Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01- 2019. 06. 30

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése b) pontjában és a 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:


1.§


A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő a kérelmében (2. melléklet) saját, valamint a családjában élő személyek adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.”


2.§


A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 4.§ (6) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép.

„(6) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, amelyek a Hivatal nyilvántartásában fellelhetők, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint az adat, illetve igazolás beszerezhető.


3.§


A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 17.§-a helyébe következő rendelkezés lép.


„(1) A tanyagondnoki szolgálat Medina közigazgatási területén, - életvitelszerűen (állandó és ideiglenes jelleggel) lakó és tartózkodó személyekre - terjed ki.

(2) Ellátási területe: Medina-Szőlőhegy településrész, Szemeti csárda, Utas dűlő.

(3) A tanyagondnokot az önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(4) tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.”


4.§


A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a következő 17/A.§-sal egészül ki.


„(1) A tanyagondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai:

a) a közreműködés

aa) az étkeztetésben,

ab) a házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,

így

ca) az óvodába, iskolába szállítás,

cb) az egyéb gyermekszállítás.

(2) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül

a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,

b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.


5. §


A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a következő 17/B.§-sal egészül ki.


„(1) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele szóbeli és írásbeli kérelemre illetve a polgármester jelzése alapján történik.

(2) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele jövedelmi viszonyok vizsgálatától függetlenül történik.

(3)A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

(4) A tanyagondnokok tevékenységüket tevékenységnaplóban kötelesek dokumentálni.

(5) Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat ellátásához 1 db gépjárművet biztosít. A gépjármű kötelező felelősségbiztosítással és CASCO biztosítással rendelkezik. A gépjármű üzemképes állapotban tartásáért a tanyagondnok a felelős.”


6. §


A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép.


„(2) A házi segítségnyújtást az Önkormányzat a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társuláson keresztül, önkormányzati társulás útján biztosítja.”


7. §


A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 18.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül.


„(3) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Társuláshoz kell benyújtani.”


8. §


A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 21.§ (6) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép.


„(6) Medina közigazgatási területén a kiszállítás térítésmentes.”9. §


A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet  melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


10. §


A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet jelen rendelet szerinti 2. és 3. melléklettel egészül ki.


11. §Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.Vén Attila                                          dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                  jegyzőKihirdetve: 2019. június 27.

dr. Herczig Hajnalka

   jegyző
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

szóló 5/2019 (VI.27.) rendelethezA jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:


A rendelet meghozatalára Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Tolna Megyei Kormányhivatal ellenőrzése eredményeképpen, a rendelet pontosítása érdekében kerül sor.


Részletes indokolás:


1. §-hoz: A rendelet 2.§ (4) bekezdésének a hatályos jogszabályi rendelkezésekhez való hozzáigazítása.

2.§-hoz: A rendelet 4.§ (6) bekezdésének módosítását a 2004. évi CXL. tv. hatályon kívül helyezése indokolja.

3-5.§-hoz: A tanyagondnoki szolgáltatás pontosítását tartalmazó rendelkezések.

8.§-hoz: A szociális étkeztetés kiszállításának díját módosítja.

9.§-hoz: A rendelet 1. mellékletét módosítja, a kiszállítás díjtalanná válik.

10.§-hoz: A rendeletet kiegészíti egy 2. és 3. melléklettel. A 2. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás kérelmezéséhez szükséges formanyomtatványt határozza meg.  A 3. melléklet az étkezés igénybevételéről szóló megállapodást tartalmazza.

11.§-hoz: Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

Medina, 2019. június 21.


                                                                                  dr. Herczig Hajnalka

                                                                                              jegyzőMellékletek