Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

A 2014.évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet

Hatályos: 2015. 05. 28- 2015. 05. 27MEDINA KÖZSÉG önkormányzata

 képviselő-testületének

5/2015. ( v.28.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

155.843 E Ft

Költségvetési bevétellel  145.795 E Ft

Költségvetési kiadással10.048 E Ft


helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását önkormányzati szinten a 2.1  melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3.a. és a 3.b melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat  és projekteket az 11. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak forrásait és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő- testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket  célok szerint ,  évenkénti bontásban a 9. melléklet szerint fogadja el.

(7) A képviselő- testület a támogatásértékű kiadásokat, átadott pénzeszközöket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a Kiegészítő mellékletben foglalt mérlegben , vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 859.394 E Ft-ban állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat statisztikai állományi létszámát 11 főben állapítja meg.


3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.


4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Medina, 2015. május 27.Garai László

Vén Attila

jegyző

polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 28.
                                                                                                          Garai László

                                                                                                              jegyző