Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2022. 12. 02

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

2022.12.02.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Medina Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, Medina község területén lévő köztemetőre (továbbiakban: temető), valamint ennek fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.

(2) A temető adatait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A temető létesítésével, lezárásával, újranyitásával, a temettetés lehetőségeivel és szabályaival, a sírhelyek méreteivel, a fenntartó, az üzemeltető és a temetkezési szolgáltató feladataival kapcsolatos szabályokat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) előírásai szerint alkalmazza az Önkormányzat.

A temető fenntartása és működtetése

2. § (1) A temető fenntartója és működtetője az Önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó, működtető).

(2) A fenntartási tevékenység keretében a fenntartó gondoskodik a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmény, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerint felújításáról. A fenntartó működtetőként viseli a temető fenntartásával kapcsolatos költségeket és szedi a fenntartással járó hasznokat.

(3) A temető működtetéséhez kapcsolódó nyilvántartások, dokumentációk vezetéséről a működtető gondoskodik.

(4) Temetkezési tevékenységet az erre engedéllyel rendelkező, temetkezési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek, vállalkozások végezhetnek.

(5) A fenntartó köteles a temetőkről Ttv. 18. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásokat vezetni.

Temetési helyek

3. § (1) Temetési helyek

a) a temető temetkezés céljára kijelölt területe

b) urnafal.

(2) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra, a sorokat temetési helyekre kell osztani. Azonosíthatóságuk miatt számozni kell a sírhelytáblákat, a sorokat, a temetési helyeket. A sorokban a temetési helyeket a működtető jelöli ki.

(3) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(4) Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs az urnafalon meglévő urnafülke, vagy a az urnasírhely feletti rendelkezési joga - az elhalálozás szerint sorrendben következő - urnafalon található urnafülkébe, illetve urnasírhelybe kell elhelyezni.

(5) A temetőben köztemetés céljára az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre:

a) koporsós temetési hely

b) urnafal

c) urnasírhely.

A sírhelyek típusai

4. § A temetőben az alábbi típusú helyeket kell biztosítani:

a) felnőtt egyes sírhely

b) felnőtt kettes sírhely

c) sírbolt (kripta) – 2, 4, 6, 8 személyes

d) urnafülke, urnafal

e) urnasírhely.

Sírbolt

5. § (1) A sírbolt: általában az egy családhoz tartozó elhunytak részére szolgáló temetési hely, melyben legfeljebb 8 (nyolc) koporsó helyezhető el. Egy nagykoporsó helyébe két kiskoporsó is temethető.

(2) Sírbolt, külön jogszabályban meghatározott esetekben, csak építési hatósági engedéllyel építhető.

(3) A sírbolt létesítőjének azt kell tekinteni, aki azt építtette, a rendelkezési díjat befizette és e tényt a sírbolt-könyvbe bejegyeztette. Ennek hiányában a betemetésről és a sírbolt felhasználásáról a létesítő halála esetén a vele együtt élő házastársa, ennek hiányában pedig igazolt örökösei döntenek. E szabályok érvényesülnek a sírboltba betemethető személyek tekintetében is.

(4) A sírboltot a temetési hely megváltásától számított 2 éven belül kell kiépíteni. Amennyiben a kiépítés nem történik meg, a fenntartó – a rendelkezési díj visszafizetése mellett – a temetési helyet ismét értékesítheti.

(5) Sírboltba férőhelyenként 1 urna helyezhető el.

(6) A sírbolthely nem örökölhető és nem forgalmazható, azonban a lejárt bérleti időt az egyenesági leszármazott vagy igazolt örökös újra meghosszabbíthatja. A rendelkezési jog azonban ebben az esetben a Ttv. 22 §. (1) bek. szerint történik.

Sírhelyek, dísz-sírhely

6. § (1) Felnőtt sírhelyre a koporsón kívül férőhelyenként 1 darab urna helyezhető el.

(2) Dísz-sírhely: A dísz-sírhely lehet sírhely, urnafülke vagy urnasírhely. Ezen sírhelyek a község érdekében kiemelkedő és maradandó tevékenységet végző személyek eltemetésére szolgáló temetési helyek. A dísz-sírhely adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A dísz-sírhelyek használata után használati díjat nem kell fizetni.

Urnasírok

7. § (1) A hamvakat tartalmazó urnát, urnafülkében kell elhelyezni, de urnasírba temetni, vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad. Az urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni.

(2) Egy urnasírba legfeljebb 4 (négy) urna temethető.

(3) Egy urnafülkébe egy elhunyt hamvai helyezhetők el.

A sírhelyek elhelyezése

8. § (1) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.

(2) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett - a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újból, biztonságosan fel kell állítania.

(3) A síremlék, a sírbolt, a szegélykő nem terjedhet túl az erre a célra kijelölt területen.

