Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 3/2013. (III. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2013. 06. 24- 2013. 06. 24


Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ának (2) bekezdése b) és c) pontjában, 13. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 109. §-ának (4) bekezdésében és 143. §-ának (4) bekezdése i) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


  1. §

A rendelet bevezető része az alábbiakra változik:

„Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. §-ának (2) bekezdése b) és c) pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. §-ának (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. §-ának (4) bekezdésében és 143. §-ának (4) bekezdése i) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

  1. §

(1) A Rendelet 1. mellékletében hatályukat vesztik az alábbi vagyontárgyak:

Megnevezés

Helyrajzi szám

temető

376

temető

792

ravatalozó

066/11


(2) A Rendelet 2. melléklete az alábbi vagyontárgyakkal egészül ki:

Megnevezés

Helyrajzi szám

köztemető

376

köztemető

792

ravatalozó

066/11  1. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„6. § (1) A tulajdonosi jogokat – e § (3) és (4) bekezdésében foglalt kivételekkel – a képviselő-testület gyakorolja. Az e rendelet (3)-(4) bekezdésében foglalt hatásköröket a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.”

  1. §

A Rendelet 11. §-a helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„11. § Ha vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, ezt az önkormányzat elfogadhatja, feltéve, hogy képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. Az önkormányzat részére felajánlott vagyon elfogadása a polgármester hatáskörébe tartozik.”


  1. §

A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„12. § (2) A nyilvános versenytárgyalás részletes szabályait e rendelet 4. melléklete állapítja meg.”


  1. §

A Rendelet a 18. § után az alábbi 19. § -sal egészül ki; és a további § számozása eggyel nő:

„19. §

A vagyonkezelői jog ellenértéke és az ingyenes átengedés szabályai

(1) Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adására vonatkozó döntést megelőzően meg kell határozni

a)azt az önkormányzati feladatot, feladatkört, amely hatékonyabban látható el a feladat ellátásához szükséges vagyon kezelésbe adása útján

b)a vagyonkezelői jog ellenértékét.

(2) A vagyonkezelői jog ellenértékét a képviselő-testület egyedi döntésével határozza meg.

(3) A vagyonkezelő a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel évente a vagyonkezelői jog ellenértékének megfelelő összegű vagyonkezelői díjat fizet az önkormányzat számára.

(4) Költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény, valamint a helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet részére a vagyonkezelői jog ingyenesen átengedhető.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott ingyenes átengedésről, illetve az ingyenesség megszüntetéséről a képviselő-testület egyedi döntéssel dönt.

  1. §

A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„20. § (1) E rendelet kihirdetése napján 8:00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.”


  1. §

A Rendelet 1. mellékletének megjelölése az alábbiakra változik:

„1. melléklet a 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelethez”


  1. §

(1)               A rendelet 2013. június 24. napján lép hatályba.

(2)               Kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Vén Attila sk.                                                dr. Baranyai Eszter sk.

polgármester                                                              jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet 2013. június 24-én kihirdetésre került.


Medina, 2013. július 8.


                                                                                             dr. Baranyai Eszter

                                                                                                       jegyző


A rendelet hiteléül:


Medina, 2013. július 8.


                                                                                             dr. Baranyai Eszter

                                                                                                       jegyző