Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 17

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.02.17.

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és költségvetési szervére terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 188.507.987,- Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 188.507.987,- Ft-ban,

c) hiányát 0,- Ft-banállapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 1. és 2. táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1. és 2. táblázata szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 188.507.987,-Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 87.206.184,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 13.980.000,- Ft,

d) Működési bevételek 5.556.535,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 81,765.268,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 81.765.268,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei 188.507.987,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek 110.834.112,- Ft,

b) felhalmozási bevételek 77.673.875,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen 188.507.987,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 107.915.897,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás 45.108.901,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.754.220,- Ft,

ac) Dologi kiadások 36.633.350,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 800.000,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 19.619.426,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások 2.918.215,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés 77.673.875,- Ft, ebből

ba) Beruházások 22.599.626,- Ft,

bb) Felújítások 55.074.249,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 188.507.987,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások 110.834.112,- Ft,

b) felhalmozási kiadások 77.673.875,- Ft .

5. § (1) Medina Község Önkormányzat jelen rendelet 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. és 2. táblázata tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 11 főben határozza meg, melyből 2 fő közfoglalkoztatott.

4. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. § A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 3. és 4. táblázata tartalmazza.

7. § (1) Az Óvoda bevételi előirányzatai összesen 29.740.601,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,

d) Működési bevételek 0,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 29.740.601,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,- Ft.

(2) Az Óvoda bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 29.740.601,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Az Óvoda bevételeiből

a) működési bevételek: 29.740.601,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

8. § (1) Az Óvoda kiadási előirányzatai összesen 29.740.601,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 29.740.601,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás 22.545.539,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.173.242,- Ft,

ac) Dologi kiadások 4.021.820,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft,

af) Tartalékok 0,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés 0,- Ft, ebből

ba) Beruházások 0,- Ft,

bb) Felújítások 0,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft,

(2) Az Óvoda kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 29.740.601,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft.

(3) Az Óvoda kiadásaiból

a) működési kiadások 29.740.601,- Ft,

b) felhalmozási kiadások 0,- Ft.

9. § A képviselő-testület az Óvoda engedélyezett létszám keretét 5 főben határozza meg, ebből 0 fő közfoglalkoztatott.

5. Az önkormányzat fejlesztési céljai

10. § (1) Az önkormányzat összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen 77.673.875,- Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 22.599.626,- Ft,

b) felújítási kiadás 55.074.249,- Ft,

c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (5. melléklet).

6. Költségvetés részletezése

11. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

12. § Az önkormányzat hiányt nem tervez

8. Tartalék

13. § A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege 15.619.426,- Ft, melyből:

a) általános tartalék 5.463.021,- Ft,

b) közfoglalkoztatottak 2022. márciustól önrész 1.068.248,- Ft,

c) BM utak 2022 pályázat önrész fedezetére 3.368.157,- Ft,

d) szociális tűzifa kiszállítására 500.000,- Ft,

e) JETA pályázat önrész 2.000.000,- Ft,

f) kártérítés bevételből 3.220.000,- Ft.

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan a 11. melléklet 2. táblázata tartalmazza., a kiadásokat és bevételeket az 1. táblázat, az állami támogatásokat jogcímenként az 5. táblázat mutatja be.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 3. táblázata tartalmazza.

15. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. táblázata szerint hagyja jóvá.

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

17. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

18. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

19. § A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

11. Pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

20. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzatnál és a költségvetési szervnél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi 1.000.000,- Ft összegig:

a) készpénzfizetési számlák,

b) vásárlási előleg, ellátmány,

c) munkavállalók illetmény előlege,

d) munkavállalók utazási költségtérítése,

e) munkavállalók belföldi kiküldetése,f

f) közcélú dolgozók munkabére,

g) segélyek,térítési díjak visszafizetése.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

21. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

22. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

14. Vegyes rendelkezések

23. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2022. évi gazdálkodás során, 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előzőévi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

15. Záró rendelkezés

24. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Medina Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

84 223 323

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 969 929

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 118 100

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

31 949 641

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 982 861

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 982 861

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 980 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

12 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 556 535

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 100 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 523 256

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

962 279

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

961 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

106 742 719

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

81 765 268

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 765 268

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

81 765 268

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

188 507 987

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

107 915 897

1.1.

