Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete

A 2015.évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 31MEDINA  Község önkormányzat

 képviselő-testületének

3/2016. ( V.31.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról


Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

106.370.-eFt

Költségvetési bevétellel

96.214.-eFt

Költségvetési kiadással

11.365.-eFt finanszírozási bevétellel

  8.702.-eFt finanszírozási kiadással

10.156.-eFt

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2)   Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2015.évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1.2 és 1.3 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3.,4.,5. számú mellékletek mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9.1. számú mellékelt, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 9.1.1. és 9.1.2. számú melléklet, a közös hivatal kiadásait és bevételeit a 9.2 számú melléklet, kötelező feladatai 9.2.1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. számú melléklet szerint.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Az 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

A 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

A 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.

A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

A 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

A 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

A 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

A 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatása.


5. §


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
..........................................

.......................................

Vén Attila

polgármester

Garai László

jegyzőKihirdetve:

                        2016. május 31.

                        Medina, 2016.május 31.Garai László

jegyző