Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (IX.15.) önkormányzati rendelete

Az avar és kerti hulladék égetésről

Hatályos: 2015. 09. 15

Medina Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének


7/2015.(IX.15.) önkormányzati

rendelete

az avar és kerti hulladék égetéséről

Medina Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§. (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének figyelembe vételével az avar és kerti hulladék égetésére a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

E rendelet hatálya Medina község közigazgatási területén lévő belterületi ingatlanokra terjed ki.

Az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok

2.§

  1. Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Az égetés minden héten pénteken és szombaton15 órától 20 óráig történhet, amennyiben az időjárási viszonyok azt lehetővé teszik.
  2. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
  3. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
  4. A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
  5. A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
  6. A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető.
  7. A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.


3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.





Vén Attila                                                      Garai László

polgármester                                                    jegyző




Záradék:

Kihirdetve:    2015.szeptember 15-én.

Medina, 2015. szeptember 15.





Garai László

jegyző


Indokolás


A bevezető rész a felhatalmazó rendelkezéseket tartalmazza.


1.§ A rendelet Medina község illetékességi területére terjed ki.


2.§ A tüzelés szabályait tartalmazza. Legfontosabb szabály, hogy pénteken a délutáni órákban teszi lehetővé az égetést. Ez a munkaidő beosztásokra és a hétvégi pihenési igényekre is tekintettel van. Az általános tűzvédelmi, és balesetvédelmi szabályok is betartandók. Ezek közül a legfontosabb feltételeket sorolja fel a rendelet.


3.§ Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.