Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete

a 2019.évi költségvetésről

Hatályos: 2019. 10. 01


Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya

                                                                                              

1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.


2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke


2. §


(1)[1] Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                                              171.619.763,- Ft

b) kiadási főösszegét                                                                               171.619.763,- Ft

c) hiányát                                                                                                                          -

    -ban állapítja meg.


(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2  melléklet szerint hagyja jóvá.

.


3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete


3. §[2]


(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                         171.619.763,- Ft

melyből:


1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                                       50.139.764,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                  4.297.553,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                                   16.266.600,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                        5.459.782,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                               0,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                              0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         23.966.275,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                             70.489.789,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 68.420.684,- Ft


 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                   171.619.763,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                          0,- Ft

  • állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                            0,- Ft


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                         143.355.935,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                     28.263.828,- Ft


4. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete


4. §[3]


(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai                                                                        

melyből:

                                                                                                                                               

1. Működési költségvetés                                                                                99.990.622,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                                    28.160.645,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                                34.133.231,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                     45.707.152,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         334.080,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                               20.086.409,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások                                                                           1.569.105,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                           71.629.141,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                        18.424.080,- Ft  

2.2. Felújítások                                                                                            33.606.798,- Ft       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                               19.598.263,- Ft           

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                   171.619.763,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                            0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                 0,- Ft


(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                                   99.990.622,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                                71.629.141,- Ft.


5. §[4]


(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 11 főben határozza meg, melyből 9 fő közfoglalkoztatott.
4. Az önkormányzat fejlesztési céljai


6. §[5]


(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

összesen:                                                                                                          71.629.141,- Ft

melyből:


- beruházási kiadás                                                                                        18.424.080,- Ft

- felújítási kiadás                                                                                            33.606.798,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                     19.598.263,- Ft    

     

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


5. A költségvetési hiány finanszírozása

7. §


Az önkormányzat hiányt nem tervez. 

6. Tartalék


8. §


(1)[6] A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 148.894,- Ft.                                                                                                                                             


(2) Az fejlesztési tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.7. Költségvetési mérlegek és kimutatások


9. §


(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 2. tájékoztató tartalmazza., 1. tájékoztató a kiadásokat és bevételeket, az 5.  tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.


(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.


(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik. 


(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató tartalmazza.

10. §


A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá.8. A költségvetés végrehajtásának szabályai


11. §


Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


12. §[7]


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.


12/A. §[8]

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:

  1. készpénzfizetési számlák,
  2. vásárlási előleg, ellátmány,
  3. munkavállalók illetmény előlege,
  4. munkavállalók utazási költségtérítése,
  5. munkavállalók belföldi kiküldetése,
  6. közcélú dolgozók munkabére,
  7. segélyek,

térítési díjak visszafizetése.

13. §


A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.


14. §


A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.


9. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


15. §


A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.


10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök


16. §


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.11. Vegyes és záró rendelkezések


17. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.


18. §


A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.Medina, 2019. február 13.


    


                                Vén Attila                                            dr. Herczig Hajnalka

                              polgármester                                                     jegyző

  A kihirdetés napja: 2019. február 14.

                                                                                            dr. Herczig Hajnalka

                                                                                                        jegyző


Egységes szerkezetbe foglalta:

2019. augusztus 8.


             dr. Herczig Hajnalka

                                                                                                        jegyző

Egységes szerkezetbe foglalta:

2019. október 7.                                                    

                                                                                            dr. Herczig Hajnalka

                                                                                                        jegyző

[1]

Módosította a 8/2019. (X.1.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. október 1. napjától.

[2]

Módosította a 8/2019. (X.1.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019. október 1. napjától.

[3]

Módosította a 8/2019. (X.1.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2019. október 1. napjától.

[4]

Módosította a 8/2019. (X.1.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2019. október 1. napjától.


[5]

Módosította a 8/2019. (X.1.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2019. október 1. napjától.

[6]

Módosította a 8/2019. (X.1.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2019. október 1. napjától.

[7]

Módosította a 6/2019. (VII.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. július 31. napjától.

[8]

Beiktatta a 6/2019. (VII.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019. július 31. napjától.