Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló

Hatályos: 2015. 02. 17- 2015. 12. 30

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2015. (II.17.) számú rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről


Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltak szerint a következőket rendeli el Medina Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. éves költségvetéséről:


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzatra terjed ki.


2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

78.093 E Ft

Költségvetési bevétellel

78.093 E Ft

Költségvetési kiadással

0 - E Ft

0-  E Ft

0 - E Ft

Költségvetési egyenleggel

- ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a)Működési kiadások előirányzata összesen:                       60.783 ezer forint,

Ebből:

 1. személyi jellegű kiadások:                12.418 ezer forint,
 2. munkaadókat terhelő járulékok:         2.717 ezer forint,
 3. dologi, egyéb folyó kiadások:          24.041 ezer forint,
 4. ellátottak juttatásai:                           4.056 ezer forint,
 5. támogatásértékű kiadások:                5.059 ezer forint,
 6. tartalék:                                             12.492 ezer forint,


b) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 17.310 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

 1. a beruházások előirányzata:                        10.084 ezer forint,
 2. belföldi finansz. kiad. előirányzata              1.997 ezer forint
 3. felhalmozási célú tartalék előirányzata:       5.229 ezer forint,


(3)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(5)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását,  az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát , feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.n., mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 17.721 E Ft tartalékot állapít meg.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)   Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

 (5)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 (6)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

 (8) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

 1. 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban),
 • ebből :1 fő főállású polgármester,
 • 1 fő közalkalmazott,
 •  8 fő közfoglalkoztatott átlagos állományi létszámban,
 1. 6 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.


5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.-E Ft összeghatárig - mely esetenként a 500.-E Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

 (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.


 (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként,  de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § A gazdálkodás szabályai

 (1)  A polgármester köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a polgármestert terheli.

(2)   Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.


(3) A polgármester 2015. évi cafetéria- juttatása 200.000 forint, mely magában foglalja    a juttatást terhelő közterheket.

 (4) A közalkalmazottak 2015.évi cafetéria- juttatása 130.000 forint, mely magába  foglalja a juttatást terhelő közterheket.

(5) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

- személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.

- elszámolásra kiadott összegek,

- készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

- reprezentációs kiadások,

- kiküldetési kiadások,

- kisösszegű szolgáltatási kiadások,

- ellátottak juttatásai.


(6)  (1) A Képviselő- testület a polgármester működéshez szükséges forráskeretét  100.000 forintban határozza meg.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.8. § Záró és vegyes rendelkezések

 1. Ez a rendelet  a kihirdetés napját követő napon lép hatályba , rendelkezéseit 2015. január  1-jétől kell alkalmazni.

      (2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Medina, 2015. február 16.


             Vén Attila                                                                Garai László

            polgármester                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 17.
                                                                                                             Garai László

                                                                                                                  jegyző