Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011 (IX.1.) önkormányzati rendelete

a közterület használatról

Hatályos: 2011. 09. 01

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban: Képviselő-testület/  az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alkotmány 44.§(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.  törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában és a 48.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezés

1. §

A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve szabályozza a közterület-használat rendjét, az engedélyezési és a közterület engedély nélküli használatával kapcsolatos eljárást, valamint megállapítsa a közterület-használati díjjal kapcsolatos szabályokat.


2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Medina község közigazgatási területén levő közterületekre és azok használóira.

(2) A Képviselő-testület a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú önkormányzati hatósági hatásköröket Medina község polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) ruházza át.


3.  §


E rendelet alkalmazásában:

  1.[1] közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

  2. használó: A rendelet hatálya alá tartozó természetes személyek,jogi személyek, jogi személyiség nélküli jogalanyok.

  3. Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű: azon gépjármű, amellyel díj ellenében személyszállítási, árufuvarozási és autómentési tevékenységet folytatnak, továbbá minden olyan gépjármű, melynek legnagyobb megengedett összes tömege a 3500 kg-ot meghal

4.[2] Üzemképtelen jármű: a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel rendelkező jármű, amely mozgásképtelen, műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre nem alkalmas.

5.[3] Mozgóbolt: önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusítóhely.

6.[4] Árusító és egyéb fülke (pavilon), árusító automata: bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetekből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített építmény.

A közterület-használat rendje

4. §

 A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület- használat) közterület-használati engedély szükséges.


5.  §


(1) Közterület-használati engedély szükséges:

a) [5]

b) árusító és egyéb fülke, bódé, pavilon elhelyezésére,

c) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozóhelyek céljára,

d) építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelék elhelyezésére és – az építés ideje alatt, legfeljebb azonban  3 hónapig történő - tárolására,

e) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,

f) a kiállítás, sport-és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára,

g) zöldfelület bármilyen célú igénybevételére,

h) teher-, áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi 72 órán túli folyamatos tárolására,

i)  üzemképtelen gépjármű 48 órát meghaladó tárolása,

j)[6] mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, alapvető élelmiszer árusítása céljából,

k)[7] mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, egyéb termék árusítása céljából.

(2) Nem kell közterület-használati engedély:

a) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

b) a közút, járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút, járda területének elfoglalásához.

(3) Nem adható közterület-használati engedély:

a) bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, továbbá szeszesital (kimért és palackozott) forgalmazására, kivéve a  vendéglátó ipari egységek közterületen ideiglenesen kialakított kerthelyiségeit, valamint a rendezvények alkalmával történő árusítást.

b) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,

c) közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt gépjármű közterületen történő tárolására,

d) építőanyag, építési törmelék hatvan napon túli elhelyezésére,

e) üzemképtelen jármű tárolására,

f) park funkciójú zöldterületre. 

Az engedély iránti kérelem

6. §

(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

  (2) Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek kell kérnie.

 (3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie.

(4) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani.

(5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.

(6)[8] A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

Az engedély

7. §

(1) Az engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének (székhelyének) címét,

b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű,

c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, különös tekintettel a használatba adott közterület és környezete tisztántartására.

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat,

e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

f) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját.

(2) A közterület használat - a 4. § (2)-(3) bekezdésében említett esetben – csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhető.

(3) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-és egészségvédelmi rendszabályokban előírt módon történhet.

A közterület-használat egyéb szabályai

8. §

(1) A közterület-használati engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról az engedélyben foglaltaknak megfelelően gondoskodni.

(2) Az engedélyes köteles a közterület-használati engedélyt, valamint a tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket (vállalkozói, magánkereskedői igazolvány, működési engedély, díjfizetésről szóló bizonylat stb.) magánál tartani és azokat az engedélyező hatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre felmutatni.


9. §


(1) A közterület-használat kizárólag határozott időre engedélyezhető, melynek  legkisebb időtartama 1 nap, leghosszabb időtartama 10 év.

(2) A közterület használati engedély érvényét veszti a határozott idő lejártával.


10.§[9]


A közterületen történő értékesítési tevékenységhez kapcsolódó hirdetés és figyelemfelhívás céljára szolgáló hangosító eszköz használatának szabályairólKözterületen történő értékesítési tevékenységhez kapcsolódó hirdetés és figyelemfelhívás céljára szolgáló hangosító eszköz alkalmazására hétköznap 8.00 és 19.00 óraközött, szabad és munkaszüneti napokon délelőtt 9.00 és 12.00 óra, délután 15.00 és 19.00 óra között kerülhet sor.

A közterület használati díj

11. §

(1)  A közterület e rendeletben meghatározott használatáért díjat kell fizetni.

(2)  A díjfizetési kötelezettség megállapítása során:

a) a létesítmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használatához szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni,

b) reklámtábla elhelyezése esetén a reklámfelület nagysága a mérvadó,

   c) minden megkezdett nap, hónap, m2 egésznek számít.

(3) Az engedélyes a közterület-használati díjat – folyamatos igénybevétel esetén - havonta előre, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül, a későbbiekben pedig minden hó 15. napjáig köteles megfizetni. Alkalmi árusítás esetén a közterület-használati díjat az engedélyes az árusítás megkezdése előtt fizeti meg.

(4) A közterület-használat díjának mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) A közterület-használati díjat a 2. számú mellékletben meghatározott díjtételek alapján az engedélyező állapítja meg.

(6) A közterület-használati díjat az önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni.


12. §


A polgármester a jótékony-, illetve a közcélú rendezvények esetében díjmentességet engedélyezhet.

A közterület használat megszüntetése és az engedély megvonása

13. §


(1) A polgármester visszavonja az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra vagy módon használja, vagy a közterület-használati díjat határidőre nem fizeti meg.

(2) Ha a közterület-használat az (1) bekezdésben említett módon szűnik meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet.

A közterületre vonatkozó szabályok megsértésére vonatkozó jogkövetkezmények

14. §[10]15. §[11]


Záró rendelkezések


16. §


Ez a rendelet 2011.szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.


          Vén Attila                                                     dr. Fábián László

        polgármester                                                             körjegyző


Egységes szerkezetbe foglalta:

Medina, 2018. december 9.                                  dr. Herczig Hajnalka

                                                                                               jegyző


Egységes szerkezetbe foglalta:

Medina, 2019. december 5.                                  dr. Herczig Hajnalka

                                                                                               jegyző

[1]

Módosította a 13/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

[2]

Módosította a 13/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

[3]

Beiktatta a 13/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

[4]

Beiktatta a 13/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 10/2018 (XII.6.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.

[6]

Beiktatta a 13/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

[7]

Beiktatta a 13/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától

[8]

Beiktatta a 13/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.


[9]

Módosította a 13/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.


[10]

Hatályon kívül helyezte a 10/2018 (XII.6.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 10/2018 (XII.6.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.


Mellékletek