(4) A síremléket szilárd alapra, billenésmentesen kell elhelyezni.

(5) Az erősen megrongált, az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztető sírboltok, síremlékek karbantartására a létesítőt (örököst) a működtető köteles felhívni. Ennek eredménytelensége esetén a működtető elrendelheti a síremlék veszélyességének megszüntetését, helyreállítását, vagy eltávolítását. Ezzel kapcsolatos költségeit a létesítővel, örökössel szemben, a közigazgatási eljárás általános szabályai szerint érvényesítheti.

(6) A temetési helyek megválasztása során az alábbi szempontokat a működtetőnek érvényesíteni kell:

a) A parcellák első sorában csak sírboltos temetkezés engedélyezhető.

b) A köztemetés céljára csak a parcellák hátsó soraiban található sírhely vehető igénybe.

A sírhelyek méretei

9. § (1) A sírhelyek méretei:

a) 1-es sírhely: mélysége: 200 cm de minimum 160 cm, hossza: 210 cm szélessége: 100 cm

b) 2-es sírhely: mélysége: 200 cm de minimum 160 cm, hossza: 210 cm szélessége:200 cm

c) sírbolt: mélysége: 200 cm, hossza: 330 cm szélessége: 300 cm

d) urnasírhely: mélysége: 100 cm de minimum 50 cm, hossza: 100 cm szélessége:50 cm

(2) Temetési helyek egymástól mért távolsága:

a) sírok, sírboltok oldaltávolsága 60 cm

b) sírsorok távolsága 80 cm

c) sírtáblák közötti távolság 400 cm.

Használati idő

10. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettes sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c) sírbolt esetén 60 év, koporsós rátemetés esetén a 25 év használati időt biztosítani kell.

d) urnasírhely, urnafülke, urnafal esetén 10 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a Korm.rendelet 18. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3) Működtető a megváltott sírhelyek használati idejének lejártát köteles évenként megállapítani és három alkalommal legalább a helyi újságban fel kell hívnia az érdekeltek figyelmét a lejárt sírhelyek használati idejének meghosszabbítására úgy, hogy az első közzététel a használati jog megszűnte előtt legalább 6 (hat) hónappal, a továbbiakban pedig kéthavonta történjen. Ugyanilyen tartalmú hirdetményt a Községháza hirdetőtábláin, a település honlapján, a temetőkapukon, a ravatalozón, és az érintett temetői parcellán feltűnő helyen is el kell helyezni.

(4) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve a temetési hely megszűnik. Ha a használati idő leteltét követően a sírhelyet 6 hónapon belül ismételten nem váltják meg, a működtető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.

(5) A temetési helyek – a temetési helyek sorrendjét betartva – előre megválthatók. A korábban előre megváltott, de fel nem használt temetési helyeket a jogosult kérelmére, vagy közérdekből a működtető – a kifizetett használati díj egyidejű visszafizetése mellett – visszaveheti, illetve igénybe veheti.

(6) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni csak a működtető előzetes értesítésével és hozzájárulásával lehet. A magánszemélyek közötti átruházás csak üres temetkezési hely vonatkozásában lehetséges.

Használati díjak

11. § (1) A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni a fenntartó részére. A temetési helyek, a rátemetések illetve az újraváltások díjait, valamint a kegyeleti közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak fajtáit és mértékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza, melyet a köztemetőben jól látható helyen ki kell függeszteni.

(2) A díjakat minden esetben a temetést (rátemetést) megelőzően kell befizetni a fenntartónak.

(3) Koporsós rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj időarányos részét kell megfizetni. Rátemetés esetén a teljes összefüggő sírra (pl. kettős sír) vonatkozó és a temetéskor érvényben lévő sírhelyhasználati díj olyan időarányos részét kell megfizetni, amellyel biztosítható a további 25 év használati idő.

Temetőbe való behajtás

12. § A temetőbe való behajtás díja 0, -Ft.

A temetés

13. § (1) A köztemetőbe temetni, illetve urnát elhelyezni csak a fenntartó által kijelölt helyen lehet.

(2) A köztemetőben temetni - egyházi vagy világi szertartás szerint - hagyományos módon koporsóban, hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, valamint – amennyiben a fenntartó az ehhez szükséges feltételeket megteremtette - a hamvak szétszórása útján lehet.

(3) Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére - a sírbolthelybe temetés és az urna kivételével - olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetve kellék használható, amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet.

Rátemetés

14. § (1) Rátemetés:

a) a már betemetett koporsós temetési helyre történő még egy elhalt elhelyezése, vagy urna rá- vagy elhelyezése, vagy

b) a meglévő koporsókban két 25 évnél régebbi holttest maradványának elhelyezése, vagy 25 éven túli maradvány elhelyezése, vagy

c) olyan urnasírba, urnasírboltba történő urna betemetés, ahová már előzetesen lett urna betemetve.

