A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina Község Önkormányzat polgármesterének 8/2020 (XI.5.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2020. 11. 05- 2021. 03. 30

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina Község Önkormányzat polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Medina községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.


Értelmező rendelkezések

2.§


(1) család: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 4.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak,

(2) egyedül élő Szt. 4.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak

(3) háztartás: Szt. 4.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak

(4) egyedülálló: Szt. 4.§ (1) bekezdés l) pontjában meghatározottak.


A természetbeni támogatás elosztására vonatkozó szabályok

3.§


(1) Az Önkormányzat – összesen legfeljebb 3 m3 tűzifa erejéig – a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatás nyújt azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 % - át, egyedül élő esetén a 350 % -át.

(2) A tűzifa támogatási kérelmet a rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani 2020. november 30. napjáig a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltségén (7057 Medina, Kossuth L. u. 59.).

(3) A szociális tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása polgármesteri hatáskörben történik. A polgármester 2020. december 10. napjáig dönt a kérelmekről.

(4) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, vagy

b) települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él,

d) 65 év feletti nyugdíjas, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 % - át, egyedül élő esetén a 350 % -át.

(5) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 3 m3 tűzifa.

(6) A tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve a kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását), kizárólag természetbeni ellátás formájában állapítható meg.

(7) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(8) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


 Záró rendelkezések

4. §


(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet 2021. március 31. napján hatályát veszti.


Medina, 2020. november 4.Vén Attila                                          dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                  jegyző

Kihirdetve: 2020. november 5.


                                                                                               

 dr. Herczig Hajnalka

jegyző


Mellékletek