Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29

Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tiszainoka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.29.

Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következő rendelet alkotja:

1. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 395 031 451 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 207 182 294 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 145 565 655 Ft

ab) közhatalmi bevétel 17 100 000 Ft

ac) működési bevételek 42 016 639 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 500 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 0 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 395 031 451 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 243 215 275 Ft

aa) személyi juttatások 135 564 626 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 467 323 Ft

ac) dologi kiadások 69 238 413 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 19 944 913 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 755 650 Ft

ba) beruházások 755 650 Ft

bb) felújítások 0 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 151 060 526 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 151 060 526 Ft -ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tiszainoka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

2024. I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 265 655

65 983 563

79 282 092

-

145 565 655

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

141 803 925

62 521 833

79 282 092

-

141 803 925

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 507 470

14 507 470

-

-

14 507 470

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

-

-

-

-

-

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 064 315

11 064 315

-

-

11 064 315

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

-

-

3 443 155

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

21 387 792

21 387 792

-

-

21 387 792

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

16 988 800

16 988 800

-

-

16 988 800

Óvodaműködtetés támogatása

1 378 992

1 378 992

-

-

1 378 992

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 020 000

3 020 000

-

-

3 020 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

95 643 306

16 361 214

79 282 092

-

95 643 306

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

-

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

12 725 640

12 725 640

-

-

12 725 640

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

79 282 092

-

79 282 092

-

79 282 092

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 271 344

3 271 344

-

-

3 271 344

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

364 230

364 230

-

-

364 230

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

-

-

-

-

-

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

2 770 572

-

-

2 770 572

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

2 770 572

-

-

2 770 572

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 494 785

7 494 785

-

-

7 494 785

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 461 730

3 461 730

-

-

3 761 730

OEP támogatás

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás támogatása

3 461 730

3 461 730

-

-

3 761 730

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

-

-

-

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

17 100 000

17 100 000

-

-

17 100 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

építményadó

-

-

-

-

-

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

-

-

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

15 000 000

-

-

15 000 000

iparűzési adó

15 000 000

15 000 000

-

-

15 000 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

-

-

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

-

-

100 000

talajterhelési díj

-

-

-

-

-

B4

Működési bevételek

41 993 000

7 193 000

34 800 000

-

42 016 639

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

-

-

-

-

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

843 000

-

-

866 639

B405. Ellátási díj

41 150 000

6 350 000

34 800 000

-

41 150 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

-

2 500 000

-

2 500 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

206 858 655

83 022 111

116 582 092

-

207 182 294

B8

Finanszírozási bevételek

187 441 334

100 606 016

86 835 318

-

187 849 157

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

394 299 989

183 628 127

203 417 410

-

395 031 451

K1

Személyi juttatatások

135 564 626

63 659 101

71 905 525

-

135 564 626

K2

Munkaadót terhelő járulék

17 467 323

8 119 605

9 347 718

-

17 467 323

K3

Dologi kiadások

69 857 413

27 469 842

42 387 571

-

69 238 413

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 894 451

18 894 451

-

-

19 944 913

K6

Beruházások

755 650

203 200

552 450

-

755 650

K7

Felújítások

-

-

-

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

243 539 463

119 346 199

124 193 264

-

243 970 925

-

-

-

-

-

K9

Finanszírozási kiadások

150 760 526

150 760 526

-

-

151 060 526

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 851 130

4 851 130

-

-

4 851 130

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

145 909 396

145 909 396

-

-

146 209 396

KIADÁSOK ÖSSZESEN

394 299 989

270 106 725

124 193 264

-

395 031 451

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 36 680 808

- 36 324 088

- 7 611 172

-

- 36 788 631

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

- 86 478 598

79 224 146

-

-

69%

31%

2. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tiszainoka Község Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

