Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 07- 2016. 09. 07


Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016. ( IX.7. ) számú rendelete


Medina  Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.)

rendeletének módosításáról


Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Medina Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. éves költségvetéséről:


1. §


Az 1/2016 (II.16.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

  1. kiadási főösszegét                  72.999.458   Forint,
  2. bevételi főösszegét                72.999.458   Forint

összegben állapítja meg.

2. §


A  Rendelet  2.§ (2) bekezdésének a ) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„  Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen:    64.071.594  Forint,

ebből:

  1. személyi jellegű kiadások:                      16.281.309  Forint,
  2. munkaadókat terhelő járulékok:              3.366.354  Forint,
  3. dologi, egyéb folyó kiadások:                30.968.710  Forint,
  4. ellátottak pénzbeli juttatásai:      :               446.080  Forint,
  5. támogatásértékű kiadások:                       7.057.652  Forint,
  6. tartalékok:                                                4.634.326  Forint

g ) belföldi finansz. kiad.előirányzata:           1.317.163  Forint


3. §


A Rendelet  2. § (2) bekezdésének b) pontja  helyére az alábbi rendelkezés lép:

„ Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen : 8.927.864 Forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

                        a) a beruházások előirányzata:                       7.389.624 Forint,

                        b) a felújítások  előirányzata:                         1.523.240 Forint,

                        c) támogatások                                                   15.000  Forint


4. §.


(1) A  Rendelet  1-15  számú melléklete helyébe jelen  rendelet 1-15 melléklete lép.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Vén Attila

polgármester

Garai László

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016 szeptember 7.


                                                                                                  Garai László

                                                                                                        jegyző