Személyi juttatások

45 108 901

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 754 220

1.3.

Dologi kiadások

36 633 350

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 500 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

1.18.

Tartalékok

15 619 426

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 463 021

1.20.

- Céltartalék

10 156 405

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

77 673 875

2.1.

Beruházások

22 599 626

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

55 074 249

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

185 589 772

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 918 215

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 918 215

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 918 215

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

188 507 987

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-78 847 053

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

78 847 053

2. Medina Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

84 223 323

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 969 929

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 118 100

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

31 949 641

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 982 861

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 982 861

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 980 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

12 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 556 535

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 100 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 523 256

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

962 279

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

961 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

106 742 719

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

81 765 268

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 765 268

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

81 765 268

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

188 507 987

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

107 915 897

1.1.

Személyi juttatások

45 108 901

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 754 220

1.3.

Dologi kiadások

36 633 350

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 500 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

1.18.

Tartalékok

15 619 426

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 463 021

1.20.

- Céltartalék

10 156 405

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

77 673 875

2.1.

Beruházások

22 599 626

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

55 074 249

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

185 589 772

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 918 215

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 918 215

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 918 215

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

188 507 987

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-78 847 053

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

78 847 053

2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

84 223 323

Személyi juttatások

45 108 901

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 982 861

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 754 220

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

36 633 350

4.

Közhatalmi bevételek

13 980 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

5.

Működési bevételek

5 556 535

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

15 619 426

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

106 742 719

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

107 915 897

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 091 393

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 918 215

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

4 091 393

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

2 918 215

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

110 834 112

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

110 834 112

26.

Költségvetési hiány:

1 173 178

Költségvetési többlet:

27.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi előirányzat

Megnevezés

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

22 599 626

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

55 074 249

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

77 673 875

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

77 673 875

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

77 673 875

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

77 673 875

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

77 673 875

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

77 673 875

27.

Költségvetési hiány:

77 673 875

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

3. melléklet

1. Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

1.

0

0

0

0

0

2.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

4. melléklet

1. Medina Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

12 530 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 450 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

13 980 000

5. melléklet

1. Medina Község Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

B

C

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

0

6. melléklet

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

MFP 2021 Busz

14 990 000

2022

0

14 990 000

0

MFP 2021 Temető

2 870 000

2022

0

2 870 000

0

NMI Rendezvény

700 000

2022

0

700 000

0

Óvoda

3 039 626

2022

0

3 039 626

0

Kisértékű tárgyi eszközök

1 000 000

2022

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

7 609 626

7 609 626

0

7. melléklet

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet
(F=B - D - E)

A

B

C

D

E

F

MFP ÚT 2021

24 357 824

2022

0

24 357 824

0

BM Út 2021

19 996 377

2022

0

19 996 377

0

utak, járdák

10 720 048

2022

0

10 720 048

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

55 074 249

0

55 074 249

0

8. melléklet

1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió

forintban

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

EU-s forrás

0

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

Maradvány

1 585 388

0

0

1 585 388

0

0

0

0

Források összesen:

1 585 388

0

0

1 585 388

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

1 585 388

0

0

1 585 388

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

1 585 388

0

0

1 585 388


Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

9. melléklet

1. Medina Község Önkormányzat összes bevétele, kiadása

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

84 223 323

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 969 929

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 118 100

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

31 949 641

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 982 861

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 982 861

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 980 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

12 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 556 535

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 100 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 523 256

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

962 279

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

961 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

106 742 719

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

81 765 268

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 765 268

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

81 765 268

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

188 507 987

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

78 175 296

1.1.

Személyi juttatások

22 563 362

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 580 978

1.3.

Dologi kiadások

32 611 530

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 500 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

1.18.

Tartalékok

15 619 426

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 463 021

1.20.

- Céltartalék

10 156 405

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

77 673 875

2.1.

