Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II.15.) önkormányzati rendelete

2017.évi költségvetési rendelet

Hatályos: 2017. 02. 15- 2020. 11. 10

MEDINA  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

51.589.312 Ft

  7.580.891 Ft

59.170.203 Ft

57.933.908 Ft

1.236.295 Ft

Költségvetési bevétellel

Finanszírozási bevétellel

Bevételi főösszeggel

Költségvetési kiadással

Finanszírozási kiadással

59.170.203 Ft

Kiadási főösszeggel

0 Ft

                     ebből: 4.508.500 Ft

                -4.508.500 Ft

egyenleggel

     működési

     felhalmozási

állapítja meg.


(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

  1. működési kiadások előirányzat összesen:           49.662.718 Ft

aa) személyi jellegű kiadások:                              12.507.215 Ft                 

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                       2.414.713 Ft

ac) dologi, egyéb folyó kiadások:                        30.145.724 Ft

ad) ellátottak juttatásai:                                             434.080 Ft

ae) támogatásértékű kiadások:                               3.360.000 Ft

af) tartalék:                                                                  800.986 Ft.


b) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:    8.271.190  Ft.

     ba) a beruházások előirányzata:                                                     6.747.190 Ft

     bb) felújítások előirányzata:                                                           1.254.000 Ft

bc) egyéb felhalmozási támogatások előirányzata:                                      0 Ft

bc) felhalmozási célú tartalék előirányzata:                                                 0 Ft

           

(3)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3. mellékletek szerint állapítja meg.

(5)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1, 9.1.1, 9.1.2., 9.2., 9.2.1,  mellékletek szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 800.986 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

 (1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

  (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

 (5)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 (6)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

 (8) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

            a) 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban

                        aa) ebből 1 fő főfoglalkozású polgármester,

                        ab) 1 fő közalkalmazott,

                        ac) 2 fő közfoglalkoztatott átlagos állományi létszámban,

           

            b) 4 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)  Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként a 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg –a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

 (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

 (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. § A gazdálkodás szabályai

 (1)  A polgármester köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a polgármestert terheli.

(2)   Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(3)   A polgármester 2017. évi cafetéria-juttatása 200.000 Ft, mely magába foglalja a juttatás közterheit is.

(4)   A közalkalmazottak 2017. évi cafetéria-juttatása 179.472 Ft, mely magába foglalja a juttatás közterheit is.

(5)   A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

a)      külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetések, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,

b)     közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

c)      elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,

d)     készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre 200 eFt-ig,

e)      kiküldetési kiadásokra,

f)      kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 eFt-ig,

g)     társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak

(6)   A képviselő-testület a polgármester működéshez szükséges forráskeretét 100 eFt-ban határozza meg.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szekszárd Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és rendelkezések

  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
  2. A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Vén Attila                                                      Garai László

                       polgármester                                                     jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.     

             Garai László

                jegyző