Tiszainoka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól

Hatályos: 2022. 08. 01
a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások térítési díjairól
Általános indokolás
A szociális ellátások intézményi térítési díjának és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról az új rendelet megalkotását szükségessé teszi, hogy Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások 2019. évi térítési díjairól szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendeletben foglalt díjakat felül kell vizsgálni. A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) egyes rendelkezései, valamint az intézményi, illetve a személyi térítési díjak megállapításának végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek többszöri módosításon mentek keresztül. A magasabb szintű jogszabályok folyamatos változásaira, és ennek alapján a rendeletünk folyamatos módosítására az áttekinthetőség és az eredményes jogalkalmazás miatt pedig új rendelet megalkotás vált szükségessé.
Az Szt. a 92. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tárgykörök vonatkozásában felhatalmazta az önkormányzatokat rendeletalkotásra. A képviselő-testületek rendeletalkotási szabadsága azonban ezen tárgykörök szabályozásának vonatkozásában sem korlátlan, mert az Szt. és végrehajtási rendeleteiben foglalt kógens rendelkezésektől eltérő szabályozást nem alkothatnak. A törvényi felhatalmazás kizárólag az Szt. rendelkezéseit kiegészítő – a törvényi rendelkezések gyakorlati alkalmazhatóságát, végrehajtását elősegítő – rendeleti szabályozás megalkotására terjed ki.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A települési önkormányzat által biztosított alapszolgáltatások vonatkozásában rendelkezni kell a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértékéről, a fizetésre kötelezettek köréről.
Az alábbi alap- és szakosított szociális ellátási formák vonatkozásában került meghatározásra a számított és a tényleges intézményi térítési díj:
• alapellátás:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás,
• szakosított ellátási forma:
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Idősek Otthona
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete. A Tiszainokai Szociális Gondozási Központ által készített részletes számítások alapján kerültek meghatározásra az egyes szolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjak.
A 2–6. §-hoz
Az Szt. 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, és az idősek otthona térítési díjairól, az étkeztetés esetén a jogosultság feltételeiről is rendelkeztünk. Meghatározásra kerültek a jogosultsági feltételek, illetve a jogosultságot meghatározó dokumentumok.
A 7. §-hoz
Arról rendelkezik, hogy a térítési díjak az áfát tartalmazzák.
A 8. §-hoz
A rendelet 2022. augusztus 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a hatályos rendelet hatályát veszti. A rendelet-tervezet 7. §-a jogharmonizációs záradékot tartalmaz, mi szerint a rendelet-tervezet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.