Beruházások

22 599 626

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

55 074 249

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

155 849 171

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

32 658 816

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 918 215

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

29 740 601

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

32 658 816

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

188 507 987

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

2. Medina Község Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

84 223 323

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 969 929

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 118 100

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

31 949 641

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 982 861

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 982 861

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 980 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

12 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 556 535

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 100 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 523 256

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

962 279

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

961 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

106 742 719

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

81 765 268

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 765 268

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

81 765 268

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

188 507 987

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

78 175 296

1.1.

Személyi juttatások

22 563 362

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 580 978

1.3.

Dologi kiadások

32 611 530

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 500 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

1.18.

Tartalékok

15 619 426

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 463 021

1.20.

- Céltartalék

10 156 405

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

77 673 875

2.1.

Beruházások

22 599 626

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

55 074 249

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

155 849 171

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

32 658 816

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 918 215

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

29 740 601

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

32 658 816

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

188 507 987

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

3. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevétele, kiadása

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

29 740 601

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13,4

Központi, írányítószervi támogatás

29 740 601

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

29 740 601

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

29 740 601

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

29 740 601

1.1.

Személyi juttatások

22 545 539

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 173 242

1.3.

Dologi kiadások

4 021 820

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

29 740 601

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

29 740 601

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

29 740 601

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13,4

Központi, írányítószervi támogatás

29 740 601

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

29 740 601

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

29 740 601

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

29 740 601

1.1.

Személyi juttatások

22 545 539

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 173 242

1.3.

Dologi kiadások

4 021 820

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

29 740 601

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

29 740 601

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

10. melléklet

1. Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1

Állammal szembeni tartozások

0

0

0

0

0

2

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

0

0

0

0

0

3

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

4

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

5

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

0

0

0

6

Egyéb tartozásállomány

0

0

0

0

0

7

Összesen:

0

0

0

0

0

11. melléklet

1. Medina Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének mérlege

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi várható

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

56 427 080

79 015 872

84 223 323

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 963 993

20 887 210

22 969 929

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

5 406 490

19 311 050

23 118 100

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

22 635 817

29 691 912

31 949 641

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 148 300

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 605 280

5 046 020

3 915 653

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

667 200

1 809 680

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

9 479 574

14 198 013

2 982 861

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

9 479 574

14 198 013

2 982 861

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 590 254

64 790 542

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 996 920

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 590 254

47 793 622

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

1 654 748

4 495 799

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 496 214

15 590 837

13 980 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

17 430 352

12 389 344

12 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 816 943

2 413 019

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

14 613 409

9 976 325

10 000 000

4.2.

Gépjárműadó

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

57 900

0

30 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 007 962

3 201 493

1 450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 285 905

7 406 731

5 556 535

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 181

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 037 181

1 941 569

1 100 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

151 037

0

5.5.

Ellátási díjak

3 188 682

3 038 544

2 523 256

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 279 800

1 132 704

962 279

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

359 000

5.8.

Kamatbevételek

7 879

6 602

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

620 145

928 312

961 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

41 358

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

41 358

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

15 303 687

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

15 303 687

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

112 582 714

181 043 353

106 742 719

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

52 057 991

34 937 413

81 765 268

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

52 057 991

34 937 413

81 765 268

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 853 322

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 853 322

0

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

54 911 313

34 937 413

81 765 268

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

167 494 027

215 980 766

188 507 987

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2020. évi tény

2021. évi várható

2022. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

83 975 588

88 293 023

107 915 897

1.1.

Személyi juttatások

29 497 938

38 195 771

45 108 901

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 831 174

5 563 315

5 754 220

1.3.

Dologi kiadások

34 041 372

35 750 191

36 633 350

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

451 147

470 000

800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

16 153 957

8 313 746

4 000 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

132 000

9

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

16 021 957

7 623 737

3 500 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

690 000

500 000

1.18.

Tartalékok

15 619 426

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 463 021

1.20.

- Céltartalék

10 156 405

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

46 770 487

34 619 407

77 673 875

2.1.

