Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 12/2013.(VII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 01- 2016. 10. 01

Medina Község Önkormányzat

képviselő-testülete

4/2016.(IX.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú

igénybevételéről szóló 12/2013.(VII.21.) önkormányzati rendelete módosításáról


Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 12/2013.(VII.21.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 12/2013.(VII.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (2) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:Forgatási terület

Ft/m2/nap

Technikai terület

Ft/m2/nap

Stábparkolási terület

Ft/m2/nap

Kiürítési terület

Ft/m2/nap

Forgalomtech-nikai biztonsági terület Ft/m2/nap

Egész napra

208

156

104

104

10

Töredéknap esetén

104

78

52

52

5


ahol:


a) forgalomtechnika biztonsági terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság mértéke a közútkezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra.


b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület.


c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a filmforgatási, technikai, illetve a parkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a d) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik.


d) stábparkolási terület: A b) és e) pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.


e) technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület.”2. §

(1) Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Vén Attila                                                                 Garai László

            polgármester                                                              jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendelet 2016. szeptember  11.-én kihirdetésre került.

Medina, 2016. szeptember 11.                                                                                                  Garai László

                                                                                                       jegyző