Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (XI.24.) önkormányzati rendelete

A Szociális célú tűzifa juttatásról

Hatályos: 2016. 11. 24- 2017. 03. 30

Medina Község Önkormányzat

képviselő-testülete

7/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete


A szociális célú tűzifa Juttatásról


Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételei tárgyában a következőket rendeli el:(1) Szociális célú tűzifa juttatásra jogosult az a Medina községben élő kérelmező, aki települési támogatás iránti kérelem benyújtására jogosult.

(2) A tűzifa juttatás

  • egy háztartásban csak egy személynek,
  • legfeljebb 5 m3 mennyiségben,
  • egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve a kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását),
  • kizárólag természetbeni ellátás formájában

állapítható meg.

(3) Kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén a Paksi Alapszolgáltatási Központ családgondozójának javaslata alapján a tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is indítható.

(4) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

  1. aktív korúak ellátására,
  2. időskorúak járadékára
  3. települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők -

 jogosult.

(5) Az elbírálás során előnyt élvez továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(6) Előny élvez továbbá az is, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg:

            a) egyedülálló esetén az 54.000.-Ft-ot,

            b) családban élő esetén 42.000.-Ft-ot.

2. §

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül az 1.§-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy,

a) aki erdőgazdálkodó vagy erdőtulajdonos, és az elmúlt két évben fakitermelést végzett, illetve

b) azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával nem fűthető.


3. §

(1) A tűzifa iránti kérelmeket az 1.számú melléklet szerinti formanyomtatványon a rendelet hatályba lépésétől az önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú tűzifa készlet kimerüléséig, de legfeljebb 2017. január 31. napjáig lehet benyújtani az önkormányzat hivatalához azzal, hogy a tűzifa vásárlás céljából benyújtott és még el nem bírált települési támogatás iránti kérelmeket tűzifa iránti kérelemnek kell tekintetni. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A szociális célú tűzifa juttatásra irányuló eljárásra a települési támogatásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(3) A szociális célú tűzifa juttatásra vonatkozó kérelmeket a képviselő-testület bírálja el.

(4) A juttatás házhoz szállításáról 2017. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik, a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. március 31-én hatályát veszti.

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
                        Vén Attila                                                      Garai László

                        polgármester                                                          jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2016.november 24.

Medina, 2016. november 24.

                                                                                                   Garai László

                                                                                                          jegyző


1.számú melléklet a …./2016.(......) önkormányzati rendelethez.

A kérelem benyújtható:  2016.................................. napjáig.


K é r e l e m

….........................................................................................................................(név/születési név)

születési hely és idő:......................................................................., TAJ:..............................................

Medina, …........................................................utca …...................szám alatti lakos kérem, hogy részemre szíveskedjenek természetbeni juttatásként ….........................erdei m3 tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatást megalapozó szociális ellátás/helyzet:

1. aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma:......................................................

  1. időskorúak járadéka, a megállapító határozat száma:.........................................................
  2. a rendszeres települési támogatás, a megállapító határozat száma:.......................................

4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma:...................................................

          4. Egy főre eső havi nettó jövedelem: ….................................................Ft.


A kérelmezővel közös háztartásban együtt élő személyek:


Név

Rokoni kapcsolat

Születési hely, idő

TAJ szám

Havi nettó jövedelem

…....................db jövedelem igazolást csatoltam.


Egyéb indokok:.................................................................................................................................


…......................................................................................................................................................


…......................................................................................................................................................

Medina, 2016..........................................


…...........................................................................

kérelmező aláírásaA …........................................................................szociális ellátás folyósítását igazolom:

Medina,..........................


…........................................................................

ügyintéző


Csatolandó dokumentumok:    - jövedelem igazolások.