Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete

2016.évi költségvetésről

Hatályos: 2016. 02. 16

MEDINA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2016. (I.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

69.989.578 Ft

Költségvetési bevétellel

69.989.578 Ft

Költségvetési kiadással

0  Ft

0  Ft

0  Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

  1. működési kiadások előirányzat összesen: 63.658.728 forint

aa.) személyi jellegű kiadások: 15.219.215 forint

ab.) munkaadókat terhelő járulékok: 3.366.354 forint

ac.)dologi, egyéb folyó kiadások: 32.353.514 forint

ad.) ellátottak juttatásai: 434.080 forint

ae.) támogatásértékű kiadások: 5.049.300 forint

af.) tartalék: 7.236.265 forint


b.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összese 6.330.850  Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

     ba.) a beruházások előirányzata: 5.159.375 forint

bb.) felhalmozási célú tartalék előirányzata: 1.171.475 forint


(3)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(5)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.n., mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 8.407.740 forint tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

  (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

 (5)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 (6)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

  (8) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

            a.) 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámban

            aa.) ebből 1 fő főállású polgármestere,

            ab.)  5 fő közfoglalkoztatott átlagos állományi létszámban,

            ac.) 1 fő közalkalmazott

            ad) 2 fő fizikai alkalmazott

            b.) 9 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát  5.000 ezer Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.000 ezer Ft összeghatárt nem haladhatja meg- a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

 (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

 (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § A gazdálkodás szabályai

 (1)  A polgármester köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a a polgármestert terheli.

(2)   Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(3) A polgármester 2016. évi cafetéria-juttatása 200.000 forint, mely magába foglalja a juttatás közterheit is.

(4)  A közalkalmazottak 2014.évi cafetéria- juttatása 130.000 forint, mely magába  foglalja a juttatást terhelő közterheket.

 (5) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a)      külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetések, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,

b)      közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

c)      elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,

d)     készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 200 e Ft-ig,

e)      kiküldetési kiadásokra,

f)       kisösszegű szolgáltatási kiadásokra 100 e Ft-ig,

g)      társadalom- és szociálispolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére.

(6) A képviselő-testület a polgármester működéshez szükséges forráskeretét 100. ezer   forintban határozza meg.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1)   Ez a rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


                        Vén Attila                                                       Garai László

                        polgármester                                                        jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2016. február 16. napján kihirdetésre került.                                                                     Garai László

                                                                           jegyző