Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019 (XI.13.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2019. 11. 13

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról az alábbi rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1. §


 (1)     A   rendelet   hatálya   Medina Község Önkormányzati       Képviselő-testületének       tagjaira (továbbiakban: képviselő) terjed ki.

(2)   Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre.2.§


(1) A képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésben megnevezett személyek részére jelen rendeletben foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg.

(2)   Ezen   rendelet   szerinti   jogosultak   megbízatásuk keletkezése napjától megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak a rendelet szerinti tiszteletdíjra.


A tiszteletdíj mértéke


3.§


(1)   A képviselői tiszteletdíj mértéke egységesen:  50 000 Ft/fő/hó

(2)   Az Önkormányzati Bizottságban végzett munkáért tiszteletdíj nem jár.

(3)   A tiszteletdíjat Medina Község Önkormányzata tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, átutalással fizeti ki.


A tiszteletdíj lemondásának szabályai


4.§ 


(1) A képviselő tiszteletdíjáról írásban lemondhat.

(2) A   tiszteletdíjról   történő lemondást        tartalmazó     írásbeli   nyilatkozatot     évente   a polgármesterhez kell benyújtani legkésőbb az önkormányzat költségvetésének elfogadásáig.

(3) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában lemond, annak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani,

b)   az a) pontban meghatározott  időszakra   járó   tiszteletdíj összegét  milyen   célra   javasolja felhasználni.

(4)   Ha a tiszteletdíjról való lemondás időpontjában a képviselő az írásbeli nyilatkozatában a felhasználás  céljára nem tesz javaslatot, abban az esetben a nyilatkozata kiállításától számított 30 napon belül még élhet a javaslatával. Amennyiben a képviselő egyáltalán nem tesz javaslatot, úgy az adott tiszteletdíj összege az önkormányzatnál marad.

(5)     A tiszteletdíj elszámolásáról és kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

(6)     Az Önkormányzati Bizottság az önkormányzat éves költségvetésének elfogadásáig évente ellenőrzi a tiszteletdíjak igénybevételével és lemondásával kapcsolatosan tett nyilatkozatokat és a kifizetéseket.Záró rendelkezés


5. §.


(1) E rendelet a 2019. november 13. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. október 13. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 12/2014 (XI.22.) önkormányzati rendelete.


Medina, 2019. november 12.Vén Attila                                          dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                  jegyző

Kihirdetve: 2019. november 13.


                                                                                               

 dr. Herczig Hajnalka

jegyző

Mellékletek