Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete

A Partnerség rendjéről szóló 3/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 30- 2020. 01. 30


MEDINA Község önkormányzatI

 képviselő-testületének

1/2020. (I.30.) rendelet-tervezete

a Partnerség rendjének szabályairól szóló 3/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Medina község önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazással, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-a szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


A Partnerség rendjének szabályairól szóló 3/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§-a helyében az alábbi rendelkezések lépnek.


„2.§

 1. A partnerek tájékoztatására szolgáló eszközök az alábbiak:
 1. a medinai közterületen elhelyezett hirdetőfelület,
 2. lakossági fórum,
 3. helyi lap,
 4. és az önkormányzati honlap.
 1. A partnerek tájékoztatásának módját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.”


2.§


A R. 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.
(1) A partnerségi egyeztetésben résztvevők a lakossági fórumot követően, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét követően, az e rendelet 2. melléklete szerinti partneri adatlap felhasználásával, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.) 29/A. § (7) bekezdés b) pontja szerinti határidőn belül írásos észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az alábbi módokon

 1. postai levélben a polgármesternek címezve a 7057 Medina, Kossuth Lajos utca 59. szám allati címre,

(2) elektronikus levélben a rendezveny@medinafalu.hu e-mail címre történő megküldéssel. A beérkezett észrevételeket, véleményeket a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata által papír alapon tárolja az eljárás végéig. Az elektronikusan érkező véleményeket kinyomtatva, szintén az eljárás végéig papír alapon tárolja.

 1. A beérkezett észrevételeket a polgármester a véleményezési anyag szerzőjével egyeztetve írásban értékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.
 2. A beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő testület  dönt.
 3. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.”
3.§


A R. kiegészül jelen rendelet 1-2. mellékletével.


4.§


Hatályát veszti a R.

 • 1.§ (3) bekezdése,
 • 3.§-a.


5.§

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Medina, 2020. január 30.

Vén Attila                                           dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyzőKihirdetve: 2020. január 30.


                                    dr. Herczig Hajnalka

                                                                       jegyző