2024. I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

144 361 203

65 079 111

79 282 092

-

144 661 203

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

141 803 925

62 521 833

79 282 092

-

141 803 925

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 507 470

14 507 470

-

-

14 507 470

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

11 064 315

11 064 315

11 064 315

Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

21 387 792

21 387 792

-

-

21 387 792

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

16 988 800

16 988 800

16 988 800

Óvodaműködtetés támogatása

1 378 992

1 378 992

1 378 992

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

3 020 000

3 020 000

3 020 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

95 643 306

16 361 214

79 282 092

-

95 643 306

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

12 725 640

12 725 640

12 725 640

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

79 282 092

79 282 092

79 282 092

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

3 271 344

3 271 344

3 271 344

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

364 230

364 230

364 230

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 770 572

2 770 572

-

-

2 770 572

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 770 572

2 770 572

2 770 572

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 494 785

7 494 785

7 494 785

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

2 557 278

2 557 278

2 857 278

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

2 557 278

2 557 278

2 857 278

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

17 100 000

17 100 000

17 100 000

B34. Vagyoni típusú adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

2 000 000

2 000 000

2 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

15 000 000

15 000 000

15 000 000

iparűzési adó

15 000 000

15 000 000

15 000 000

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

100 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

100 000

100 000

100 000

talajterhelési díj

-

B4

Működési bevételek

843 000

843 000

866 639

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

843 000

843 000

866 639

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

-

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

162 304 203

83 022 111

79 282 092

-

162 627 842

B8

Finanszírozási bevételek

41 223 684

41 223 684

-

-

41 200 045

B813 Maradvány igénybevétele

41 223 684

41 223 684

-

-

41 200 045

Forgótőke-Kincstár

340 299

340 299

340 299

Szociális tüzifa pályázat

334 443

334 443

334 443

MFP program keretében elnyert pályázatok

Földtulajdonosi hozzájárulás, Viziközmű hozzájárulás

6 287 380

6 287 380

6 287 380

TOP Konzorcium

Szabad pénzmaradvány

29 410 432

29 410 432

29 386 793

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 851 130

4 851 130

4 851 130

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

203 527 887

124 245 795

79 282 092

-

203 827 887

K1

Személyi juttatatások

16 741 500

16 741 500

16 741 500

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 020 317

2 020 317

2 020 317

K3

Dologi kiadások

14 111 093

14 111 093

14 111 093

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

18 894 451

18 894 451

18 894 451

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 767 361

52 767 361

52 767 361

K9

Finanszírozási kiadások

150 760 526

150 760 526

151 060 526

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

4 851 130

4 851 130

4 851 130

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

145 909 396

145 909 396

146 209 396

KIADÁSOK ÖSSZESEN

203 527 887

203 527 887

-

-

203 827 887

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

109 536 842

30 254 750

79 282 092

-

109 860 481

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

- 79 282 092

79 282 092

-

-

3. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

2024. I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

32 995 070

32 995 070

32 995 070

Feladatmutató támogatás

21 387 792

21 387 792

21 387 792

Saját forrás

11 356 970

11 356 970

11 356 970

Maradvány

250 308

250 308

250 308

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

32 995 070

32 995 070

-

-

32 995 070

K1

Személyi juttatatások

27 706 646

27 706 646

27 706 646

K2

Munkaadót terhelő járulék

3 601 864

3 601 864

3 601 864

K3

Dologi kiadások

1 483 360

1 483 360

1 483 360

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

203 200

203 200

203 200

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 995 070

32 995 070

32 995 070

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 995 070

32 995 070

-

-

32 995 070

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 32 995 070

- 32 995 070

-

-

- 32 995 070

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

4. melléklet az 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tiszainokai Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

ebből

2024. I. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

904 452

904 452

904 452

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

904 452

904 452

904 452

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

904 452

904 452

904 452

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

41 150 000

6 350 000

34 800 000

41 150 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

41 150 000

6 350 000

34 800 000

41 150 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

2 500 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 554 452

37 300 000

44 554 452

B8

Finanszírozási bevételek

113 222 580

26 387 262

86 835 318

113 654 042

Feladatmutató támogatás

103138091

17452457

85685634

103138091

Saját forrás

10026543

8876859

1149684

10326543

Maradvány

57946

57946

189408

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

157 777 032

26 387 262

124 135 318

-

158 208 494

K1

Személyi juttatatások

91 116 480

19 210 955

71 905 525

91 116 480

K2

Munkaadót terhelő járulék

11 845 142

2 497 424

9 347 718

11 845 142

K3

Dologi kiadások

54 262 960

11 875 389

42 387 571

53 643 960

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 050 462

K6

Beruházások

552 450

552 450

552 450

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 777 032

33 583 768

124 193 264

-

158 208 494

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

K914 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 777 032

33 583 768

124 193 264

0

158 208 494

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 113 222 580

- 33 583 768

-86893264

0

- 113 654 042

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

-7196506

-57946

0

0