Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2022. 05. 30

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.01.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 178.875.349,- Ft-ban

b) kiadási főösszegét 178.875.349,- Ft-ban

c) hiányát 0,- Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet 1. és 2. pontja tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 178.875.349,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 88.966.880,- Ft

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 28.946.919,- Ft

c) Közhatalmi bevételek 14.800.000,- Ft

d) Működési bevételek 4.924.224,- Ft

e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.299.913,- Ft

h) Finanszírozási bevételek 34.937.413,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 34.937.413,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 178.875.349,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 134.615.521,- Ft

b) elhalmozási bevételek: 44.259.828,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 178.875.349,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 134.615.521,- Ft

aa) Személyi juttatás 49.349.242,- Ft

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 6.159.739,- Ft

ac) Dologi kiadások 46.100.638,- Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 470.000,- Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 13.064.175,- Ft

af) Tartalékok 16.618.405,- Ft

ag) Finanszírozási kiadások 2.853.322,- Ft

b) Felhalmozási költségvetés 44.259.828,- Ft

ba) Beruházások 9.679.497,- Ft

bb) Felújítások 34.580.331,- Ft

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 178.875.349,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft

d) Az önkormányzat összesített kiadásaiból működési bevételek: 134.615.521,- Ft

e) felhalmozási bevételek: 44.259.828,- Ft.

5. § (1) Medina Község Önkormányzat jelen rendelet 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1 és 2. pontja tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 15 főben határozza meg, melyből 9 fő közfoglalkoztatott.”

3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. és 2. pontja tartalmazza.”

4. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 44.259.828,- Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 9.679.497,- Ft

b) felújítási kiadás 34.580.331,- Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.”

5. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet