Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 31- 2016. 05. 31


Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2016. ( V.31. ) számú rendelete


Medina  Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.)

számú rendeletének módosításáról


Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Medina Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. éves költségvetéséről:


1. §


Az 1/2015. (II.17.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési

  1. kiadási főösszegét                  106.697  ezer forint,
  2. bevételi főösszegét                106.697 ezer forint

összegben állapítja meg.

2. §


A  Rendelet  2.§ (2) bekezdésének a) pontja  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„  Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen:                       81.764 ezer forint,

ebből:

  1. személyi jellegű kiadások:                      18.310 ezer forint,
  2. munkaadókat terhelő járulékok:              3.608 ezer forint,
  3. dologi, egyéb folyó kiadások:                33.225 ezer forint,
  4. ellátottak pénzbeli juttatásai       :             5.399 ezer forint,
  5. támogatásértékű kiadások és tartalékok 21.222 ezer forint,

f )   belföldi finansz. kiad.előirányzata:         1.059 ezer forint


3. §


A Rendelet  2. § (2) bekezdésének b) pontja  helyére az alábbi rendelkezés lép:

„ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen : 23.874 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

                        a) a beruházások előirányzata:                       12.541 ezer forint,

                        b) a felújítások  előirányzata:                           3.522 ezer forint,

                        c) belföldi finansz. kiad. előirányzata:             7.643 ezer forint,

                        d) támogatások                                                    168 ezer forint


4. §.


(1) A  Rendelet  1-15  számú melléklete helyébe jelen  rendelet 1-10 melléklete lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Vén Attila

polgármester

Garai László

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május 31.


                                                                                                  Garai László

                                                                                                        jegyző