A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina Község Önkormányzat polgármestere 9/2020 (XI.5.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 05- 2020. 11. 04

A Kormány veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletére tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Medina Község Önkormányzat polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése b) pontjában és a 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:


1.§


A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 12.§ (4) bekezdésében a „10000.-Ft” szövegrész helyébe „20.000,- Ft” szövegrész lép.2.§Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.Medina, 2020. november 4.Vén Attila                                           dr. Herczig Hajnalka

polgármester                                                   jegyző


Kihirdetve: 2020. november 5.


                                              dr. Herczig Hajnalka

                                                                       jegyző

Mellékletek