Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 06. 05- 2022. 06. 24

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

2021.06.05.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdése b) pontjában, a 26.§-ában, a 32.§ (3) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 92.§ (1)-(2) bekezdéseiben, 132.§ (4) bekezdésében és a 134/E.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1) A Rendelet hatálya kiterjed Medina község közigazgatási területén élő

a)2 bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d)3 a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 6. §-ában meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó hajléktalan személyekre, amennyiben a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában Kölesd község közigazgatási területét tartózkodási helyeként megjelölte,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.évi I.törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

c) az Szoctv. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

Eljárási rendelkezések

2. § (1) A Rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása és a szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmeket a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) lehet szóban vagy írásban előterjeszteni. Az eljárás hivatalból is megindítható.

(2) Amennyiben az e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások biztosítása társulás keretében fenntartott intézmény útján történik, az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet a társulás által fenntartott intézmény vezetőjénél lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

(3) A hivatalból történő eljárást civil szervezetek is kezdeményezhetik. Eljárás-kezdeményezésük nem terjed ki intézményi ellátás igénybevételének kezdeményezésére.

(4)4 A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmében (2. melléklet) saját, valamint a családjában élő személyek adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.

3. § A kérelmet – ha törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van. Ha a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik.

4. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező a kérelmében köteles saját, családja, valamint a vele közös háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni, és az erre vonatkozó – külön jogszabályban, valamint e rendeletben meghatározott – igazolásokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét, társadalombiztosítási azonosító jelét,

b) az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat.

(3) A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.

(4) A jövedelem igazolható különösen:

a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolással,

b) álláskeresési ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével, az illetékes munkaügyi központ által kiállított igazolással, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal,

c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal,

d) családtámogatási ellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével, a Magyar Államkincstár által kiállított igazolással, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonattal,

e) vállalkozó esetén az adóhatóságnak a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról szóló igazolásával.

(5) A jogosultsági feltételek megállapításához e §-ban szabályozottakon túl szükséges egyes speciális igazolások és bizonyítékok köre a konkrét ellátási forma szabályozásánál kerül meghatározásra.

(6)5 Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.

(7)6 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásra vonatkozó kérelem benyújtására, a jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a továbbiakban az Szoctv. és az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, minden hónap 5-éig, nem rendszeres ellátások folyósítása az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül közvetlen kifizetéssel vagy pénzintézeti átutalás útján történik.

6. § (1) Amennyiben a pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelemben előadott életkörülmények vizsgálata kapcsán a kérelem megalapozott elbírálása szükségessé teszi, a kérelmezőnél környezettanulmányt kell készíteni.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni a kérelmezőnél, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben vizsgálta és azokban lényeges változás nem feltételezhető.

7. § (1)7

(2) A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a jogosultság fennállását – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az ellátás megállapítását követően naptári évenként felül kell vizsgálni, ennek tényét – azaz a továbbfolyósíthatóságot – az ügyiratban rögzíteni kell.

Szociális ellátás ellenőrzése8

7/A. § (1) A jelen rendelettel megállapított pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a hivatal bármikor jogosult ellenőrizni.

(2) A szociális ellátásban részesülő köteles az ellenőrzést tűrni és az ellenőrzést végzővel együttműködni, a kért adatok rendelkezésre bocsájtani és az ellátás cél szerinti felhasználását igazolni.

(3) Amennyiben az ellenőrzés során a szociális ellátásban részesülő nem működik együtt a hivatallal, úgy a rendszeres ellátás megszüntethető.

Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése9

7/B. § (1) A jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátást – a Szoctv. 17.§-árban foglaltak figyelembe vételével - meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kella

a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;

b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére;

c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére.

(2) Ha a hatáskör gyakorlója szociális ellátás megtérítését rendeli el, a képviselő-testület a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét, amennyiben a visszafizetésre kötelezett személy a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben fizettetheti meg.

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatás mérséklése vagy elengedése kizárólag a visszafizetésre kötelezett személy írásos kérelmére történhet, amennyibena kérelmező igazolja vagy valószínűsíti, hogy a pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátás azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel súlyos megterhelést jelent.

