MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10 /2013. ( IV.28.) SZÁMÚ RENDELETE

A HELYI ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSÁNAK RENDJÉRŐL

Hatályos: 2013. 04. 28


Medina Község Önkormányzati Képviselő – testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (a továbbiakban: Ksztv.) foglaltakra – a helyi önszerveződő közösségek Medina Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi pénzügyi támogatásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

általános rendelkezések


1.§

A rendelet hatálya

(1)A rendelet hatálya a helyi önszerveződő közösségek jelen rendeletben szabályozott pályázati rendszer keretében történő pénzügyi támogatására terjed ki.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában

a)helyi önszerveződő közösség: az illetékes bíróság által bejegyzett, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §-ának 6. pontja szerinti társadalmi, civil szervezet amely az önkormányzat illetékességi területén működő alapszervezettel rendelkezik, vagy az önkormányzat illetékességi területén, illetve arra kiterjedően végzi közösségi tevékenységét,

b)az a) pont alkalmazásában nem minősül helyi önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi alapszervezete, az egyház, a kölcsönös biztosító egyesület, a szakszervezet és a munkavállalói és munkaadói érdekképviseleti szerv.

(3)A helyi önszerveződő közösségek az önkormányzati költségvetésből kizárólag jelen rendeletben szabályozott pályázati rendszer keretében részesülhetnek pénzügyi támogatásban.

2.§

A rendelet célja, alapelvei

(1)A Képviselő-testület elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.


(2)Az (1) bekezdésben foglalt elvek megvalósítása érdekében a Képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében – az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően – keretet állapít meg a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára, és a keret felhasználásáról való döntés megfelelő előkészítése, az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőség biztosítása érdekében bevezeti a pályázati rendszert, melynek feltételeit, az eljárás rendjét e rendeletében szabályozza.II. RÉSZ

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendje


3. §

A pályázatok benyújtása

(1)A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatokat írásban, az 1. számú mellékletben rögzített, kitöltött és cégszerűen aláírt Pályázati Adatlapon a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani az Önkormányzat tárgyévi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követő 30 napon belül.


(2)A pályázathoz csatolni kell:

a)a helyi önszerveződő közösség bíróság általi bejegyzéséről szóló jogerős végzést;

b)a helyi önszerveződő közösség hatályos alapszabályát vagy működésének egyéb hatályos alapdokumentumát;

c)amennyiben a helyi önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát;

d)amennyiben a helyi önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, a helyi önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló szöveges beszámolót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;

e)amennyiben a pályázat benyújtásáról való döntéshozatalra a helyi önszerveződő közösség hatályos alapszabálya vagy működésének egyéb hatályos alapdokumentuma szerint a helyi önszerveződő közösség valamely testületi szerve jogosult, a helyi önszerveződő közösség e döntés meghozatalára jogosult testületi szerve üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést tartalmazza;


f)a helyi önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve;


g)a Ksztv. 14. §-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, a jelen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott nyilatkozatot, érintettség fennállása esetén a Ksztv. 8. §-a szerinti kitöltött és cégszerűen aláírt, a jelen rendelet 3. számú mellékletében meghatározott közzétételi kérelmet.


(3)Amennyiben a helyi önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, a (2) bekezdés a)–b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt.

4.§

A beérkezett pályázatok elbírálása

(1)A pályázati határidő elteltét követő 30 napon belül a Képviselő-testület valamennyi beérkezett pályázatot megvizsgálja.


(2)Vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy

a)a támogatandó cél kiemelten közérdekű célnak minősül-e. Kiemelten közérdekű cél az, amely az önkormányzat önkormányzati vagy más törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátását segíti, illetőleg a polgárok helyi közéletbe való bevonását szolgálja;

b)a helyi önszerveződő közösség az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e;

c)a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel;

d)a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását;

e)a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon;

f)a Ksztv. szerint nem minősül-e a pályázati eljárásból kizártnak (Ksztv. 6. §) vagy érintettnek (Ksztv. 8. §).


(3)A Képviselő- testület az eljárása során köteles vizsgálni, hogy a pályázó pályázatához csatolta-e a 3. § (2) bekezdése szerinti mellékleteket. Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a pályázót írásban felhívja arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 5 napon belül a hiányt pótolja. Azt a pályázatot, melynek kiegészítését a pályázó felhívás ellenére sem végzi el, érvénytelennek kell nyilvánítani.


(4)A pályázatok elbírálása során a Képviselő- testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas.


(5)Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az a helyi önszerveződő közösség

a)amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el;

b)az előző évben kapott támogatást – az önkormányzati döntéshozatalra jogosult előzetes hozzájárulása nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használta fel;

c)amely a Ksztv. 6. §-a alapján kizártnak minősül, vagy érvénytelen pályázatot nyújtott be.

(6)A Képviselő-testület a támogatási keret felosztásáról és a támogatások odaítéléséről szóló döntését a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül köteles meghozni.


(7)Kedvező elbírálás esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának végső időpontját, továbbá azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni. Erre a megállapításról szóló határozatban a pályázó figyelmét fel kell hívni.


(8)Az érvénytelenséget megállapító vagy a kizáró, vagy a támogatási kérelmet elutasító döntés esetében a határozatnak rögzítenie kell az érvénytelenség vagy az elutasítás indokát.


(9)A Képviselő- testület döntésének a pályázókkal történő közléséről a polgármester gondoskodik.

5.§

A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása

(1)A Képviselő- testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a döntést követő 45 napon belül a Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önszerveződő közösség folyószámlájára történő átutalással gondoskodik.


(2)A támogatásban részesülő helyi önszerveződő közösség a kapott támogatást csak a Képviselő- testület által meghatározott célra használhatja fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez az önkormányzati döntéshozatalra jogosult hozzájárult.


(3)A helyi önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles elszámolni a rendelet 4. számú melléklet szerinti „Elszámoló lap” kitöltésével.

E kötelezettségének

a)a tárgyévet követő évre szóló pénzügyi támogatás iránti pályázat benyújtásakor, vagy

b)amennyiben a tárgyévet követő évben pénzügyi támogatás iránt pályázatot nem nyújt be, a tárgyévi költségvetési rendelet kihirdetését követő 30 napon belül tesz eleget.


(4)Az előző évi elszámolások elfogadásáról a Képviselő- testület legkésőbb a tárgyévre benyújtott pályázatok elbírálásakor dönt.

6.§

A helyi önszerveződő közösségek támogatásának nyilvánossága

A helyi önszerveződő közösségek részére megállapított pénzügyi támogatással kapcsolatban a külön jogszabályokban az Áht., valamint a Ksztv. és az annak végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet meghatározottakat, az ott szabályozottak betartásával, az önkormányzat honlapján illetve az e célra szolgáló központi honlapon közzé kell tenni.III.

záró ÉS ÁTMENETI rendelkezések

7. §

A rendelet hatályba lépése

(1)E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről  szóló 4/2012.(IV.23.) számú rendelete.

(2)A 2013. évi költségvetési évben a rendeletet akként kell alkalmazni, hogy a vonatkozó határidőket a jelen rendelet kihirdetésétől kell számítani.

(3)A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.                       Vén Attila                                           dr. Baranyai Eszter

                       polgármester                                                   jegyző


          A rendelet kihirdetésének napja: 2013. április 28.

                                                                                 dr. Baranyai Eszter

                                                                                             jegyző