(2) Koporsós temetési helyre a 25 éven belüli holtest maradványok elhelyezésén túl legfeljebb két 25 éven túli holttest maradvány helyezhető el.

(3) Koporsós rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj időarányos részét kell megfizetni. Rátemetés esetén a teljes összefüggő sírra (pl. kettős sír) vonatkozó és a temetéskor érvényben lévő sírhelyhasználati díj olyan időarányos részét kell megfizetni, amellyel biztosítható a további 25 év használati idő.

(4) Sírboltba csak a sírboltkönyvbe bejegyzett számú koporsót lehet elhelyezni. Sírboltba a 60 év használati időn belül temetni csak az esetben lehet, ha azt a sírbolt műszaki állapota lehetővé teszi, állékonysága nem veszélyeztet életet vagy biztonságos használatot. Ha temetés esetén a használati időből még 25 év porladási idő biztosított, úgy megváltási díjat nem kell fizetni. 25 év porladási időt el nem érő temetés esetén temetni csak az esetben lehet, ha a használati idő kiegészítése vagy meghosszabbítása 30 évre történik.

A temető infrastrukturális létesítményei

15. § A temető rendeltetésszerű használata az alábbi építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel biztosított: út és parkoló, közkifolyó, hulladéktároló, ravatalozó.

A temető rendje

16. § (1) A temető rendjét szabályozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.

(2) Az üzemeltetőnek a temető térképén (vázrajzán) naprakészen fel kell tüntetnie, hogy a parcellák, sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.

(3) A temető nyitva tartásának idejét, valamint a térképét (vázrajzát) a köztemetőben jól látható helyen ki kell függeszteni.

(4) A temető nyitva tartása:

a) április 1-jétől szeptember 30-ig: 06.00 - 20.00 óráig

b) október 1-jétől március 31-ig: 07.00 – 19.00 óráig

c) október 31. és november 1. napján a temető korlátlan időben látogatható.

(5) A nyitvatartási idő leteltekor a temetőt - külön felszólítás nélkül - el kell hagyni.

17. § (1) A temetőben és annak közvetlen környezetében nem megengedett olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat zavarja vagy megbotránkoztatja.

(2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt hulladéktárolóba lehet lerakni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról a működtető gondoskodik. A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni nem megengedett.

(3) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni csak a kijelölt parkolóig lehet. Parkolás csak az erre a célra kijelölt helyen engedélyezett.

(4) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, vagy elvégeztetni.

(5) A vakvezető kutya kivételével állatot a temetőbe nem lehet bevinni.

(6) A temetőben famunkát végezni, fát kitermelni nem megengedett. A temetői fakitermelés a működtető joga, kötelessége és felelőssége.

(7) A működtető a gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét, gyomtalanítását, különösen nagyra nőtt fák, bokrok, elgazosodott növények esetén minden előzetes értesítés nélkül elvégezheti, a temető rendjét zavaró tárgyakat eltávolíthatja a rendelkezési jog tulajdonosának költségére.

(8) A rossz helyre ültetett növényekben, valamint a sírokon kinőtt gyomnövények kaszálása során bekövetkezett károkért a működtető nem tartozik felelősséggel.

(9) A temető rendjét zavaró tárgyakat a működtető jogosult eltávolítani. Az elszáradt virágokat, koszorúkat az erre a célra kijelölt helyen kell elhelyezni.

(10) A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül, ülőalkalmatosságok a temető szakaszokban csak a működtető előzetes hozzájárulásával létesíthetők, feltéve, hogy a közlekedést nem zavarja, a szomszédos sírhely tulajdonosának érdekét nem sérti. Amennyiben a működtető felhívására a tulajdonos a létesített kerítést nem bontja le, ellene a működtető szabálysértési eljárás indít, egyidejűleg a tulajdonos költségére ezeket lebontja.

(11) A temetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik.

Ravatalozó használatának rendje

18. § (1) A ravatalozót a működtetőnek a temetés időpontja előtt legalább 1,5 órával korábban át kell adnia a temetési szolgáltató részére.

(2) A temetési szolgáltató a ravatalozóhoz tartozó alapkellékeken túl saját ravatalozó kellékeit használhatja.

(3) A ravatalozó használata során az állagmegóvásról a temetési szolgáltató köteles gondoskodni.

Temetőlátogatók által végzett temetői munkák

19. § (1) Az érintett sírok gondozását, díszítését mindenki szabad belátása szerint végezheti, azonban a gondozás, a díszítés a sírhely méretén túl nem terjedhet, a sírhelyek közötti közlekedést nem akadályozhatja.

