MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTERÜLETEK FILMFORGATÁSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Hatályos: 2013. 08. 01- 2016. 09. 19

MEDINA Község Önkormányzati Képviselő-testületének

12/2013. (VII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről

Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről:

  1. 1.§

(l) A közterület filmforgatási célú igénybevételére Medina község közigazgatási területén e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg.

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében a 3000 m2-t nem haladhatja meg.

2. §

(l) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.

(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

(3) Rendkívüli természeti esemény esetén az (l) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

 (4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti esemény megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti esemény a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

3. §

(1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Kölesd község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

a) forgatási helyszín esetében: 150 Ft/m2/nap,

b) technikai kiszolgálás, és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap.

(3) A fizetendő díj 30%-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot.

(4) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat a (2) bekezdés alapján nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb, a közterület használat teljes időtartamára a díjat a kedvezmény figyelmen kívül hagyásával kell megfizetni.

(5) A fizetetői díj 50 %-kal csökken, ha a film fogatásának célja Kölesd történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek bemutatása.

4. §

Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.

5. §

A Képviselő- testület a hatósági szerződés jóváhagyásával, és a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 39/B.  § (1), (3) bekezdése szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.

6. §

A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény, és a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 16/2013. (VII. 11.) KIM rendelet rendelkezései irányadók.

  1. 7.§
  2.  
    1. (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

              Vén Attila                                                                  dr. Baranyai Eszter

            polgármester                                                                          jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. július 21.-én kihirdetésre került.

Medina, 2013. július 21.

                                                                                                           

                                                                                             dr. Baranyai Eszter

                                                                                                       jegyző