(4) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátás visszafizetésének elrendelése esetén, ha a kötelezett a megtérítés összegének, illetve pénzegyenértékének és a kamat összegének részletekben történő megfizetését vállalja, a részletfizetési kötelezettségét azonban két hónapig nem teljesíti, tartozása egy összegben válik esedékessé.

II. Fejezet

pénzbeli ellátások

A pénzbeli ellátások formái

8. § Szociális rászorultság esetén a jogosult számára Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szoctv.-ben és e Rendeletében meghatározott feltételek szerint települési támogatást, rendkívüli települési támogatást nyújt.

9. § (1)10 Az ellátására való jogosultság feltételeként a kérelem benyújtójának a lakókörnyezete rendezettségét az e Rendeletben meghatározottak szerint biztosítania kell (továbbiakban: a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó helyi előírások):

a) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, különös tekintettel az árok és áteresz rendben tartása,

b) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása.

(2) Amennyiben a támogatásra jogosult személy a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó e Rendeletben foglalt feltételeknek – a felszólítás ellenére – nem tesz eleget, úgy a támogatás iránti kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni.

(3) A jogosultság feltételeként a Rendeletben előírt szabályok betartását az Önkormányzat a családgondozó bevonásával ellenőrzi. Az ellenőrzést végző a hozzá érkezett megkeresést követő 5 napon belül köteles a helyszíni szemlét elvégezni és annak eredményét a jegyzővel írásban közölni.

Települési támogatás

10. § (1) A képviselő-testület a Szoc. tv. és e Rendelet rendelkezései alapján települési támogatást nyújt.

(2) Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

11. § (1) A települési támogatás a képviselő-testület által adható juttatás.

(2) A jogosultság megállapítására, összegére, felülvizsgálatára, megszüntetésére a képviselő-testület az Szoc. tv. és e Rendelet rendelkezéseit alkalmazza.

(3) Az ellátására való jogosultság feltétele a lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó helyi előírások betartása e Rendelet 9. § (1) – (3) bekezdése szerinti szabályok szerint. Települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át.

(4) Különös méltánylást érdemlő esetben települési támogatás nyújtható annak a kérelmezőnek is, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül az elemi csapás vagy a természeti katasztrófa.

(5) A települési támogatás egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegében lehet megállapítani. Különös méltánylást érdemlő esetben az önkormányzati segély összege legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszerese.

(6) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás – ide nem értve az (1) bekezdés d) pontja szerinti célra nyújtott támogatást – havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(7) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatást a lakásban együttélők száma alapján kell megállapítani úgy, hogy egy főre eső összege nem lehet kisebb 1000.-Ft-nál, és nem haladhatja meg a 2000.-Ft-ot, egyedülállók esetén 2000.-Ft.

(8)11 A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére akkor állapítható meg támogatás, ha nincs a Szoctv. szerinti jövedelme, valamint az ápolt, gondozott személynek a jövedelme 50.000.-Ft-nál nem nagyobb, és a háziorvosa igazolja az ápolásra való rászorultságot.

(9) A gyógyszerkiadások viseléséhez csak természetbeni ellátás állapítható meg.

(10) A települési támogatás egészben vagy részben természetben is nyújtható. Természetbeni ellátás lehet különösen az élelmiszer, tüzelő, ruházat, közüzemi díjak kifizetése.

(11) A települési támogatással kapcsolatos határkör gyakorlását a képviselő-testület az Önkormányzati Bizottságra ruházza át.

Rendkívüli települési támogatás

12. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.

(2) Rendkívüli települési támogatásban azokat a személyeket kell részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.

(4) A képviselő-testület jövedelemhatárra tekintet nélkül 20.000,- Ft12 rendkívüli települési támogatást állapít meg annak, aki a halálakor medinai állandó lakcímmel rendelkező elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és az eltemettető is állandó medinai lakcímmel rendelkezik.

(5) A rendkívüli települési támogatás hatáskörének gyakorlását a képviselő-testület az Önkormányzati Bizottságra ruházza át.

III. Fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ellátások

13. §13 Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület a Szoctv.-ben és e Rendeletében meghatározott feltételek szerint természetbeni ellátásként köztemetést nyújt.

Köztemetés

14. § (1)14 A köztemetést az Önkormányzat a Szoctv-ben foglalt szabályok alapján biztosítja.

