Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 04- 2022. 03. 30

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

2021.11.04.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Medina községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) család: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 4.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak,

(2) egyedül élő Szt. 4.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak,

(3) háztartás: Szt. 4.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak,

(4) egyedülálló: Szt. 4.§ (1) bekezdés l) pontjában meghatározottak.

3. A természetbeni támogatás elosztására vonatkozó szabályok

3. § (1) Medina Község Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) – összesen legfeljebb 2 m3 tűzifa erejéig – a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatás nyújt azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén a 450 %-át.

(2) A tűzifa támogatási kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani 2021. november 30. napjáig a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltségén (7057 Medina, Kossuth L. u. 59.).

(3) Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Bizottság hatáskörébe utalja a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálását. Az Önkormányzati Bizottság 2021. december 15. napjáig dönt a kérelmekről.

(4) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, vagy

b) települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él,

d) 65 év feletti nyugdíjas, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 % - át, egyedül élő esetén a 450 % -át.

(5) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa.

(6) A tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve a kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását), kizárólag természetbeni ellátás formájában állapítható meg. A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(8) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(9) A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat alapján megítélt kiegészítő támogatás.

(10) A beérkezett kérelmek elbírálását követően a forráshiány miatt nem támogatható kérelmeket, függetlenül attól, hogy a 3.§-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek, és a támogatásra jogosulatlan kérelmeket el kell utasítani.

4. § Ez a rendelet 2021. november 4-én lép hatályba, és 2022. március 31. napján hatályát veszti.

1. melléklet

Kérelem szociális tűzifa támogatás iránt

1. …...........................................................................................................(név/születési név), születési hely és idő:......................................................................., anyja neve:...............................................................Medina, …........................................................utca …...................szám alatti lakos kérem, hogy részemre szíveskedjenek természetbeni juttatásként ….........................erdei m3 tűzifát biztosítani.

2. A tűzifa támogatást megalapozó szociális ellátás/helyzet:

2.1. aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma:......................................................

2.2. időskorúak járadéka, a megállapító határozat száma:.........................................................

2.3. a rendszeres települési támogatás, a megállapító határozat száma:.......................................

2.4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma:...................................................

2.5. Egy főre eső havi nettó jövedelem: ….................................................Ft.

3. A kérelmezővel közös háztartásban együtt élő személyek:

Név

Rokoni kapcsolat

Születési hely, idő

TAJ szám

Havi nettó jövedelem

4. …....................db jövedelem igazolást csatoltam.

5. Egyéb indokok:..................................................................................................................................................................................................................................................... …......................................................................................................................................................

Alulírott kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a valósággal mindenben megegyeznek. Kijelentem továbbá, hogy a kapott fűtőanyag hasznosítására szolgáló tüzelőberendezéssel rendelkezem.

Medina, 2021..........................................

…...........................................................................

kérelmező aláírása

Csatolandó dokumentumok:- jövedelem igazolások

2. melléklet

Átvételi elismervény

1. Alulírott…...........................................................................................(név/születési név) születési hely és idő:....................................................................., Medina, …........................................................utca ….....................szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Medina Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 8/2021. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …….. m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Medina, 2021. ....................................................hó .....nap

…………………………………………………………

átadó

…………………………………………………………

átvevő