melléklet szerint fogadja el.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.

14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet szerint fogadja el.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 14. melléklet tartalmazza.

17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

21. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti, illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.

22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.

24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.

26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2024. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2024.12.31. napján visszautalni.

27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése értelmében a cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2024. évben 46 380,- Ft. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2024. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.

28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.

31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.

32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

6. Záró rendelkezések

33. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 265 655

63 265 563

79 282 092

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

141 803 925

59 803 833

79 282 092

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 507 470

14 507 470

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 064 315

11 064 315

-

-

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

-

-

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

21 387 792

18 669 792

-

-

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

16 988 800

16 988 800

-

-

Óvodaműködtetés támogatása

1 378 992

1 378 992

-

-

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 020 000

302 000

-

-

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

95 643 306

16 361 214

79 282 092

-

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

12 725 640

12 725 640

-

-

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

79 282 092

-

79 282 092

-

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 271 344

3 271 344

-

-

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

364 230

364 230

-

-

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

2 770 572

-

-

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

2 770 572

-

-

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 494 785

7 494 785

-

-

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 461 730

3 461 730

-

-

OEP támogatás

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

3 461 730

3 461 730

-

-

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

-

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

17 100 000

17 100 000

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

-

-

építményadó

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

15 000 000

-

-

iparűzési adó

15 000 000

15 000 000

-

-

gépjárműadó

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

-

-

talajterhelési díj

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

41 993 000

7 193 000

34 800 000

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

-

-

-

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

843 000

-

-

B405. Ellátási díj

41 150 000

6 350 000

34 800 000

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

-

2 500 000

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

206 858 655

80 304 111

116 582 092

-

B8

Finanszírozási bevételek

187 441 334

100 606 016

86 835 318

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

394 299 989

180 910 127

203 417 410

-

K1

Személyi juttatatások

135 564 626

63 659 101

71 905 525

-

K2

Munkaadót terhelő járulék

17 467 323

8 119 605

9 347 718

-

K3

Dologi kiadások

69 857 413

27 469 842

42 387 571

-

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

-

-

Bursa támogatás

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 894 451

18 894 451

-

-

K6

Beruházások

755 650

203 200

552 450

-

K7

Felújítások

-

-

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

243 539 463

119 346 199

124 193 264

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

150 760 526

150 760 526

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 851 130

4 851 130

-

-

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

145 909 396

145 909 396

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

394 299 989

270 106 725

124 193 264

-

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 36 680 808

- 39 042 088

- 7 611 172

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

- 89 196 598

79 224 146

-

69%

31%

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

144 361 203

62 361 111

79 282 092

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

141 803 925

59 803 833

79 282 092

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 507 470

14 507 470

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 064 315

11 064 315

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

21 387 792

18 669 792

-

-

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

16 988 800

16 988 800

Óvodaműködtetés támogatása

1 378 992

1 378 992

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 020 000

302 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

95 643 306

16 361 214

79 282 092

-

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

12 725 640

12 725 640

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

79 282 092

79 282 092

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 271 344

3 271 344

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

364 230

364 230

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

2 770 572

-

-

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

2 770 572

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 494 785

7 494 785

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

2 557 278

2 557 278

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

2 557 278

2 557 278

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

17 100 000

17 100 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

15 000 000

iparűzési adó