(2) A temetőlátogatók és temetési hely birtokosa által végezhető (végeztethető) munkák:

a) külön engedély nélkül:

aa) egynyári vagy évelő lágyszárú virág ültetése, ápolása,

ab) cserepes, vágott művirág és koszorú elhelyezése,

b) a temető működtetőjének előzetes engedélyével:

ba) fás szárú növény ültetése,

bb) síremlék állítása, sírkeret, fedett sírkeret (álsírbolt) készítés, valamint azok maradandó díszítése, szobor, felirat elhelyezése, megváltoztatása,

bc) pad és állandó virágtartó elhelyezése.

c) a temető működtetőjének előzetes engedélyével és külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélye szükséges:

ca) sírbolt (kripta) építéséhez,

cb) az urnafülke (kolumbárium) és az urnasírbolt építéséhez.

Vállalkozás keretében végzett temetői munkák

20. § (1) A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató, stb.) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenysége gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sértheti, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhat, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatja.

(2) A temetőben vállalkozási tevékenységet végző köteles a működtető részére temetőfenntartási hozzájárulást fizetni, melynek mértékét a Rendelet 2. melléklete tartalmazza. A temetőfenntartási díj összege nem lehet magasabb, mint a Tvt. 40. (4) bekezdésben meghatározott mérték.

(3) A tulajdonos és a temetőben vállalkozási tevékenységet végző a vállalkozási tevékenység megkezdése előtt 2 nappal köteles a tevékenység megkezdéséről, valamint a munka befejezéséről a működtető képviseletében eljáró önkormányzati hivatalt értesíteni. A temetőben vállalkozási tevékenységet végző a temetőfenntartási hozzájárulást a működtető által kiállított számla ellenében naponta köteles megfizetni.

(4) A síremlékek felállításához, sírbolthelyek építéséhez szükséges anyagokat úgy kell tárolni, hogy az utak, járdák forgalmát ne zavarja. Az építőanyagnak a temetőbe való beszállításához a működtető hozzájárulása szükséges.

(5) Lejárt megváltási idejű temetési helyen munkálatok végzése nem engedélyezhető.

(6) A síremlék, a sírbolthely, a szegélykő nem terjedhet túl e rendelet 9. §-ában meghatározott területen.

(7) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet, a sírboltot úgy kell készíteni, hogy oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelő védelmet nyújtson.

(8) A síremlék magassága a járdaszinttől számítva maximum 150 cm lehet.

(9) Az erősen megrongált, az élet és a vagyonbiztonságot veszélyeztető sírbolthelyek, síremlékek karbantartására a létesítőt (örököst) a működtető köteles felhívni. Ennek eredménytelensége esetén elrendelheti a síremlék veszélyességének megszüntetését, helyreállítását, vagy eltávolítását. Ebben az esetben a bontással, illetve más temetési helyen való felállításával kapcsolatos költségeit, a létesítővel (örökössel) szemben - a Ptk. szabályai szerint - érvényesítheti.

A temetkezési szolgáltatások

21. § (1) A temetési szolgáltatások körét a Ttv. 25. § (1) bekezdése határozza meg.

(2) A temető működtetője a temetkezési szolgáltatást végzőtől a szolgáltatás végzését nem tagadhatja meg, hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat. A temetkezési szolgáltatások és más vállalkozók munkájának összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.

A temető lezárása, megszüntetése

22. § A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárására és megszüntetésére a Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A temető fenntartásának ellenőrzése

23. § (1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő hatósági feladatok ellátását a Tolna Megyei Kormányhivatal végzi.

(2) A köztemető használatának rendjét - a temetőszabályzat kötelező tartalmi elemeire is figyelemmel - e rendelet tartalmazza.

(3) E rendelet alkalmazásában Medina község közigazgatási területén a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet e rendelet meghatározott előírásokat megszegi, és magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.

Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba.

25. § Hatályát veszti a község 5/2014. (V.3.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 11/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

A temető adatai

1. Település / terület: Medina belterület

2. Helyrajzi szám: 792 hrsz.

3. Művelési ág: Kivett temető

4. Területe: 5367 m2

5. Tulajdonos megnevezése: Medina Község Önkormányzata

6. Temető megnevezése: Medina köztemető

2. melléklet a 11/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

A temető működtetéséhez kapcsolódó díjtételek

1. Temetkezési helyek megvásárlásának díjtételei:

1 személyes sírhely

20.000 Ft

minden további személy esetében

10.000 Ft

egyes urna sírhely

40.000 Ft

2. Temetkezési helyek megváltásának díjtételei

1 személyes sírhely

20.000 Ft

minden további személy esetében

10.000 Ft

egyes urna sírhely

40.000 Ft

3. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás mértéke 1167 Ft /év

4. A temetőben a működtető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak

Ravatalozó használata
(A ravatalozáshoz szükséges kellékeket a temetkezési szolgáltatást végző biztosítja.)

5.000 Ft /alkalom