Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 30- 2019. 05. 29

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1.§

A 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét                                                                                 293.780.430,- Ft

b) kiadási főösszegét                                                                                    293.780.430,- Ft

c) hiányát                                                                                                                            -

    -ban állapítja meg.”

2.§

(1) A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„3.§

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                                          293.780.430,- Ft

melyből:


1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                                      73.220.61,0- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                               52.693.732,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                                   24.650.000,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                       18.078.850,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                               0,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  1.165.061,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               148.000,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                           123.824.177,- Ft

      - ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele              122.255.072,- Ft”


 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                  293.780.430,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                                          0,- Ft

  1. állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                               -„


3.§

A R. 4.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.

„4.§

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai                                                                                

összesen                                                                                                          293.780.430,- Ft

melyből:

                                                                                                                                               

1. Működési költségvetés                                                                              116.898.631,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                                    28.133.037,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                                4.503.523,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                   63.862.158,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                    1.098.160,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                               17.977.215,- Ft

1.6. Finanszírozási kiadások                                                                           1.324.538,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                        176.881.799,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                        41.014.163,- Ft  

2.2. Felújítások                                                                                         135.771.602,- Ft

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                     96.034,- Ft

      

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                                  293.780.430,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                           0,-Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                      -


(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                                 116.898.631,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                          176.881.799,-  Ft”


                                                                                                                                               

4.§

A R. 5.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép.


„5.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 6 főben határozza meg, melyből 8 fő közfoglalkoztatott.


5.§

A R. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.


„(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:                                                           176.881.799,- Ft

melyből:


- beruházási kiadás                                                                                       41.014.163,- Ft

- felújítási kiadás                                                                                         135.771.602,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                         96.034,- Ft”


6.§

A R. 1-10. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.


7.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Medina, 2019.május 29.                                 Vén Attila                                             dr. Herczig Hajnalka

                               polgármester                                                      jegyző

  

A kihirdetés napja: 2019. május 30.


                                                                                             dr. Herczig Hajnalka

                                                                                                        jegyző

Mellékletek