Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (V.3.) önkormányzati rendelete

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Hatályos: 2015. 06. 01- 2023. 07. 24

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (V.3.) önkormányzati rendelete

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK1

2015.06.01.
Medina Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékére a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya az önkormányzati tulajdonban levő lakásokra terjed ki.

A lakbér mértéke

2. § (1) Önkormányzati lakás szociális célú bérlése esetén a fizetendő lakbér mértéke:

a) összkomfortos önkormányzati lakás esetén: 150 Ft/m2/hó

b) komfortos önkormányzati lakás esetén: 100 Ft/m2/hó

c) félkomfortos önkormányzati lakás esetén: 80 Ft/m2/hó

d) komfort nélküli önkormányzati lakás esetén: 50 Ft/m2/hó

e) szükséglakás esetén: 30 Ft/m2/hó

(2) Önkormányzati lakás költségelvű bérlése esetén a fizetendő lakbér mértéke:

a) összkomfortos önkormányzati lakás esetén: 184 Ft/m2/hó

b) komfortos önkormányzati lakás esetén: 119 Ft/m2/hó

c) félkomfortos önkormányzati lakás esetén: 90 Ft/m2/hó

d) komfort nélküli önkormányzati lakás esetén: 75 Ft/m2/hó

e) szükséglakás esetén: 50 Ft/m2/hó

(3) Önkormányzati lakás piaci célú bérlése esetén a fizetendő lakbér mértéke:

a) összkomfortos önkormányzati lakás esetén: 220 Ft/m2/hó

b) komfortos önkormányzati lakás esetén: 164 Ft/m2/hó

c) félkomfortos önkormányzati lakás esetén: 116 Ft/m2/hó

d) komfort nélküli önkormányzati lakás esetén: 90 Ft/m2/hó

e) szükséglakás esetén: 60 Ft/m2/hó

3. § (1) Az Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati lakásokra vonatkozó bérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlásával a polgármestert bízza meg.

(2) Ahol a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) a felek megállapodására utal, ott a megállapodás tartalmát bérbeadói részről a polgármester határozza meg.

(3) A lakbér mértékét az önkormányzat évenként felülvizsgálhatja, és meghatározza a következő évi lakbér összegét.

(4) Az önkormányzati lakás bérlője a lakbért minden hónap 15-ig köteles megfizetni az erre rendszeresített bizonylaton.

Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések

4. § A bérbeadó – jogszabály keretei között – jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében a tudomására jutottak.

5. § Az önkormányzati bérlakás állományt és jellemzőit az 1.számú melléklete tartalmazza.

Ez a rendelet 2015.június 1-jén lép hatályba.
A rendeletben nem szabályozott viszonyokra a Ltv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Medina, 2015.április 28.

Vén Attila Garai László

polgármester jegyző
Záradék:
Kihirdetve: 2015.május 3.
Medina, 2015. május 3.
Garai László

jegyző

1.számú melléklet a 3/2015.(V.3.) rendelethez a 3/2015. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások:

Sor-szám

Cím
Medina,

Alapterület (m2)

Szobák-száma

Komfortfokozat

Bérbeadás jellege

1.

Kossuth L utca 25

100

3

összkomfort

piaci

2.

Rákóczi F utca 1

50

2

komfort

piaci

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Indokolás

A bevezető rész a felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazza.

1. § Az önkormányzati tulajdonú lakásokra állapítja meg a rendelet a lakbér mértékét. Ebből jelenleg egy van.

2. § A lakbér mértékét a lakástörvény 38. §-a szerinti bontásban állapítja meg a rendelet. A mértékek a helyben szokásos mértékekkel összhangban vannak.

3. § A polgármester hatáskörébe való átruházások, és egyes lakbérrel kapcsolatos eljárási szabályok meghatározása történik.

4. § Az adatkezelésre vonatkozó felhatalmazás szerepel ebben a szakaszban

5. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

1

Az önkormányzati rendeletet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 25. napjával.