MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTERÜLETEK FILMFORGATÁSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Hatályos: 2016. 09. 20
                                                                                                


Medina községI Önkormányzat

Képviselő-testületének

12/2013. (VII.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

  • egységes szerkezetben -


Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el a közterületek filmforgatási célú igénybevételéről:


  1. §

(l) A közterület filmforgatási célú igénybevételére Medina község közigazgatási területén e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg.

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében a 3000 m2-t nem haladhatja meg.

2. §

(1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.

(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

(3) Rendkívüli természeti esemény esetén az (l) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti esemény megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti esemény a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét, vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.


3. §

(1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Medina község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg.

 (2)[1] A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:Forgatási terület

Ft/m2/nap

Technikai terület

Ft/m2/nap

Stábparkolási terület

Ft/m2/nap

Kiürítési terület

Ft/m2/nap

Forgalomtech-nikai biztonsági terület Ft/m2/nap

Egész napra

208

156

104

104

10

Töredéknap esetén

104

78

52

52

5


ahol:


a) forgalomtechnika biztonsági terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság mértéke a közútkezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra.


b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület.


c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a parkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a d) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik.


d) stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.


e) technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület.”(3) A fizetendő díj 30%-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot.

(4) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat a (2) bekezdés alapján nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb, a közterület használat teljes időtartamára a díjat a kedvezmény figyelmen kívül hagyásával kell megfizetni.

(5) A fizetendő díj 50 %-kal csökken, ha a film fogatásának célja Medina történelmének, kulturális örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek bemutatása.

4. §

Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.

5. §

A Képviselő- testület a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti, a hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.

6. §

A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény, és a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 16/2013. (VII. 11.) KIM rendelet rendelkezései irányadók.

  1. §
    1. Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Vén Attila                                                                 dr. Baranyai Eszter

            polgármester                                                                          jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet 2013. július 17-én kihirdetésre került.

Medina, 2013. augusztus 5.                                                                                             dr. Baranyai Eszter

                                                                                                       jegyzőA rendelet a módosítással egységes szerkezetbe foglalva:


Medina, 2016. szeptember 11.


                                                                                                  Garai László

                                                                                                       jegyző
[1]

   Módosította a 4./2016.(IX.11.) önkormányzati rendelet