(2) Különös méltánylást érdemlő egyedi esetben, kérelemre, a képviselő-testület a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre kötelezett személyt.

IV. Fejezet

Szociális szolgáltatások

15. § (1)15 Az Önkormányzat a Szoctv. 57. § (1) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatások (a továbbiakban: szociális alapszolgáltatások) közül

a) az étkeztetést önállóan,

b) a tanyagondnoki szolgáltatást önállóan,

c) a családsegítést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres hazái segítségnyújtást, nappali ellátást társulásos formában,

biztosítja.

(2)16 Az Önkormányzat a családsegítést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást társulásban történő fenntartással a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központon (7030 Paks, Ifjúság útja 1/A.) keresztül biztosítja.

(3)17 Az Önkormányzat a nappali ellátást a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társuláson keresztül biztosítja.

Étkeztetés

16. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt.

(2) Az (1) bekezdés alapján szociálisan rászorultnak minősül

a) a nyugdíjas, ideértve a rokkantsági nyugdíjast és a baleseti járadékost,

b) a rehabilitációs járadékban részesülő,

c) a rendszeres szociális járadékos,

d) a rendszeres szociális segélyezett,

e) a mozgássérült,

f) aki pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt saját étkeztetéséről gondoskodni nem tud,

g) a hajléktalan.

(2a)18 Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alól a polgármester méltányosságból mentesítheti azon kérelmezőt, aki egyedül élő és anyagi-szociális körülményei indokolják az étkeztetés biztosítását.

(3) Étkeztetésben részesíti az Önkormányzat az igénylővel egyidejűleg azt az általa eltartott személyt is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.

(4)19 Az étkeztetés iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon a Hivatalban lehet benyújtani. Az egészségi állapotra való hivatkozással kérelmezett étkeztetés esetén a kérelem kötelező melléklete a háziorvos/kezelőorvos igazolása arról, hogy a kérelmező mozgásában korlátozott; a pszichiátriai-, és szenvedélybetegségre való hivatkozással kérelmezett étkeztetés esetén a kérelem kötelező melléklete a szakorvos/kezelőorvos szakvéleménye a nevezett betegség fennállásáról; nyugdíjas kérelmező esetében a folyósított ellátás törzsszámáról szóló igazolás.

(4a)20 Az étkeztetés iránti kérelmekről a polgármester dönt. A polgármester a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. Az ellátás biztosítása esetén az ellátás igénybevételének megkezdése előtt a polgármester az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. Amennyiben az étkeztetés határozatlan időre kerül megállapításra, az ellátást évente felül kell vizsgálni, kivéve azon ellátásban részesülők esetében, akik korukra való tekintettel részesülnek a szolgáltatásból.

(5) Az Önkormányzat a szociális étkeztetést a szociális étkezde útján biztosítja. Az étkeztetés biztosítása történhet éthordóban történő elvitellel, házhozszállítással vagy helyben fogyasztással.

(6) A szociális étkezde tevékenységének irányítása, valamint az étkeztetés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a polgármester feladata.

Tanyagondnoki szolgáltatás

17. §21 (1) A tanyagondnoki szolgálat Medina közigazgatási területén, - életvitelszerűen (állandó és ideiglenes jelleggel) lakó és tartózkodó személyekre - terjed ki.

(2)22 Ellátási területe: Medina község, Medina-Szőlőhegy településrész, Szemeti csárda, Utas dűlő.

(3) A tanyagondnokot az önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(4) tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.

17/A. §23 (1) A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:

a) a közreműködés
aa) az étkeztetésben,
ab) a házi segítségnyújtásban,
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,
így
ca) az óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás.
(2) 24 A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.
(3) 25 A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a tanyagondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül
a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

17/B. §26 (1) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele szóbeli és írásbeli kérelemre illetve a polgármester jelzése alapján történik.

(2) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele jövedelmi viszonyok vizsgálatától függetlenül történik.

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

(4) A tanyagondnokok tevékenységüket tevékenységnaplóban kötelesek dokumentálni.

(5) Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat ellátásához 1 db gépjárművet biztosít. A gépjármű kötelező felelősségbiztosítással és CASCO biztosítással rendelkezik. A gépjármű üzemképes állapotban tartásáért a tanyagondnok a felelős.

