Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló 1/2014. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 28- 2015. 05. 28MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2015. ( V.28. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MEDINA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2014. (II.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL


Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. §-ában és az Áht. 23. §-ban foglaltak szerint  a következőket rendeli el Medina Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. éves költségvetéséről:


1. §


Az 1/2014. (II.9.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a az alábbiak szerint módosul:


„A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési

  1. kiadási főösszegét                  161.051 ezer forint,
  2. bevételi főösszegét                161.051 ezer forint

összegben állapítja meg.

2. §


A  Rendelet  4.§ - ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„  Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen:                       88.992 ezer forint,

ebből:

  1. személyi jellegű kiadások:                      18.125 ezer forint,
  2. munkaadókat terhelő járulékok:              3.539 ezer forint,
  3. dologi, egyéb folyó kiadások:                33.703 ezer forint,
  4. ellátottak pénzbeli juttatásai       :           15.613 ezer forint,
  5. támogatásértékű kiadások:                     16.888 ezer forint,

f )   belföldi finansz. kiad.előirányzata:         1.059 ezer forint

  1. elvonások, befizetések                                  65 ezer forint
3. §


A Rendelet  5. § -a  helyére az alábbi rendelkezés lép:

„ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen : 72.059 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

                        a) a beruházások előirányzata:                       30.059 ezer forint,

                        b) a felújítások  előirányzata:                         11.156 ezer forint,

                        c) belföldi finansz. kiad. előirányzata:          18.441 ezer forint,

                        d) felhalmozási célú tartalék előirányzata:      5.596 ezer forint,

                        e) felhalmozási célú támogatási kiadások:       6.807 ezer forint.


4. §.


(1) A  Rendelet  1-15  számú melléklete helyébe jelen  rendelet 1-15 melléklete lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Vén Attila

polgármester

Garai László

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015 május 28.


                                                                                                  Garai László

                                                                                                        jegyző