Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (III.30.) önkormányzati rendelete

Partnerség rendjének szabályairól

Hatályos: 2017. 03. 30

Rendelet-tervezet

Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete

a Partnerség rendjének szabályairól


Medina község önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazással, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-a szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános előírások

1.§


 1. A partnerség rendje az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési döntések meghozatalának társadalmi egyeztetését foglalja keretekbe.
 2. Partnernek tekintendő a lakosság, az érdek-képviseleti szervezetek, civil és gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek.
 3. E rendelet a településrendezéssel összefüggő partnerségének rendjét teljes eljáráshoz határozza meg.
 4. A rendelet területi hatálya Medina község közigazgatási területére terjed ki.


 1. A partnerek előzetes tájékoztatásának módja és eszközei

 1. A partnerségi egyeztetés az előzetes tájékoztatással kezdődik.
 2. Az előzetes tájékoztatás eszközei:
  1. a medinai közterületen elhelyezett hirdetőfelület,
  2. lakossági fórum,
  3. helyi lap,
  4. és az önkormányzati honlap.
 3. A polgármester közzé teszi a készülő településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet célját és várható hatását.


A partnerek munkaközi tájékoztatásának módja és eszközei 1. A partnerségi egyeztetés a munkaközi tájékoztatással folytatódik.
 2. A munkaközi tájékoztatás eszközei:
 1. a medinai közterületen elhelyezett hirdetőfelület,
 2. lakossági fórum,
 3. helyi lap,
 4. és az önkormányzati honlap.
 1. A tájékoztatás módja: a polgármester a koncepció, a településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet elkészült anyagának tervezetét az önkormányzati honlapra feltölti pdf formátumban, illetve ennek a linkjét és a nyomtatott dokumentáció megtekinthetőségének helyét a helyi lapban és a hirdetőfelületen közzé teszi. A feltöltésnek és a közlésnek legalább a lakossági fórum időpontja előtt 8 nappal meg kell történnie.
 2. Véleményezésre adott idő: a közléstől számított 15 nap, de legalább a lakossági fórumtól számított 8 nap, melynek pontos dátumát szintén közzé kell tenni.
 3. Véleményezés módja: a véleményeket, észrevételeket nyomtatott formában, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán adhatják át, postai úton a polgármesteri hivatal címére küldhetik meg, vagy elektronikus formában email-ben az alábbi címre juttathatják el rendezveny@medinafalu.hu


Az észrevételek kezelése, értékelése 1. A beérkezett észrevételeket, véleményeket a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata által papír alapon tárolja az eljárás végéig. Az elektronikusan érkező véleményeket kinyomtatva, szintén az eljárás végéig papír alapon tárolja.
 2. A beérkezett észrevételeket a polgármester a véleményezési anyag szerzőjével egyeztetve írásban értékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.
 3. A beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő testület  dönt.
 4. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.


A partnerségi egyeztetés lezárása 1. A beérkezett véleményeket, észrevételeket, az arra adott írásos értékelést, illetve a képviselő-testület döntését közzé kell tenni:
 1. az önkormányzat hirdetőfelületén,
 2. honlapján és
 3. helyi lapban.
 1. A közzététellel a partnerségi egyeztetést lezárultnak kell tekinteni.


Záró rendelkezés 1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                       Vén Attila                                                         Garai László

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetve: 2017. március 30.


      Medina, 2017. március 30.

                     Garai László

                          jegyző