A társulásos formában ellátott szociális szolgáltatásokra vonatkozó speciális szabályok

Házi segítségnyújtás

18. § (1)27 Házi segítségnyújtásról az Önkormányzat a Szoctv-ben és a vonatkozó szakmai előírások alapján gondoskodik.

(2)28 A házi segítségnyújtást az Önkormányzat a Paksi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül, önkormányzati társulás útján biztosítja.

(3)29 A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Társuláshoz kell benyújtani.

Családsegítés

19. § (1)30 A családsegítésről az Önkormányzat a Szoctv-ben és a vonatkozó szakmai előírások alapján gondoskodik.

(2) A családsegítést az Önkormányzat a Paksi Kistérségi Szociális Központon keresztül, önkormányzati társulás útján biztosítja.

(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek a Központhoz kell benyújtania.

(4) Az ellátás iránti kérelemről a Központ vezetője dönt.

A térítési díjak megállapítására vonatkozó szabályok

20. § (1) A szociális alapszolgáltatások személyi térítési díját a társult formában fenntartott intézmények állapítják meg a vonatkozó jogszabályok alapján.

(2)31 Ha a Szoctv. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni.

(3) A személyi térítési díjat

a) az ellátást igénybe vevő jogosult,

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyenes ágbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,

d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,

e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)

köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).

(4) Az önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

(5) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme

a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

A szociális étkeztetés intézményi térítési díjainak megállapítása

21. § (1) Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület minden évben március 31-ig állapítja meg, melyet egy alkalommal felülvizsgálhat.

(2)32 A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szoctv. szabályai irányadók.

(3)33 A szociális étkeztetés intézményi térítési díját és a kedvezményes térítési díjat e Rendelet melléklete tartalmazza.

(4) Azon igénylők, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de a 300 %-át nem haladja meg, térítési díj kedvezményben részesülnek.

(5) Azon igénylők, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át nem haladja meg, további térítési díj kedvezményben részesülnek.

(6)34 Medina közigazgatási területén a kiszállítás térítésmentes.

A személyi térítési díjak megfizetése

22. § (1) Az intézményvezető vagy a Képviselő-testület által meghatározott személyi térítési díjat

a) szociális étkeztetés tekintetében és35,

b) más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag kell megfizetni.

(2) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló jogszabály rendelkezései szerint korrigálni kell.

Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás

23. §36 Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni a Szoctv. 94/C. §-ában foglaltakon túl az alábbiakra is:

a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára,

b)37

c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára,

d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira,

e) az ellátás megkezdésének időpontjára,

f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre,

g) a döntések elleni jogorvoslat módjára.

Az intézményi jogviszony megszűnése

24. § (1)38 Az intézményi ellátás megszűnik a Szoctv. 100. § és 101. §-ában foglalt esetekben és módon.

(2)39 Az étkeztetés ellátás megszűnik, ha

a) az igénylő vagy törvényes képviselője hat hónapon át folyamatosan tartozik a térítési díjjal, és a tartozás mértéke a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell részesíteni,

b) az igénylő vagy törvényes képviselője vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését a szolgáltatást 2 hónapon keresztül nem veszi igénybe,

c) az igénylő elhalálozik,

d) az igénylő vagy törvényes képviselője kéri az ellátás megszüntetését.

(3) Az étkeztetés megszüntetése a polgármester hatásköre.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 18/2013. (XII.22.) önkormányzati rendelete.

(4) A Képviselő-testület a Medina község önkormányzat képviselő-testülete 11/2014. ( XI.22.) önkormányzati rendelete Medina község önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 2.melléklet b) pontját módosítja a következő szöveggel: „ rendkívüli települési támogatás megállapítása”, a 3. melléklet j) pontját módosítja úgy, hogy az Önkormányzati Bizottság hatáskörébe ruházza át a települési támogatás megállapítása jogkörét, és egyidejűleg törli az önkormányzati segély megállapítása hatáskörét.