15 000 000

15 000 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

843 000

843 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

843 000

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

162 304 203

80 304 111

79 282 092

-

B8

Finanszírozási bevételek

41 223 684

41 223 684

-

-

B813 Maradvány igénybevétele

41 223 684

41 223 684

-

-

Forgótőke-Kincstár

340 299

340 299

Közfoglalkoztatás támogatása

334 443

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

6 287 380

6 287 380

Szabad pénzmaradvány

29 410 432

29 744 875

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 851 130

4 851 130

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

203 527 887

121 527 795

79 282 092

-

K1

Személyi juttatatások

16 741 500

16 741 500

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 020 317

2 020 317

K3

Dologi kiadások

14 111 093

14 111 093

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 894 451

18 894 451

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 767 361

52 767 361

K9

Finanszírozási kiadások

150 760 526

150 760 526

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 851 130

4 851 130

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

145 909 396

145 909 396

KIADÁSOK ÖSSZESEN

203 527 887

203 527 887

-

-

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

109 536 842

27 536 750

79 282 092

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

- 82 000 092

79 282 092

-

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

B8

Finanszírozási bevételek

32 995 070

32 995 070

Feladatmutató támogatás

21 387 792

21 387 792

Saját forrás

11 356 970

11 356 970

Maradvány

250 308

250 308

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 995 070

32 995 070

-

-

K1

Személyi juttatatások

27 706 646

27 706 646

K2

Munkaadót terhelő járulék

3 601 864

3 601 864

K3

Dologi kiadások

1 483 360

1 483 360

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

203 200

203 200

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 995 070

32 995 070

K9

Finanszírozási kiadások

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 995 070

32 995 070

-

-

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 32 995 070

- 32 995 070

-

-

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

904 452

904 452

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

904 452

904 452

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

904 452

904 452

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

41 150 000

6 350 000

34 800 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

41 150 000

6 350 000

34 800 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 554 452

37 300 000

B8

Finanszírozási bevételek

113 222 580

26 387 262

86 835 318

Feladatmutató támogatás

103138091

17452457

85685634

Saját forrás

10026543

8876859

1149684

Maradvány

57946

57946

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

157 777 032

26 387 262

124 135 318

-

K1

Személyi juttatatások

91 116 480

19 210 955

71 905 525

K2

Munkaadót terhelő járulék

11 845 142

2 497 424

9 347 718

K3

Dologi kiadások

54 262 960

11 875 389

42 387 571

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

552 450

552 450

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 777 032

33 583 768

124 193 264

-

K9

Finanszírozási kiadások

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 777 032

33 583 768

124 193 264

0

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 113 222 580

- 33 583 768

-86893264

0

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

-7196506

-57946

0

5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2024. év

Bevételek

2024. évi terv

Kiadások

2024. évi terv

A

B

C

D

1.

Általános működési és ágazati támogatás

141 803 925

1.

Személyi juttatások

135 564 626

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 461 730

2.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 467 323

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

3.

Dologi kiadások

69 857 413

4.

Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek

17 100 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

5.

Működési bevételek

41 993 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

18 894 451

6.

6.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

7.

Felhalmozási bevételek

0

7.

Beruházások

755 650

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

8.

Felújítások

-

9.

Felmalmozási célú átvett pénzeszközök

0

9.

Tartalékok

10.

Bevételek összesen

206 858 655

10.

Kiadások összesen

243 539 463

11.

Fejlesztési célú hitel felvétel

11.

Elszámolás központi költségvetéssel

4 851 130

12.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás

187 441 334

12.

145 909 396

13.

Finanszírozási bevételek összesen

187 441 334

13.

Finanszírozási kiadások összesen

150 760 526

14.

14.

15.

15.

16.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

394 299 989

16.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

394 299 989

6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2024. év

Bevételek

2023. évi terv

Kiadások

2023. évi terv

A

B

C

D

1

Önkormányzatok működési támogatása

141 803 925

1.

Személyi juttatások

135 564 626

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 461 730

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó

17 467 323

3

Közhatalmi bevételek

17 100 000

3.

Dologi kiadások

69 857 413

4

Működési bevételek

41 993 000

4.

5

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

6

Működési célú bevételek összesen

206 858 655

6.

Egyéb működési célú támogatások

18 894 451

7

Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel )

7.

Tartalékok (általános és cél tartalék)

0

8

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )

40 776 288

8.

Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)

18 894 451

9

9.

Kiadások összesen

242 783 813

10

Intézmények finanszírozása

145 909 396

10.

Elszámolás központi költségvetéssel

4 851 130

11

11.

Intézmények finanszírozása

145 909 396

12

Finanszírozási bevételek összesen

186 685 684

12.

Finanszírozási kiadások összesen

150 760 526

13

13.