Beruházások

14 143 565

10 481 801

22 599 626

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

30 652 280

24 137 606

55 074 249

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 974 642

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

130 746 075

122 912 430

185 589 772

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 810 539

2 853 322

2 918 215

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 810 539

2 853 322

2 918 215

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 810 539

2 853 322

2 918 215

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

132 556 614

125 765 752

188 507 987

2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2022 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022.

2023.

2024.

2024.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

Összesen:

4. Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

10 106 797

6 737 866

6 737 866

6 737 866

6 737 866

6 737 866

6 737 866

6 737 866

6 737 866

6 737 866

6 737 866

6 737 866

84 223 323

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

877 620

1 227 621

877 620

2 982 861

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5

Közhatalmi bevételek

280 000

280 000

4 500 000

280 000

2 280 000

280 000

280 000

280 000

4 680 000

280 000

280 000

280 000

13 980 000

6

Működési bevételek

463 040

463 045

463 045

463 045

463 045

463 045

463 045

463 045

463 045

463 045

463 045

463 045

5 556 535

7

Felhalmozási bevételek

8

Működési célú átvett pénzeszközök

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Finanszírozási bevételek

81 765 268

81 765 268

11

Bevételek összesen:

93 492 725

8 708 532

12 578 531

7 480 911

9 480 911

7 480 911

7 480 911

7 480 911

11 880 911

7 480 911

7 480 911

7 480 911

188 507 987

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

3 759 076

3 759 075

3 759 075

3 759 075

3 759 075

3 759 075

3 759 075

3 759 075

3 759 075

3 759 075

3 759 075

3 759 075

45 108 901

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

479 522

479 518

479 518

479 518

479 518

479 518

479 518

479 518

479 518

479 518

479 518

479 518

5 754 220

15

Dologi kiadások

3 052 779

3 052 781

3 052 779

3 052 779

3 052 779

3 052 779

3 052 779

3 052 779

3 052 779

3 052 779

3 052 779

3 052 779

36 633 350

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 000

30 000

30 000

200 000

20 000

190 000

300 000

800 000

17

Egyéb működési célú kiadások

1 634 954

1 634 952

1 634 952

1 634 952

1 634 952

1 634 952

1 634 952

1 634 952

1 634 952

1 634 952

1 634 952

1 634 952

19 619 426

18

Beruházások

700 000

14 990 000

2 870 000

1 000 000

3 039 626

22 599 626

19

Felújítások

19 996 377

24 357 824

10 720 048

55 074 249

20

Egyéb felhalmozási kiadások

21

Finanszírozási kiadások

2 918 215

2 918 215

22

Kiadások összesen:

12 574 546

8 926 326

23 946 324

11 826 324

8 926 324

9 926 324

32 162 327

33 284 148

8 946 324

9 116 324

19 646 372

9 226 324

188 507 987

23

Egyenleg

80 918 179

80 700 385

69 332 592

64 987 179

65 541 766

63 096 353

38 414 937

12 611 700

15 546 287

13 910 874

1 745 413

5. A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

forintban

Jogcím

2022. évi támogatás összesen

A

B

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 330 319

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 255 264

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladato támogatása

128 775

Közutak fenntartásának tá,ogatása

5 360 024

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

12 414 829

Lakott külterület kapcsoaltos feladatok támogatása

396 371

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 118 100

Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása

6 320 582

Szociális étkeztetés támogatása

1 476 200

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 755 412

Bölcsődei támogatás

11 293 000

Gyermekétkeztetés támogatása

6 629 067

Rászoruló gyermekek szünidei tétkeztetése

475 380

Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

Összesen:

84 223 323

6. Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

2.

3.

4.

5.

Összesen:

0

7. Kölesd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

84 223 323

84 223 323

84 223 323

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 980 000

13 980 000

13 980 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

12 500 000

12 500 000

12 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30 000

30 000

30 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 450 000

1 450 000

1 450 000

5.

Működési bevételek

5 556 535

5 556 535

5 556 535

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

103 759 858

103 759 858

103 759 858

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

103 759 858

103 759 858

103 759 858

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

92 296 471

92 296 471

92 296 471

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

92 296 471

92 296 471

92 296 471

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

92 296 471

92 296 471

92 296 471