1. melléklet

Étkezési térítési díjak

Szolgáltatás

Intézményi térítési díj

Szociális étkeztetés

600 Ft /adag

Kiszállítás

-

Étkezési térítési díjak kedvezményei

Szolgáltatás

Intézményi térítési díj

Szociális étkeztetés I.
(azon igénylő számára, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át meghaladja, de a 300 %-át nem haladja meg)

550 Ft /adag

Szociális étkeztetés II.
(azon igénylő számára, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg)

560 Ft /adag

2. melléklet

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez
(A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.)

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név: ……………………………………………………………………………………..
Születési neve:………………………………………………………………………….
Anyja neve:………………………………………………………………………………………
Születési helye, időpontja:……………………………………………………………………….
Lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye:………………………………………………………………………………
Állampolgársága:………………………………………………………………………………...
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:……………………………………………..
TAJ száma:………………………….
Tartásra köteles személy:
- neve:…………………………………………………………………………
- lakóhely……………………………………………………………………
- telefonszáma:………………………………………………………………
Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)
- neve:………………………………………………….....................................
- lakóhelye:…………………………………………….....................................
- telefonszáma:………………………………………………………………

2. Ellátás típusa:

Alapszolgáltatás
Étkeztetés:
→ kezdete: ………………………………………………………………………………
→ gyakorisága: ………………………………………………………………………….
→ módja:
• helyben fogyasztással
• elvitellel
• kiszállítással
• diétás étkeztetés
Házi segítségnyújtás:
→ kezdete: :…………………………………………………………...
→ gyakorisága: ……………………………………………………………..
→ segítség formái:
• segítség a napi tevékenységek ellátásában
• bevásárlás
• gyógyszerbeszerzés
• személyes gondozás
• egyéb, és pedig:…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
→kezdete:……………………………………………………………………
Támogató szolgáltatás:
→kezdete:………………………………………………………………………
→gyakorisága:……………………………………………………………….
→ segítség formái:
• szállító szolgáltatás
• személyi segítő szolgáltatás
Medina, …………………………
……………………………………………………….
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő)
I.
Jövedelemnyilatkozat étkeztetés igényléséhez
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ……………………………………………………………………………......
Születési neve:………………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………
Születési helye: ………………………………………., ideje: ………………….
Lakcím: ……………………………………………………………………………..
(itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám: ……………………………………………………………………….
(nem kötelező megadni)
A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén:
1 Az ellátást igénylő rendszeres (bruttó) havi jövedelme:………………………………………

1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:………………………

1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó:…………………………………………

1.3. Alkalmi munkavégzésből származó:……………………………………..

1 .4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások:………………………………………

1.5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:…………………………….

Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe:……………………………………………………………………………………….

1.6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:…………………………

1.7. Egyéb jövedelem:…………………………………………………………………

2. Összes (nettó) havi jövedelem:…………………………………………………….

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: ………………………………….
…………………………………………………………
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő)
II.

1. Az ellátást kérelmező családi állapota:

egyedülálló
házastársával/élettársával él együtt

2. A családban élők adatai:

Neve

Rokoni kapcsolat*

Születési hely, idő

Az ellátást igénylő + a vele családban élő

Kérelmező

Házastársa/élettársa

Gyermeke 1

Gyermeke 2

Gyermeke 3

Gyermeke 4

Gyermeke 5

További közeli hozzátartozója 1

További közeli hozzátartozója 2

További közeli hozzátartozója 3

* A kérelmező: egyeneságbeli rokona (szülő, nagyszülő), örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermeke, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülője, valamint testvére
** Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha:
- a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
- életkortól függetlenül tartós betegség vagy fogyatékosság áll fenn.
A család lakóhelye: …………………………………………………………………………
A család létszáma: ………………../fő
A családban élők jövedelmi adatai:
(a családtagokat a 4. pontban megadott sorrendben kell feltüntetni)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, ill. szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

Az ellátást igénylő + a vele családban élő

Kérelmező

Házastársa/élettársa

Gyermeke 1

Gyermeke 2

Gyermeke 3

Gyermeke 4

Gyermeke 5

További közeli hozzátartozója 1

További közeli hozzátartozója 2

További közeli hozzátartozója 3

ÖSSZESEN:

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy más szolgáltatónál, intézménynél alapszolgáltatást nem veszek igénybe.
…………………………………………………………
Az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő)

3. melléklet

Megállapodás
Amely létrejött: Medina Község Önkormányzata 7057 Medina, Kossuth L. u. 59.
/továbbiakban, mint szolgáltató/ és
Szolgáltatást igénybe vevő neve:
Születési neve: ………………………………………………………………………………..
Szül. helye; szül. időpontja:
Anyja neve:
Lakcíme:
Nyugdíjas törzsszáma: ………………………………………………………………………..
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………
/továbbiakban, mint szolgáltatást igénybe vevő/ között.

