Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 9/2013. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 28- 2015. 05. 28

MEDINA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2015. (V.28.) ÖNKORMÁNYZATI   R E N D E L E T E

A HELYI KÖZUTAK NEM KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ

9/2013.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÓDOSÍTÁSÁRÓL


Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1. pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


1.§


  1. A 9/2013.(IV.28.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
  2. A Rendelet jelen rendelet 2.számú mellékletével egészül ki.


Záró rendelkezések

2.§


  1. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

                       

Vén Attila                                                      Garai László

polgármester                                                          jegyzőA rendelet kihirdetésének napja 2015.május 28.             


                    Garai László                           jegyző 1. számú melléklet:


A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak


Az igénybevétel helye

Helyi közutak

Helyi közutak

Az igénybevétel jellege

Vásár, kereskedelmi tevékenység (mozgóbolt, mozgóárusítás)

Egyéb, az előző kategóriába nem sorolható, de rendeltetéstől eltérő használat

Az igénybevétel díja

1000 Ft / nap

1000 Ft / nap2.számú melléklet:

Medina Községi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele iránti kérelem
1./  Természetes személy, egyéni vállalkozó vonatkozásában


       Kérelmező neve (leánykori név is): .......................................................................................


       anyja neve:  ...........................................................................................................................


       születési helye, ideje: .............................................................................................................

      

       Állandó lakhelyének címe: ....................................................................................................


       Adóazonosító száma: ............................................................................................................


2./   Jogi személy esetében


       Cég megnevezése: .................................................................................................................


       Székhely: ...............................................................................................................................


       Levelezési cím (telephely): ....................................................................................................


       Adószám: ..............................................................................................................................


       Bankszámlaszám: ..................................................................................................................


3./   A közút-használat célja: ........................................................................................................


       Időtartama: ............................................................................................................................


4./   a.) a közút-használat helye (telepítési helyszínrajz)................................................................


                                                                                                                                                      


b.)  

módja, mértéke (m2-ben kifejezve): ......................................................................................


c.) a tevékenységhez használt eszköz, utca berendezési tárgy vagy jármű leírása (anyaga, rögzítés módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.) ......................................................

                                                                                                                                               

                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                 

5./ Ha a közút-használat célja mozgóbolt üzemeltetése:


a) a mozgóbolt mozgási körzete:

 ..............................................................................................................................................


b) megállási helyek:

 ..............................................................................................................................................


6./   A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. cégbírósági, ill. bírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, működési engedély, építési engedély, stb.) száma, megnevezése:


                                                                                                                                                      


7./   A rendeltetéstől eltérő használat során a felelős személy:

       neve: ......................................................................................................................................


       telefonszáma:.........................................................................................................................
Medina,  ...........................................................

.......................................

kérelmező aláírásaA helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele iránti kérelemhez

mellékelni kell az alábbi nyilatkozatokat, illetve okiratokat:


1.) A használni kívánt közút helyszínrajza, a közút közvetlen környezetében található létesítmények és növényzet feltüntetésével, az elbírálhatósághoz szükséges méretarányban,

2.) a közúton folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata, ha azt nem a Kölesdi Közös Önkormányzati hivatal Jegyzője, vagy annak jogelődje adta ki,

3.) ha a használat helyi közút vagy járda területét érinti

a.) a közút érintett szakaszának keresztszelvénye,

b.) a forgalomkorlátozás, vagy indokolt esetben a forgalomterelés terve.

4.) ha a közút-használat célja kereskedelmi tevékenység, akkor fotó, illetve fotómontázs a felhasználás helyéről és módjáról (kivéve: árubemutatás, reklámozási áru kirakása, időszakos és folyamatos árusítás).

5.) ha a közút-használat célja hirdetési és reklámtevékenység, akkor a hirdető berendezés rajza, vagy fotója, valamint feliratának színének, méretének és anyagának megjelölése.