14

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

393 544 339

14.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

393 544 339

7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása 2024. év

Bevételek

2024. évi terv

Kiadások

2024. évi terv

A

B

C

D

15.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

15.

Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt

0

16.

Felhalmozási bevételek

0

16.

Immateriális javak vásárlása

17.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

17.

Ingatlanok vásárlása, létesítése

18.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

18.

Tárgyi eszközök beszerzése

19.

Átvett pénzeszközök összesen

0

19.

Beruházási kiadások ÁFÁ-val

755 650

20.

Felhalmozási célú áfa vissztérítés

20.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre

21.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre

22.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )

755 650

22.

Felhalmozási céltartalék

23.

Fejlesztési célú hitel igénybevétele

23.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

24.

Finanszírozási bevételek összesen

755 650

24.

Felhalmozási kiadások összesen

755 650

25.

25.

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

26.

26.

Finanszírozási kiadások összesen

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

755 650

27.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

755 650

28.

Költségvetési bevételek összesen:

394 299 989

28.

Költségvetési kiadások összesen:

394 299 989

29.

Költségvetési működési hiány mértéke :

0

29.

30.

Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :

0

30.

31.

Költségvetési hiány mértéke :

0

31.

8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat irányítása alá tartozó szervezeti egységek engedélyezett létszáma 2024. év

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

Szervezeti egységek megnevezése

Álláshelyek száma

Álláshelyek száma

2024. január 1.

2024. december 31.

fõfogl.

rész.f

Mtv. Közfogl.

fõfogl.

rész.f

Mtv

Tiszainoka Község Önkormányzata

2

1

2

1

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

3

3

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ

20

1

20

1

Összesen

25

0

2

25

0

2

9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor-szám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

1.

Bevételei előirányzatok

2.

Önkormányzat működési támogatása

11 816 994

11 816 994

11 816 994

11 816 994

11 816 994

11 816 994

11 816 994

11 816 994

11 816 994

11 816 994

11 816 994

11 816 994

141 803 925

3.

Működési célú támogatások

288 478

288 478

288 478

288 478

288 478

288 478

288 478

288 478

288 478

288 478

288 478

288 478

3 461 730

4.

Felhalmozási célú támogatások

5.

Közhatalmi bevételek

4 000 000

400 000

100 000

100 000

100 000

3 500 000

1 900 000

17 100 000

6.

Működési bevételek

3 499 417

3 499 417

3 499 417

3 499 417

3 499 417

3 499 417

3 499 417

3 499 417

3 499 417

3 499 417

3 499 417

3 499 417

41 993 000

7.

Felhalmozási bevételek

0

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

250 000

250 000

250 000

250 000

700 000

100 000

700 000

2 500 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

10.

Hitel felvétel

0

11.

Előző évi maradvány igénybevétele

16 371 946

16 121 946

12 907 400

15 721 947

16 021 946

16 121 948

15 571 946

16 171 949

12 171 946

16 371 950

14 471 946

16 371 951

187 441 334

12.

Bevételek összesen ( 2+3...+11)

31 976 834

31 976 834

32 512 288

31 976 835

31 976 834

31 976 836

31 976 834

31 976 837

31 976 834

31 976 838

31 976 834

31 976 839

394 299 989

13.

Kiadási előirányzatok

14.

Személyi juttatások

11 297 052

11 297 052

11 297 052

11 297 052

11 297 052

11 297 052

11 297 052

11 297 052

11 297 052

11 297 052

11 297 052

11 297 052

135 564 626

15.

Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.

1 455 610

1 455 610

1 455 610

1 455 610

1 455 610

1 455 610

1 455 610

1 455 610

1 455 610

1 455 610

1 455 610

1 455 610

17 467 323

16.

Dologi jellegű kiadások

5 821 451

5 821 451

5 821 451

5 821 451

5 821 451

5 821 451

5 821 451

5 821 451

5 821 451

5 821 451

5 821 451

5 821 451

69 857 413

17.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

83 333

1 000 000

18.

Egyéb működési célú támogatások

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

756 010

18 894 451

19.