1. A szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevő részére …..év ……..hó…..naptól az 1993. évi III. tv. 62. §(1) bekezdése és Medina Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 16. § 1. bekezdése alapján étkeztetést biztosít.

2. Az ellátás időtartama: határozatlan- határozott ideig ………..……….-ig.

3. A szolgáltatást igénybe vevő a nyújtott szolgáltatásokból az alábbiakat veszi igénybe:

- kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással a nappali ellátást nyújtó intézmény étkezőjében
- elvitelének lehetővé tételével
- lakásra történő kiszállítással

4. A szolgáltató által biztosított étkeztetés szolgáltatási önköltsége: ……. Ft/ebéd

Intézményi térítési díj: ……. Ft
kiszállítási díj: ……. Ft/ebéd

5. A szolgáltató az ellátásért ………..Ft/ebéd személyi térítési díjat, ……….Ft/ ebéd kiszállítási állapít meg. A személyi térítési díj megállapításának alapja a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme.

6. Évközi jövedelemcsökkenés esetén az igazolás újra kérhető.

7. Ha a szolgáltatást igénybe vevő a szolgáltatásért személyi térítési díjat fizet, az étkezési napok szerint a tárgy hónap 10. napjáig előre köteles megfizetni a készpénzfizetési számla alapján.

8. Az ellátás megszűnik:

- az ellátás jogutód nélküli megszűnésével
- a jogosult és/vagy a törvényes képviselőjének kezdeményezésére
- a jogosult halálával

9. A szolgáltató a szolgáltatás biztosítását megszünteti, és a megállapodást felmondja, abban az esetben, ha a szolgáltatást igénybe vevő a megállapodást súlyosan megsérti (pl.: személyi térítési díjat nem fizeti).

10. A szolgáltatást igénybe vevő az ellátással kapcsolatban panasszal élhet az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál Medina Község Önkormányzatánál.

11. A megállapodás módosítására csak mindkét fél közös megegyezése alapján kerülhet sor.

Medina, ……………………...
___________________________
szolgáltatást igénybe vevő szolgáltató
1

A bevezető a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés d) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Módosította az 5/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. július 1. napjától.

5

Módosította az 5/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019. július 1. napjától.

6

A 4. § (7) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 7. § (1) bekezdését a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 14. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A „Szociális ellátás ellenőrzése” alcímet (7/A. §) a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

9

A „Jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítése” alcímet (7/B. §) a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

10

A 9. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

11

A 11. § (8) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

12

Módosította a 9/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2020. november 5. napjától.

13

A 13. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

14

A 14. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

15

A 15. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

16

Módosította a 14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. december 5. napjától. A 15. § (2) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

17

A 15. § (3) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

18

A 16. § (2a) bekezdését a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdése iktatta be.

19

A 16. § (4) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 16. § (4a) bekezdését a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdése iktatta be.

21

Módosította az 5/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2019. július 1. napjától.

22

Módosította a 14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019. december 5. napjától.

23

Beiktatta az 5/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2019. július 1. napjától.

24

A 17/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 17/A. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

Beiktatta az 5/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2019. július 1. napjától.

27

A 18. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

28

Módosította az 5/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2019. július 1. napjától. A 18. § (2) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 13. § d) pontja szerint módosított szöveg.

29

Módosította az 5/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2019. július 1. napjától.

30

A 19. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 13. § e) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 20. § (2) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 13. § f) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 21. § (2) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 13. § g) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 21. § (3) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 13. § h) pontja szerint módosított szöveg.

34

Módosította 5/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2019. július 1. napjától.

35

Módosította a 14/2019. (XII.5.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2019. december 5. napjától.

36

A 23. § nyitó szövegrésze a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 13. § i) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 23. § b) pontját a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 24. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 13. § j) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 24. § (2) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.