Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 09. 21

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

2022.07.01.

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, továbbá a 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott mini bölcsődében, óvodában, továbbá az önkormányzat közigazgatási területén a Szekszárdi Tankerület által fenntartott általános iskolában étkező gyermekekre.

2. §

A gyermekétkeztetés igénybevételének feltételei

(1) Ha a szülő, törvényes gondviselő eltérően nem rendelkezik, a mini bölcsődében, az óvodában, illetve az általános iskolában, külön kérelem nélkül, egész napos ellátást biztosít az Önkormányzat.
(4) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő bölcsődések, óvodások és iskolai tanulók esetében be kell nyújtani.
(5) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő
a) betegsége,
b) szabadsága,
c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.
(6) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap 09.00 órájáig kell írásban lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
(7) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő bölcsődések, óvodások és iskolai tanulók étkezése az igénybevevő vagy törvényes képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.
(8) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

3. §

Az intézményi térítési díj mértéke

(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(2) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény fenntartója évente egy alkalommal, december 15. napjáig a térítési díjakat felülvizsgálja, és amennyiben indokolt, a tárgyévet követő évre vonatkozóan új térítési díjtételeket állapít meg.
(4) Ha fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltségének pénztárosa köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.
(5) Ha a (3) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, intézkedik annak behajtása iránt.
(6) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt.
(7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, előre kell megfizetni minden tárgyhónap 15. napjáig.

4. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 1/2013. (II. 11.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet1

1. Bölcsődei étkeztetés

1

Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)

Nettó

Bruttó

2

Reggeli

100

127

3

Tízórai

95

121

4

Ebéd

315

400

5

Uzsonna

100

127

6

Összesen

610

775

2. Óvodai étkeztetés

1

Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)

Nettó

Bruttó

2

Tízórai

105

133

3

Ebéd

340

432

4

Uzsonna

95

121

5

Összesen

540

686

3. Iskolai étkeztetés

1

Egy ellátottra jutó napi intézményi térítési díj összege (Ft)

Nettó

Bruttó

2

Tízórai

125

159

3

Ebéd

360

457

4

Uzsonna

115

146

5

Összesen

600

762

1

Az 1. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.