Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 19

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

2022.10.19.

Medina Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Medina községben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) Család: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak,

(2) Egyedül élő Szt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak,

(3) Háztartás: Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak,

(4) Egyedülálló: Szt. 4. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározottak.

A természetbeni támogatás elosztására vonatkozó szabályok

3. § (1) Az Önkormányzat – összesen legalább 1 m3 tűzifa erejéig – a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatás nyújt azoknak a családoknak, amelyekben

a) az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 % - át,

b) egyedül élő esetén a 450 % -át,

c) lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel biztosítja.

(2) A tűzifa támogatási kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani 2022. november 16. napjáig a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Medinai kirendeltségén (7057, Medina Kossuth Lajos. u. 59.)

(3) A szociális célú tűzifa támogatásról a Képviselő-testület 2022. december 1. napjáig, zárt ülésen dönt.

(4) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, vagy

b) települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él, d) 65 év feletti nyugdíjas, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 % - át, egyedül élő esetén a 450 % -át.

(5) A támogatás mértéke háztartásonként legalább 1 m3 tűzifa.

(6) A tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve a kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását), kizárólag természetbeni ellátás formájában állapítható meg. A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(8) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(9) A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat alapján megítélt kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás.

(10) A beérkezett kérelmek elbírálását követően a forráshiány miatt nem támogatható kérelmeket, függetlenül attól, hogy a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek, és a támogatásra jogosulatlan kérelmeket el kell utasítani.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2022. október 19. napján lép hatályba, és 2023. március 31. napján hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet 2022. október 19-én lép hatályba, és 2023. március 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Kérelem szociális tűzifa iránt

1. név:

2. születési név:

3. születési hely és idő:.

4. TAJ:

5. Medina, …....................................................utca ….....................szám

alatti lakos kérem, hogy részemre szíveskedjenek természetbeni juttatásként ….. erdei m3 tűzifát biztosítani.

6. A tűzifa támogatást megalapozó szociális ellátás/helyzet

6.1. aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma:

6.2. időskorúak járadéka, a megállapító határozat száma:

6.3. a rendszeres települési támogatás, a megállapító határozat száma:

6.4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma:

6.5. egy főre eső havi nettó jövedelem: ...............Ft.

7. A kérelmezővel közös háztartásban együtt élő személyek:

Név

Rokoni kapcsolat

Születési hely, idő

TAJ szám

Havi nettó jövedelem

1

2

3

4

5

8. Egyéb indokok:

9. Alulírott kijelentem, hogy a kérelemben foglaltak a valósággal mindenben megegyeznek. Kijelentem továbbá, hogy a kapott fűtőanyag hasznosítására szolgáló tüzelőberendezéssel rendelkezem.

Medina, 2022..........................................

10. kérelmező aláírása:

11. Csatolandó dokumentumok:

12. jövedelem igazolások:

2. melléklet

Átvételi elismervény

1. Alulírott (név/születési név):

2. születési hely és idő:

3. Medina, …........................................................utca ….....................szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló …/2022. (X..) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …….. m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Medina, 2022. ....................................................hó .....nap

4. átadó:

5. átvevő: