Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2012.(XII.2.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01- 2017. 01. 01

Medina Község Önkormányzat

képviselő-testülete

6/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete


„A helyi adókról” szóló 9/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A helyi adókról szóló 9/2012.(XII.2) önkormányzati rendelet a következő 9/A.§-al egészül ki:

„Adómentesség


9/A. § Adómentes:

 20 millió Ft vállalkozási szintű adó alapot meg nem haladó háziorvos, védőnő vállalkozó. „


2. § A rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba, és az ezt követő napon hatályát veszti.

                               Vén Attila                                                                      Garai László

                             polgármester                                                                           jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. november 24.

                                                                                               Garai László

jegyző