Beruházások

535 454

755 650

20.

Felújítások

0

21.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

22.

Tartalékok

0

23.

Hitel törlesztés

0

24.

Finanszírozási kiadások

12 563 377

12 563 377

12 563 377

12 563 378

12 563 377

12 563 379

12 563 377

12 563 380

12 563 377

12 563 381

12 563 377

12 563 382

150 760 526

25.

Kiadások összesen ( 14+15+….24)

31 976 834

31 976 834

32 512 288

31 976 835

31 976 834

31 976 836

31 976 834

31 976 837

31 976 834

31 976 838

31 976 834

31 976 839

394 299 989

26.

Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatású kötelezettségei 2024. év

Sor-szám

Kötelezettség jogcíme

Tárgy évi terv

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Összesen

1

Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) ( 2+3 )

1.

0

2.

0

3.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3)

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

0

5.

Beruházás célonként

0

6.

0

7.

Felújítás feladatonként

0

8.

Egyéb kötelezettség

0

9.

0

10.

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek, valamint a saját bevételeinek a futamidő végéig várható összegei 2024. év

SAJÁT BEVÉTELEK

2024. évben tervezett saját bevételek

sor szám

Megnevezés

2024. év

2025.év

2026. év

2027. év

1.

Helyi adóból származó bevétel

17 100 000

15 000 000

14 500 000

13 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

,

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesitéséből származó bevétel

5.

Részvények, részesedések

6.

Kötelezettségvállalással kapcsolatos megtérülés

7.

Vállalat értékesítés, privatizáció bevétel

8.

Saját bevétel összesen

17 100 000

15 000 000

14 500 000

13 000 000

ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

sor szám

Megnevezés

1.

0

2.

0

3.

Összesen 0

12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

Sor sz.

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

Adóelengedés

Adókedvezmény

Egyéb

1.

Ellátottak térítési díja

41 150 000

0

0

0

2.

Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz

0

0

0

0

3.

Helyiségek és eszközök hasznosítása

0

0

0

0

4.

Egyéb kedvezmény, kölcsön

0

0

0

0

5.

Helyi adók összesen

17 100 000

0

0

0

Ebből:

Magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

0

0

0

Pótlék,bírság

100 000

0

0

0

Építményadó

0

0

0

Egyéb adók

0

0

0

Iparűzési adó

15 000 000

0

0

0

6.

Gépjárműadó

0

0

0

ÖSSZESEN:

58 250 000

0

0

0

13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése 2024. év

1.

2.

Összesen

0

14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások 2024. év

15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024.

2025.

2026.

2027

A

B

C

D

E

F

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 265 655

149 623 625

154 112 333

158 735 703

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Közhatalmi bevételek

17 100 000

17 613 000

18 141 390

18 685 632

4.

Működési bevételek

41 993 000

43 252 790

44 550 374

45 886 885

5.

Felhalmozási bevételek

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 575 000

2 652 250

2 731 818

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

206 858 655

213 064 415

219 456 347

226 040 038

9.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

187 441 334

193 064 574

198 856 511

204 822 207

10.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)

394 299 989

406 128 989

418 312 858

430 862 244

KIADÁSOK

FT

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024.

2025.

2026.

2027

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai

242 783 813

250 067 327

257 569 347

265 296 428

1.1

Személyi juttatások összesen

135 564 626

139 631 565

143 820 512

148 135 127

1.2

Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO

17 467 323

17 991 343

18 531 083

19 087 015

1.3

Dologi Kiadások

69 857 413

71 953 135

74 111 729

76 335 081

1.4

Egyéb működési célú kiadások

19 894 451

20 491 285

21 106 023

21 739 204

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

755 650

1 778 320

1 831 669

1 886 619

2.1.

Beruházások

755 650

778 320

801 669

825 719

2.2.

Felújítások

1 000 000

1 030 000

1 060 900

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

243 539 463

251 845 647

259 401 016

267 183 047

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

150 760 526

155 283 342

159 941 842

164 740 097

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

394 299 989

407 128 989

419 342 858

431 923 144