MEDINA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IV.28.) számú önkormányzati r e n d e l e t e

A HELYI KÖZUTAK NEM KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Hatályos: 2013. 05. 01


Medina Község Önkormányzati Képviselő–testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5.§ (1) bekezdése  a) pontja alapján a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díj mértékéről az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések, hatály

1.§


(1) A rendelet hatálya csak azokra a helyi önkormányzat tulajdonában álló azon közterületekre terjed ki, melyek az ingatlan-nyilvántartásban helyi közútként kerültek bejegyzésre.

(2) E rendelet alkalmazása során az út fogalma alatt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. §-a szerinti meghatározást kell érteni.


Az út igénybevételi díj mértéke és megfizetésének módja

2.§


(1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat kell fizetni, melynek mértékét a Képviselő-testület e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

(2) Mozgóbolti tevékenység esetén az elszámolás alapját a mozgóbolt működési engedélyében szerepelő, a település területén végzett kereskedelmi tevékenység havi gyakorisága adja. Az igénybevételi díjat az önkormányzat pénztárában, vagy átutalással kell megfizetni az igénybevétel negyedévében első hetében, negyedévente előre.

(3) Egyéb, a mozgóbolti tevékenység kategóriába nem sorolható, rendeltetéstől eltérő használat esetén az igénybevételt a polgármester engedélyezi. A díjfizetés a fentiek szerinti módon, a használatot megelőzően történik.

(4)  Közterületen történő értékesítési tevékenységhez kapcsolódó hirdetés és figyelemfelhívás céljára szolgáló hangosító eszköz alkalmazására minden nap délelőtt 9.00 és 12.00 óra, délután 15.00 és 19.00 óra között kerülhet sor.


Záró rendelkezések

3.§


(1)E rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.

(2)Kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

                       

Vén Attila                                                     dr. Baranyai Eszter

polgármester                                                          jegyzőA rendelet kihirdetésének napja 2013.április 28.            


                                                                                              dr. Baranyai Eszter

                                                                                                          jegyző


Mellékletek