Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 10. 02

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1. §


       (1) A rendelet hatálya kiterjed Medina Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), továbbá az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése


2. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

185 821 240 Ft

költségvetési bevétellel

71 457 131 Ft

9 127 258 Ft

1 236 295 Ft


költségvetési kiadással

finanszírozási bevétellel

finanszírozási kiadással

122 255 072 Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2)       Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2017.évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1.2 és 1.3 számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.


3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3.,4.,5. számú mellékletek mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

 (4) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 9. számú melléklet szerint.


3. Maradvány

4. §

 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. Vagyonkimutatás

5. §

(1) Az 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

(2) A 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

(3) A 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.

(4) A 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

(5) Az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

(6) A 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

(7) A 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

(8) A 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

(9) A 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

(10) A 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatása.


5. Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Medina, 2018. május 31.
..........................................

.......................................

Vén Attila

polgármester

dr. Herczig Hajnalka

jegyzőKihirdetve: Medina, 2018. május 31.dr. Herczig Hajnalka

jegyző